Głos rozsądku ze Szczecina

WSA w Szczecinie orzekł w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r. (sygn. II SAB/Sz 56/16): ,,Warunkiem powstania po stronie organu obowiązku rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej złożonego w trybie art.10 u.d.i.p. jest bowiem skuteczne doręczenie tego wniosku organowi. (…) Również wnioskodawcę obciążają pewne […]