Badania innych

Zapoznaj się z materiałami z badań przeprowadzanych przez pokrewne instytucje oraz autorytety w dziedzinie prawa. Przesłuchaj je, przeczytaj lub skorzystaj z linków podanych poniżej. Poszerz swoją wiedzę z zakresu jawności informacji publicznej i bądź bardziej świadomy swoich praw.

 

ludzie przy stole

 

2022 - Tatiana Chauvin ,,Analiza pojmowania i działania zasady jawności oraz jej ograniczeń z perspektywy prawa francuskiego". - link

2022 - POJĘCIE I ZAKRES TAJEMNICY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Maciej Rogalski i Przemysław Szustakiewicz

2022 - Praca dr Pana Dominika Sybilskiego p.t. ,, Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na realizację prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego" LINK

2021 . Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Duża ilość ciekawych materiałów do pobrania:  link bezpośredni

2020 - Udostępnianie informacji publicznej w związku z realizacją PO IiŚ 2014-2020 - link

2020 – praca doktorska dr Mariusz Rypina Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, pod tytułem ,,Udostępnianie informacji publicznej przez podmioty prywatne” W-wa marzec 2020 r. LINK bezpośredni 

2020 – glosa Bartosza Wilka ORCID ID: 0000-0002-8073-9061, magister, Z akład Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. do wyroku T.K. z 18.12.2018 r. (SK 27/14). Przegląd Prawa Konstytucyjnego; ISS  2082-1212; DOI 10.15804/ppk.2020.02.22, Nr 2 (54)/2020.

2019 – Webinar Watchdoga: Prawo do informacji i narzędzia wpływania na decyzje władz  – link

2019- Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Sąd Najwyższy R.P. - Komentarz Orzeczniczy  

2019 – ordynacja wyborcza do Sejmu – czy sprzyja sojuszom. System wyborczy a integracja polityczna 

autor dr hab. Jarosław Flis. Fundacja BAtorego. link

2018 – Nagrania obrad-czy można odmówić? Na stronie Przeglądu Sejmowego zamieszczona została opinia prawna (napisana została 3 lipca 2018 r.) autorstwa mgr Ilony Szczepańskiej-Kulik dotycząca następującego zapytania: ,,Czy udostępnienie informacji publicznej na wniosek w formie przekazania nagrania z sesji rady miasta narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. opinia

2018 – Polacy o samorządach – Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej. Autorzy Adam Gendźwiłł oraz Marta Żerkowska-Balas. www.batory.org.pl

treść raportu : Polacy o samorzadach_Gendzwill Zerkowska

2018 – Mini Poradnik Dla Mieszkańców i Mieszkanek Sołectw. Poradnik

2017 - Poradnik w zakresie prawa do informacji. 

2017 – wynagrodzenia w branży IT w 2017 r. badania

2017 – Jakość procesu stanowienia prawa w drugim roku rządów PiS. X Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji w okresie od 16 listopada 2016 do 15 listopada 2017 roku plik

2017 – Raport Transparency International n/t stanu percepcji korupcji na świecie za rok 2016.

2017 – opinia prof. H. Izdebskiego w/z konstytucyjności ograniczenia kadencyjności w samorządach. opinia

2017 – Kto , ile , za co ? mapa nagród w samorządach.

2016 -  międzynarodowe standardy jawności. K. Izdebski 

2016 „DOKUMENT WEWNĘTRZNY” KRYTYCZNA ANALIZA ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE OKREŚLANIA NIEDOSTĘPNEJ „SFERY WEWNĘTRZNEJ” W DZIAŁANIACH ADMINISTRACJI. Autorem analizy jest Szymon Ossowski – Sieć Obywatelska Watchdog.

2016 – raport z monitoringu nieprawidłowości w 140 postępowaniach rekrutacyjnych na drugi i trzeci stopień studiów. 

2015 Obywatelska kontrola otwartości rządu – raport z monitoringu.

2015 – artykuł p.t.: ,,Pomiędzy jawnością a tajemnicą, czyli o dostępności orzeczeń dyscyplinarnych”. Autor Szymon Osowski i Bartosz Wilk

2015 – Adam Ploszka – Ochrona demaskatorów (whistleblowers) w orzecznictwie ETPCZ.

2015 – Jak skutecznie zapobiegać korupcji. Przegląd rozwiązań europejskich dotyczących konfliktu interesów, finansowania polityki i dostępu do informacji.

2015 Raport z monitoringu pomocy materialnej dla doktorantów oraz umów uczelnia – doktorant w sprawie świadczenia usług edukacyjnych.

2015 – Prawo dostępu do informacji publicznej a ochrona prawnoautorska utworów, dr Mariusz Maciejewski Zakład Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Prawnych PAN. artykuł  pochodzi ze strony www.academia.edu

2015 – Działalność strażnicza – zadanie dla watahy, samotnych wilków, czy może sfory psów? Autor Grzegorz Makowski. tresc artykułu

2015 r. – Publikowanie-rejestrów-umów-cywilnoprawnych-związanych-z-wydatkowaniem-środków-publicznych-jako-współczesny-przejaw-realizacji-zasady-jawności-finansów-publicznych_Osowski-Wilk_FiskUS-2_2015

2014 – Samorządowe unie personalne. Grzegorz Makowski i Katarzyna Dzieniszewska – Naroska

Źródło: Instytut Spraw Publicznych. Autorzy: Aleksandra Kobylińska, Lenka Petrakova, Filip Pazderski.

2014 Inspirator edukacji prawnej

Inspirator został opracowany w ramach Programu „Obywatel i Prawo” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych, który działa na rzecz wspierania dostępu obywateli do pomocy prawnej i wzmacniania ich aktywności w sferze publicznej. Pomysł na tę publikację zrodził się podczas prac Rady Ekspertów – niezależnego opiniotwórczego ciała, powołanego, aby zwalczać systemowe bariery w dostępie obywateli do prawa. Dostrzeżono tam potrzebę poszerzenia oferty materiałów skierowanych do nauczycieli edukacji prawnej. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dziękujemy zarówno za wsparcie materialne, jak i za zaangażowanie w proces upowszechniania wiedzy o prawie w Polsce.

2014 – Prawne aspekty digitalizacji i udostepnienia zbiorów muzealnych przez internet. Alek Tarkowski i inni. zródło academia.edu 

2014 – Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informatyków – ujęcie praktyczne. wydanie II. Autor Andrzej Sobczak, Tomasz Kulisiewicz. żródło academia.edu 

2013 – W jaki sposób informować o wyborach samorządowych?

2013 – Gwarancje dostępu do informacji publicznej – najważniejsze problemy i kierunki zmian prawnych.

2013 – Oblicza zmiany lokalnej.

2013 – Przegląd Naukowy Disputatio

W wyniku współpracy Ośrodka Analiz Polityczno-Prawnych oraz Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UG  ukazał się kolejny tj. szesnasty tom Przeglądu Naukowego Disputatio – periodyku naukowego, na łamach którego poruszane są zagadnienia: szeroko rozumianej partycypacji, prywatyzacji funkcji państwa oraz ekspertyzacji życia publicznego. W XVI tomie publikacji znalazły się opracowania poświęcone problematyce dostępu do informacji publicznej: wywiad z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Wojciechem Wiewiórowskim oraz artykuł i raport podsumowujące badanie przeprowadzone przez OAPP w ramach projektu BIP-Watch. Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej.

2013 – Partycypacja publiczna w praktyce.

2013 – Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych – Raport Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego

2013 – czy znasz swoich radnych – raport z monitoringu jawności prac Rady Miasta Lublina

2013 – Raport tns dla groupon – zaangażowanie społeczne polaków.

2013 – Ekspertyza Prawna – Rozwiązania mogące stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania.

2013 r. – Raport forum od-nowa – Samorząd 3,0

2013 – Zagrożenia korupcyjne w krajach Grupy Wyszehradzkiej.2012 – “Raport z funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy w wybranych miastach województwa śląskiego”

2013 – publikacja raportu Fundacji im. Stefana Batorego pt. “Obywatele i wybory”.

2013 -1990 Raport o referendach lokalnych – Kancelaria Prezydenta RP

2013 – Otwarty rząd w Polsce, Adam P. Zając. artykuł

2012 – Proceduralne aspekty dostępu do informacji publicznej

2012 – “Waiting for Godot” The regulation od Access to Envionmental Justice by the UE

2012 – Ochrona Sygnalistów w Polsce. Stan Obecny i Rekomendacje Zmian.

2012 – Wyborca 2.0.

2012 – Mariusz Bidziński “Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej”

Ekspertyza prawna sporządzona na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 marca 2013 r. Przygotowana ona została w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Prawnych w Warszawie przez zespół wykonawców w składzie: prof. PAN dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski, dr Agnieszka Piskorz-Ryń oraz dr Grzegorz Sibiga.

2012 – Przejrzystość finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych.

2012 – Polskie organizacje pozarządowe – raport

2012 – Prywatność jako przesłanka odmowy . Autor Jacek Murzydło 

2012 – “Raport z monitoringu realizacji prawa dostępu do informacji publicznej na wniosek w gminach i miastach województwa śląskiego”

2012 – “Realizacja trybu wnioskowego dostępu do informacji publicznej” – Raport z woj. małopolskiego.

2012 – ePuap w praktyce.

2012 – raport z działań kontrolnych nad dystrybucją świadczeń z pieniędzy publicznych wśród studentów uczelni prywatnych i państwowych uczelni zawodowych

2012 – Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce.

2012 – Międzynarodowe standardy partycypacji publicznej na poziomie lokalnym.

2012 – Przegląd prawno – instytucjonalnych ram konsultacji społecznych na poziomie samorządu terytorialnego.

2012 – Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce. Alek Tarkowski, artykuł

2011 – raport działań kontrolnych nad dystrybucją bezzwrotnej pomocy publicznej dla studentów i doktorantów

2011 – Raport Końcowy z Badania Efektywności Mechanizmów Konsultacji Społecznych

2011 – Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.

2011 – Malediwy raport na temat stanu korupcji w tym kraju (eng. – TI).

2011 – Raport “Biuletyny Informacji Publicznej sądów i prokuratur w województwie śląskim”

2011 – Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

2011 – Satysfakcja z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach Jednostek Samorządu Terytorialnego

2010 – Głosy nieważne. Analiza zjawiska przez pryzmat wyborów samorządowych w latach 2002 i 2006

2010 – Głosy nieważne w wyborach samorządowych.

2010 Raport z badania BIP na Śląsku

2010 – Dostęp do informacji publicznej w Polsce w oczach ekspertów.

2010 – “Raport z monitorowania finansowania kampanii wyborczej w Krakowie”.

2010 Raport_Publiczna_dostepnosc_orzeczen_sadowych

2009 – Indeks przejrzystości Biuletynów Informacji Publicznej gmin woj. śląskiego.

2009 – Czy prawo autorskie tworzy bariery w dostępie do informacji.

2009-2010 Prowadzenie konsultacji społecznych przez Urząd Miasta Katowice.

2008 Badanie dostępu do informacji publicznej poprzez analizę dokumentów wewnętrznych regulujących zasady udostępniania informacji publicznej.

2008 – Raport z monitoringu dostępu do informacji publicznej w gminach województwa śląskiego.

2008 – Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola.

2008 – Status posla do Parlamentu Europejskiego (żródło Studio BAS 13/2008)

2007 – Wniesienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej drogą elektroniczną – dr Michał Bernaczyk.

2006 – Raport NIK o uodip

2006 – “Raport z monitorowania finansowania kampanii wyborczej samorządowej w Krakowie”

2005 – Report on Civic monitoring of Courts in Slovakia

2004 – 2005 Informacja o wynikach kontroli, gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku w latach.

2004 – Raport NIK o uodip