Nasze badania

Sprawdź jakie badania prowadzi nasza firma. Zapoznaj się z publikacjami, raportami oraz analizami, jakie dotychczas mieliśmy okazję zrealizować. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, które przekłada się na ogromną skuteczność w działaniu.

 

1. Jawność i kompetencja I. – 2008 r (pobierz raport).

 • Analiza przepisów ustrojowych ustaw samorządowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Analiza orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach w zakresie realizacji prawa do informacji publicznej.
 • Analiza orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w zakresie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej.
 • Monitoring formy wnioskowej realizacji prawa do informacji publicznej.
 • Badanie stopnia realizacji obowiązku wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego gdy chodzi o karalność osób zatrudnionych w urzędach samorządowych
 • Badanie zasad na jakich biura parlamentarne korzystają z lokali komunalnych
 • Badanie w zakresie uregulowania zasad ponoszenia kosztów udostępnienia informacji publicznej przez wnioskodawcę
 • Analiza prawno-faktyczna stron Biuletynów Informacji Publicznej podlaskich jednostek samorządu terytorialnego.
 • Monitoring obowiązku upublicznienia na stronach Biuletynów Informacji Publicznej jednostki składanych oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta.

kobieta przy biurku

 

2. Jawność i kompetencja II – 2009 r (pobierz raport).

 • Analiza przepisów ustrojowych ustaw samorządowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Analiza orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w zakresie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej
 • Analiza orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach w zakresie realizacji prawa do informacji publicznej
 • Monitoring obowiązku upublicznienia na stronach Biuletynów Informacji Publicznej jednostki składanych oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta
 • Monitoring formy wnioskowej realizacji prawa do informacji publicznej w podlaskich jednostkach samorządu terytorialnego
 • Badanie w zakresie uregulowania zasad ponoszenia kosztów udostępniania informacji publicznej przez wnioskodawcę
 • Konsultacje społeczne jako instytucja demokracji bezpośredniej
 • Kodeksy etyczne pracowników samorządowych
 • Skargi i wnioski jako narzędzie kontroli obywatelskiej
 • Informacja o środowisku i jego ochronie – badanie stopnia realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w województwie podlaskim.

3. Jawność i kompetencja III -2010 r (pobierz raport).

 • Raport z monitoringu realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządowych szczebla województwa samorządowego w całej Polsce.

4. Jawność i kompetencja IV – 2011 r (pobierz raport).

 • Raport z ponowionego monitoringu realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządowych szczebla województwa samorządowego w całej Polsce.

5. Jawność i kompetencja V (pobierz raport).

 • Ocena funkcjonowania i procesu wyboru ławników sądowych na przykładzie sądów Apelacji Białostockiej.
 • Ramy prawne wyboru i funkcjonowania ławników w Polsce
 • Ewolucja instytucji ławnika w Polsce
 • Analiza wyników ankiet prezesów sądów w zakresie wyboru ławników, ich jakości pracy oraz funkcjonowania w ramach wymiaru sprawiedliwości
 • Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w opiniach ławników
 • Udział radnych w wyborze ławników oraz ocena ich udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
 • Analiza prawno-faktyczna stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek samorządowych wybierających ławników pod kątem umieszczenia tam informacji o procedurze wyboru ławników.

6. Jawność i kompetencja VI (pobierz raport).

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach. Współautorstwo dr Piotra Sitniewski  z dr Jarosławem Ruszewskim. Wydawca: Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w Białymstoku. Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. ISBN 978-83-938083-0-4.

 

7. dr Piotr Sitniewski ,,Koszty przekształcenia informacji publicznej – prawo, możliwość, czy obowiązek”, kwartalnik KRUS “Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 49/2013 r., str. 76-100.

 

8. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych:

 

9. Jawność kompetencji VII (pobierz raport).

Całość raportu – analiza BIP, dobrych praktyk, oraz statutów 619 jednostek samorządu terytorialnego objetych badaniem, pod kątem regulacji odnoszących się do zasady jawności funkcjonowania organów stanowiących www.jawnoscsamorzadu.pl

 

10. Koszty przekształcenia informacji publicznej – regulować czy ryczałtować ? raport z badań

W numerze 1/2017 czasopisma Informacja w administracji ukazało się opracowanie dotyczące stanu zjawiska regulacji kosztów przekształcenia informacji publicznej na przykładzie poddanych badaniu w tym zakresie urzędom administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) oraz administracji samorządowej (urzędy marszałkowskie i urzędy miast wojewódzkich). Analizie poddane zostały w 2016 r. wszystkie obowiązujące akty normatywne, jakie obowiązują w tym zakresie w urzędach poddanych badaniu.

Analogiczne badanie zostało przeprowadzone w 2013 r., a jego wyniki zostały&nbsp opublikowane w czasopiśmie ,,Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” wydawanym przez KRUS.

 

11. ,,Jawność wysokości wpłat obowiązkowych wpłat obowiązkowych na rzecz PFRON (art. 49 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)”. dr Piotr Sitniewski

WROCŁAWSKIE STUDIA SĄDOWE; Kwartalnik, 1/2017 (22), Rok VI, styczeń – marzec,

 

12. ,,Zakres Jawności sprawozdań fundacji” – artykuł opublikowany w Informacja w Administracji 4/2017 , autor dr Piotr Sitniewski.


13. ,,Koszty dostępu do informacji publicznej – analiza badań regulacji w Polsce”, IWAP 4/2019, str. 41-48.

 

14. Na czym polegają uprawnienia kontrolne radnych. Autor opracowania adw. dr hab. Piotr Sitniewski adiunkt WPIA UWM w Olsztynie https://frdl.org.pl/publikacje/opinie-i-komentarze-frdl/uprawnienia-kontrolne-radnych

 15. ,,ZAKRES JAWNOŚCI CENTRALNEGO REJESTRU UMÓW” adw. dr hab. Piotr Sitniewski.