WOŚP musi stosować UDIP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy do której skierowano wniosek o udostępnienie informacji publicznej, po którym doszło do wyroku WSA w Warszawie z dnia 13.04.2016 r. (II SAB/Wa 987/15) oraz wyroku NSA oddalającego skarge kasacyjną – wyrok NSA z 02.03.2017 (I OSK 1761/16)

Podobnie orzekł WSA w W-wie w dniu 24.102.017 r., ( II SAB/Wa 250/17)


W ocenie Sądu I instancji, WOŚP Fundacja jako organizacja pożytku publicznego, a więc prowadząca działalność pożytku publicznego, wykonuje zadania publiczne. Jest zatem podmiotem zobowiązanym, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dla uznania Fundacji za podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej, ważne jest, że zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku, obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami, na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Otrzymane przez organizacje pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Tym samym uzasadniona wydaje się teza, że możliwość dysponowania tymi środkami o charakterze podatkowym, a więc środkami publicznymi, mieści się w pojęciu “dysponowania majątkiem publicznym”.

Nadto Fundacja zobowiązana była do działania na podstawie art. 4b pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zatem podstawowym obowiązkiem Fundacji, jako podmiotu obowiązanego do udostępnienia informacji, była ocena, czy żądane przez skarżącego informacje w zakresie określonym w jego wniosku z dnia 14 lipca 2015 r. posiadają charakter informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.