•  Artykuł 5 ust. 2b ustawy o dostępie do informacji publicznej został dodany ustawy z dnia 8 lipca 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1598) , zmiana która weszła w życie 15 września 2021 roku,
  • Zgodnie z artykułem 5 ust. 2 b ,,prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 124, z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2021 r. poz. 1598).".
  • W ustawie z 2010 r. rekapitalizacja została zdefiniowana jako udzielanie przez Skarb Państwa gwarancji zwiększenia funduszy własnych Instytucji. Poprzez instytucję rozumie się instytucję kredytową lub firmę interwencyjno - również te pojęcia zostały zdefiniowane w ustawie.

Rządowymi instrumentami stabilizacji finansowej są:

  1. publiczny instrument wsparcia kapitałowego;
  2. tymczasowe przejęcie instytucji i instytucji finansowych przez Skarb Państwa.
PRZESŁANKA CZASOWEGO OGRANICZENIA PRAWA DO INFORMACJI: 
Zgodnie z artykułem 19 h ust. 11: ,,Informacje związane z zastosowaniem rządowych instrumentów stabilizacji finansowej mogą być udostępniane na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej nie wcześniej niż po ustaniu okoliczności, o których mowa w art. 19a ust. 1”. 
Art. 19a ust. 1. brzmi następująco: ,,W razie wystąpienia KRYZYSU SYSTEMOWEGO, w celu zapobieżenia likwidacji podmiotu objętego postępowaniem przymusowej restrukturyzacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, po uzyskaniu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgody ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, może zastosować rządowe instrumenty stabilizacji finansowej, jeżeli zastosowanie instrumentów przymusowej restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, nie byłoby wystarczające do:
1) uniknięcia znacznych negatywnych skutków dla stabilności finansowej lub
2) ochrony interesu publicznego, w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 2a ust. 2, otrzymał wcześniej nadzwyczajne wsparcie płynności od Narodowego Banku Polskiego, lub
3) ochrony interesu publicznego, jeżeli publiczne wsparcie kapitałowe z instrumentu wsparcia kapitałowego zostało wcześniej udzielone podmiotowi, o którym mowa w art. 2a ust. 2 - w odniesieniu do instrumentu tymczasowej własności publicznej”. 
CZYM JEST KRYZYS SYSTEMOWY? 
Zgodnie z 2 pkt 16 ustawy o rekapitalizacji (…,) jest: ,,zakłócenie stabilności systemu finansowego, które może wywołać poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla gospodarki stwierdzone przez Komitet Stabilności Finansowej”.  

Czym jest Komitet Stabilności Finansowej? ,,Komitet Stabilności Finansowej (KSF) jest organem właściwym w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w Polsce, co zostało określone w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, która weszła w życie dnia 1 listopada 2015 r.
Komitet Stabilności Finansowej został pierwotnie utworzony w 2008 r. jako platforma współpracy i koordynacji działań na rzecz wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego. Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym rozszerzyła mandat KSF o nadzór makroostrożnościowy. W konsekwencji, KSF ma dwudzielną formułę funkcjonowania. Jest on odpowiedzialny za kształtowanie polityki makroostrożnościowej oraz koordynację działań w ramach zarządzania kryzysowego. (…) W Komitecie Stabilności Finansowej reprezentowane są cztery główne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego tj. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny”. [data wejścia 5.12.2021] cyt. za

https://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/komitet.aspx ;

Podsumowując: okolicznością wyłączająca czasowo dostęp do informacji jest ogłoszenie stwierdzonego przez Komitet Stabilności Finansowej stanu kryzysu systemowego. Komitet Stabilbności Finansowej stwierdza istnienie stanu kryzysu systemowego i na tej podstawie można powłując się na art. 19h ust. 1 i art. 19a ust. 1 ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 124, z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2021 r. poz. 1598) wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Kiedy i kto ogłosił stan kryzysu systemowego, którego przesłanki istnienia są materialnoprawną przesłanką ograniczenia prawa do informacji publicznej? Tego nie udało mi się ustalić.

29-03-2024

Ostatnie szkolenie przed wakacjami. Dwudniowe. Tradycyjnie online.

Czytaj więcej
14-03-2024

Jawność ofert na realizację zadania publicznego w postaci udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Czytaj więcej
06-02-2024

,,Czy ewidencja zbiorników bezodpływowych jest jawna?"

Czytaj więcej
12-10-2023

Wystąpienie na temat "Co może kontrolować radny?"

Czytaj więcej
19-09-2023

Co może kontrolować radny?

Czytaj więcej
22-08-2023

Centralny Rejestr Umów od 1 stycznia 2026

Czytaj więcej
10-07-2023

FUNDACJA JAWNOSC.PL Sponsoruje czujnik czystości powietrza.

Czytaj więcej
16-06-2023

Raporty NIK na temat realizacji prawa do informacji

Czytaj więcej
03-04-2023

NAGRANIE WYSTĄPIENIA ADW. DR HAB. PIOTRA SITNIEWSKIEGO NA KONFERENCJI N.T.: ,,W STRONĘ CZŁOWIEKA W ORZEKANIU ADMINISTRACYJNYM" W DNIU 31 MARCA 2023 R.

Czytaj więcej
23-03-2023

Wkład w komentarz do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Czytaj więcej
21-02-2023

PROTOKÓŁ ZEZNAŃ ŚWIADKA JAKO INFORMACJA PUBLICZNA

Czytaj więcej
17-01-2023

Korupcja w Parlamencie Europejskim

Czytaj więcej
IPN PAN logo
10-11-2022

Sprawozdanie z konferencji naukowej „XX lat ustawy o dostępie do informacji publicznej – podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej”, Warszawa, 28 października 2021 r.

Czytaj więcej
10-11-2022

Politycy kupczą jawnością, kiedy im wygodnie [WYWIAD]

Czytaj więcej
logo IPN PAN
29-03-2022

Bardzo ciekawa praca doktorska Pana Dominika Sybilskiego

Czytaj więcej
03-03-2022

Zakres jawności Centralnego Rejestru Umów

Czytaj więcej
07-02-2022

Jawność wokandy sądowej - najnowszy komentarz bieżący

Czytaj więcej
01-02-2022

Zatrzymanie rapera MATA w świetle prawa do informacji" komentarz adw dr hab. Piotra Sitniewskiego

Czytaj więcej
Dr hab. Piotr Sitniewski
31-01-2022

Czy wniosek o udostępnienie informacji to podanie w rozumieniu k.p.a.? wyjaśnienie video.

Czytaj więcej
Grafika lobbyingu
17-01-2022

Rozwiązania o charakterze antykorupcyjnym w samorządzie terytorialnym

Rozwiązania prawne o charakterze antykorupcyjnym w samorządzie terytorialnym.

Czytaj więcej
Dr hab. Piotr Sitniewski
10-01-2022

Kiedy wchodzi w życie obowiązek prowadzenia rejestru umów?

Czytaj więcej
Dr hab. Piotr Sitniewski
05-01-2022

Nowy komentarz bieżący dr hab. Piotra Sitniewskiego

Czytaj więcej
Mężczyzna pod parasolem
07-12-2021

Czy mamy kryzys systemowy?

 

Artykuł 5 ust. 2b ustawy o dostępie do informacji publicznej został dodany ustawy z dnia 8 lipca 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1598) , zmiana która weszła w życie 15 września 2021 roku

 

Czytaj więcej
Opinie i komentarze FRDL
15-11-2021

Na czym polegają uprawnienia kontrolne radnych.

Czytaj więcej
Promocje Doktorskie i Habilitacyjne UWM
15-10-2021

Promocje Doktorskie i Habilitacyjne UWM

Czytaj więcej
Logo INP PAN
16-09-2021

Konferencja z okazji 20 lecia ustawy o dostępie do informacji publicznej

Czytaj więcej
mikrofon i twarz
27-05-2021

Komentarz dotyczący wniosku o udostępnienie informacji w zakresie realizacji umowy o wykonanie sieci teletechnicznej.

Czytaj więcej
mężczyzna i pieniądze
26-05-2021

Czy można ujawnić dane zwycięzcy loterii zorganizowanej przez gminę?

Czytaj więcej
czaszka
25-05-2021

Czy zmarli muszą się przedstawiać?

Czytaj więcej
ulotka
24-05-2021

Audioporada Nr 28- wniosek w sprawie oświaty – dzienniki biiblioteczne, żywieniowe i korespondencyjne.

Czytaj więcej