www.jawnoscsamorzadu.pl

FUNDACJA CENTRUM INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA zrealizowała projekt pod tytułem ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce”. Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Okres realizacji: luty 2014 – maj 2015 r. Kierownik projektu: dr Piotr Sitniewski. CEL PIERWSZY: ukazanie stanu jawności działania rad miast i powiatów. CEL DRUGI: upowszechnienie zasady jawności działania organów stanowiących.  Adresaci: rady miejskie (306) i rady powiatu (314).


www.informacjapubliczna.org 

Informacjapubliczna.org to centrum wiedzy o prawie do informacji, stworzone w 2006 roku przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. W jednym miejscu zgromadzone zostały bardzo różnorodne materiały na temat dostępu do informacji publicznej w postaci artykułów, analiz, przepisów prawnych, a także praktycznego poradnika. Czytelnicy mogą brać aktywny udział w tworzeniu strony poprzez dodawanie artykułów i informacji o prowadzonych sprawach sądowych oraz komentowanie treści.

Na powyższej stronie znjadziecie też PAństwo porade i wzór jak złożyć skargę na bezczynność do WSA:


www.sygnalista.pl 

strona poświęcona zjawisku whistleblower – OSOBA, KTÓRA DZIAŁAJĄC W DOBREJ WIERZE, ZGŁASZA LUB UJAWNIA INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH GODZĄCYCH W INTERES PUBLICZNY LUB INTERES PRACODAWCY, A ZACHODZĄCYCH W MIEJSCU PRACY.


www.watchdogportal.pl 

Watchdogportal.pl (dawniej Watchdog.org.pl) to jedyny w Polsce portal poświęcony w całości tematyce działań strażniczych (jego nazwa pochodzi od angielskiego watchdog – pies stróżujący). Na stronie opisujemy co dzieje się w strażniczym świecie w Polsce i zagranicą, promujemy dobre praktyki w działaniach związany z obywatelską kontrolą działania władz i integrujemy środowisko watchdogów. Portal stanowi źródło wiedzy specjalistycznej, informacji, materiałów i przykładów działań


www.watchdog.edu.pl 

Fundacja “Fundusz Pomocy Studentom”, Polish Student Support Fund), jest organizacją pozarządową, która koordynuje duże ogólnopolskie monitoringi w obszarze szkolnictwa wyższego. Od 2010 roku FPS realizuje je w ramach programu Watchdog.edu.pl.


www.obywatelenauki.pl

Strona poświęcona różnym inicjatywom poświęconym nauce polskiej, również kwestii transparentności konkursów.


www.siecobywatelska.pl

Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia. Stowarzyszenie uważa, że do realizacji idei dobrego rządzenia potrzebna jest aktywna postawa obywateli podejmujących odpowiedzialność za sprawy publiczne i świadomych swoich praw oraz obowiązków, a także odpowiedzialna władza realizująca zasadę przejrzystości i partycypacji.


www.przejrzystefinanse.pl 

Celem projektu jest przedstawienie w zrozumiały dla każdego obywatela, ikonograficzny sposób struktury dochodów i wydatków publicznych, w tym prezentacja nominalnej kwoty partycypacji mieszkańca w budżecie, edukowanie oraz komunikowanie z obywatelami w zakresie działania i finansowania JST.


www.vagla.pl 

Serwis prowadzony przez Piotra Waglowskiego – prawnika, publicystę i społecznie zaangażowanego obywatela. W ramach serwisu www.vagla.pl gromadzone są materiały dotyczące aktywności autora, w ramach serwisu prawo.vagla.pl gromadzone są materiały poświęcone prawu regulującemu obieg informacji. Serwis powstał w 1997 roku.


www.wokandaobywatelska.pl 

Tekst ze strony Fundacji Court Watch Polska: ,,Zauważyliśmy, że ludzie często nie czują się w sądach właściwie traktowani, a przestępcy są nieadekwatnie karani. Chcemy, żeby każdy był w sądzie szanowany i wyszedł z niego z poczuciem sprawiedliwości. Dlatego, co roku, ponad 500 naszych wolontariuszy obserwuje rozprawy w całej Polsce. Na podstawie ich obserwacji publikujemy raporty, szkolimy sędziów – jesteśmy głosem obywateli w sądach i Ministerstwie Sprawiedliwości. Nasz program obserwacji sądów jest największy na świecie, a organizacje międzynarodowe promują nasze doświadczenia w innych krajach. Stworzyliśmy Wokandę Obywatelską, aby każdy mógł zaprosić naszych obserwatorów na swoją rozprawę”


www.cpe.eko.org.pl

Strona o dostępie do informacji w sprawach dotyczących środowiska. Wszystko o Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. podpisanej w 25.06.1998 r. w Aarhus.


www.bonafides.pl

Szczegółowymi celami działalności są:edukacja w zakresie praw człowieka, a w szczególności praw obywatelskich, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, zwiększenie dostępu do informacji publicznej, przejrzystość życia publicznego, kontrola wydatków publicznych, przeciwdziałanie korupcji w instytucjach publicznych. Budujemy i wspieramy silne grupy mieszkańców oraz lokalnych aktywistów, którzy zajmują się sprawami ważnymi dla ich społeczności oraz aktywnie kształtują swoje otoczenie.


 www.wyrokietpc.pl

Za pośrednictwem tej strony prawnicy i współpracownicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od lutego 2013 r. prowadzą na łamach dodatku „Prawnik” do Dziennika Gazety Prawnej rubrykę pt. Prosto ze Strasburga. NA stronie publikowane są omówienia najważniejszych wyroków ETPC z podziałem na poszczególne naruszenia poszczególnych prawa.


www.ksiegi-wieczyste-online.pl


www.naukapolska.eu 

Strona, która jak pisza jej twórcy: ,,Jesteśmy naukowcami posiadającymi stopnie i tytuły naukowe w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Naszą misją jest działanie na rzecz prawdy uczciwości i profesjonalizmu na polskich uczelniach. Chcemy, aby naukowcy zaczęli korzystać ze swoich praw i zainteresowali się oraz zajęli się zmianami zachodzącymi na uczelniach w Polsce”.


www.antynepotyzm.pl 

Główne cele naszej działalności wynikają z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności z jej (szeroko interpretowanego) Artykułu 60: „Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach”.


www.porady.siecobywatelska.pl

Strona prowadzona przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Udziela ponad 2000 konsultacji prawnych rocznie. Specjalizuje się w takich tematach, jak dostęp do informacji publicznej, fundusz sołecki i wpływanie na decyzje rządzących.


www.statystyka.policja.pl  

Strona poświęcona statystyce działań Policji


www.isws.ms.gov.pl

Informator statystyczny wymiaru sprawiedliwości.


www.tineye.com 

Odwróć wyszukiwanie obrazów, świetny darmowy instrument do śledzenia historii danego zdjęcia w sieci. Wyszukaj według obrazu i znajdź, gdzie ten obraz pojawia się online.


www.przeswietl.pl 

Wywiad Gospodarczy Online. Sprawdź z kim robisz biznes


www.szukio.pl

Odpłatny portal poświęcony m.in. zamówieniom publicznym.


www.koronawatch.wordpress.com 

Blog poświęcony prawu do informacji w czasie pandemii

Leave a Comment