Bibliografia na temat korupcji  z lat 2001+2010

 1. BACHMAT Paweł * Przedmiot przestępstw sprzedajności i przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną. Cz. 1-2. Jurysta 2005 nr 10/11 s. 17-23; nr 12 s. 3-11.
 2. BARAŃSKA Marzena * Rozwiązania antykorupcyjne w strukturach samorządowych w Polsce. W: Samorząd ponadgminny … s. 93-102, Samorząd ponadgminny w Polsce. Tradycja – odrodzenie – doświadczenia. Red. Bogdan Nawrot, Jacek Pokładecki. Poznań 2004 UAM ss. 199,}
 3. BELA Adam, BOLESŁAWSKA Ewa * Oszustwa finansowe. Podręcznik audytora. Wwa 2005 “InfoAudit” ss. 196, bibliogr.
 4. BIELECKI Zbigniew * Fenomen korupcji – diagnoza. Prz.Policyjny 2002 nr 2 s. 38-53, Streszcz., Sum.
 5. BIELECKI Zbigniew * Korupcja w świetle badań – wybrane aspekty. Policja 2005 nr 1 s. 66-72.
 6. BODNAR Adam, SZEŚCIŁO Dawid * Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji. W: Co warto, co należy … s. 65-74, Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce. Red. Lena Kolarska-Bobińska. Wwa 2008 Instytut Spraw Publicznych ss. 204, bibliogr.,
 7. BODNAR Adam, SZEŚCIŁO Dawid * Przeciwdziałanie korupcji: instytucje i ich działania. W: Demokracja w Polsce … s. 237-262, Demokracja w Polsce 2005-2007. Red. Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Jarosław Zbieranek. Wwa 2007 Instytut Spraw Publicznych ss. 344,
 8. BOJARSKI Janusz * Ewolucja penalizacji korupcji w polskim prawie karnym od 1997 roku. W: Zagadnienia współczesnej … s. 203-213, Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej. Red. Teresa Dukiet-Nagórska. Bielsko-Biała 2006 Wydawn.STO ss. 419,}
 9. BOJARSKI Janusz, OCZKOWSKI Tomasz * Penalizacja korupcji gospodarczej w polskim prawie karnym. Prokuratura i Prawo 2004 nr 4 s. 80-92.
 10. BOROWSKI Henryk * Korupcja. Granice odpowiedzialności. Res Humana 2006 nr 3/4 s. 9-12.
 11. BOŻEK Martin * Miejsce i rola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie organów państwowych na tle obowiązującego ustawodawstwa. Cz. 1-2. Policja 2008 nr 1 s. 32-38; nr 2 s. 8-12.
 12. BRYŃSKA Anna, MICHALSKI Marek * Nieostre przepisy to ryzyko dla biznesu. [Dot. ograniczenia swobody gospodarczej]. Rzeczposp. 2004 nr 77.
 13. BUITENEN Paul van * Oszustwa bez tajemnic. Korupcja w Unii Europejskiej. Wrocław 2002 EON ss. 221.
 14. BUSZKO Andrzej * Poziom korupcji wśród kluczowych przedsiębiorstw budowlanych w okresie transformacji. Pieniądze i Więź 2007 nr 1 s. 165-174.
 15. CAIKOVSKI Andzej * Subiekt złoupotrieblenia służebnym położeniem po ogołownomu prawu Litwy i druzich stran. W: Aktualne zagadnienia litewskiego … s. 107-124, Streszcz.,
 16. CHWALBA Andrzej * Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861-1917. Wyd. 3 popr. Kraków 2006 Księgarnia Akademicka ss. 363, bibliogr., indeks.
 17. CIEŚLAK-KAŁCZYŃSKA Aleksandra * Korupcja – anatomia zjawiska. Firma i Rynek 2003 nr 2/4 s. 29-35.
 18. CUDOWSKI Bogusław * Utrata wynagrodzenia przez pracownika samorządowego jako sankcja prawa pracy. O przepisach antykorupcyjnych w ustawach samorządowych. Fin.Kom. 2005 nr 1/2 s. 25-34.
 19. CYRANKIEWICZ Michał * Lustracja majątkowa. [Dot. przepisów antykorupcyjnych w ustawach samorządowych]. Wspólnota 2006 nr 33.
 20. Cywilnoprawna konwencja o korupcji, Strasburg [1999.11. 04] i oświadczenie rządowe w sprawie jej mocy obowiązującej [2004.08.18]. Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2443, 2444.
 21. CZAJKOWSKA Magdalena * Corruption respects no borders – the OECD convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions. Misc.Iur.Gen. 2002/2003 nr 5/6 s. 41-54.
 22. CZAPUTOWICZ Jacek * Standardy etyczne w administracji publicznej. W: Administracja publiczna … s. 363-376, Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Red. Jacek Czaputowicz. Wwa 2008 PWN ss. 462, bibliogr.
 23. Czaputowicz Jacek. Służba Cywilna 2004/2005 nr 9 s. 147-149.
 24. CZERNICKA Magdalena * Kodeks karny. System. Edycja 2. Wwa 2004 C.H. Beck ss. XIV + 475.
 25. DMOCHOWSKI Mariusz, DĘBICKA Anetta * Strategie antykorupcyjne jako integralny element procesu kształcenia kadr administracji publicznej. Służba Cywilna 2003/2004 nr 7 s. 109-122.
 26. DOBROWOLSKI Zbysław * Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania. Sulechów 2005 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ss. 179, bibliogr.
 27. DOBROWOLSKI Zbysław * Korupcja w życiu publicznym. Międzynarodowe doświadczenia w zwalczaniu korupcji. Korupcja w Polsce. Zielona Góra 2001 “Organon” ss. b.d. Recenzja: Daniel Fic. Kontr.Państw. 2001 nr 4 s. 147-150.
 28. DOBROWOLSKI Zbysław * Rola Głównego Urzędu Obrachunkowego Stanów Zjednoczonych w zwalczaniu nadużyć i korupcji. Kontr.Państw. 2001 nr 3 s. 112-116.
 29. DOBROWOLSKI Zbysław * Współpraca międzynarodowa w walce z korupcją. Kontr.Państw. 2006 nr 6 s. 127-139.
 30. DöLLING Dieter * Grundsätze der Korruptionsprävention. W: Nauki penalne … s. 423-428, Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70.rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle. Red. Krzysztof Krajewski. Wwa 2007 Wolters Kluwer ss. 629,}
 31. DUDEK Dariusz * Korupcja, prawo karne i konstytucja. W: Hominum causa … s. 349-365, Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak. Red. i wstęp: A. Dębiński, M. Gałązka, R.G. Hałas, K. Wiak. Lublin 2006 KUL ss. 581,}
 32. DZIAŁOSZYŃSKI Marek, SZYMBORSKI Robert, WÓJCIK Jolanta * Korupcja i inne zjawiska przestępcze w polskiej Policji z perspektywy funkcjonowania Biura Spraw Wewnętrznych. W: Policja w Polsce … t. 1 s. 261-278, Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy. T. 1-2. Red. Adam Szymaniak, Wiesław Ciepiela. Wstęp Lech K. Paprzycki. Poznań 2007 UAM ss. 421 + 352,
 33. DZIENIS Paweł, FILIPKOWSKI Wojciech * Cywilnoprawne aspekty korupcji gospodarczej. Pal. 2001 nr 11/12 s. 60-74.
 34. Elektroniczna administracja – nowe możliwości przeciwdziałania zjawisku korupcji. Red. Jacek Kucharczyk, Jarosław Zbieranek. Wwa 2006 ISP ss. 76,
 35. FERREIRA Fernando V. * Corrupçao no sector privado. W: Korupcja w sektorze … s. 251-256, Sum., Streszcz., Korupcja w sektorze prywatnym. Harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji; oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie. Red. Juan Carlos Ferré Olivé. Wwa 2004 Wydawn.Nauk.”Scholar”, INP ss. 301,}
 36. GALIŃSKA-RĄCZY Irena * Interpretacja pojęcia “działalność gospodarcza” użytego w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zesz.Prawn.BSiE 2004 nr 4 s. 111-116.
 37. GAŁECKA Katarzyna * Przeciwdziałanie korupcji w systemie samorządu terytorialnego (wybrane aspekty prawne). W: Prawo do dobrej administracji … s. 342-353, Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25.IX.2002 r. Red. Zygmunt Niewiadomski, Zbigniew Cieślak. Wwa 2003 Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego ss. 687,}
 38. GAŁĘSKI Robert * Zjawiska korupcyjne w administracji samorządowej i ograniczenie tych zjawisk. W: Studia nad samorządem … s. 307-351, Studia nad samorządem terytorialnym. Red. i wstęp Adam Błaś. Wrocław 2002 “Kolonia Limited” ss. 413,
 39. GARBACIK Aneta * Przeciwdziałanie korupcji. Służba Pracown. 2005 nr 5 s. 13-14.
 40. GARUS-RYBA Joanna * Prawnokarne środki walki z korupcją w świetle polskiego kodeksu karnego i wybranych konwencji międzynarodowych. Zesz.Nauk.P.Warszawska Kolegium Nauk Społeczn.i Admin. 2000 nr 13 s. 89-116, Sum.
 41. GASPARSKI Wojciech * Między ustami a brzegiem pucharu: etyczne aspekty styku administracji i biznesu. W: Profesjonalizm w administracji … s. 211-223, Profesjonalizm w administracji publicznej. Red. Anetta Dębicka, Mariusz Dmochowski, Barbara Kudrycka. Białystok 2004 Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej ss. 439,}
 42. GAVELYTé Ieva * The priority of corruption prevention measures over punitive ones. W: Aktualne zagadnienia litewskiego … s. 125-134, Streszcz.  Aktualne zagadnienia litewskiego i polskiego prawa karnego. Red. i wstęp Krzysztof Indecki, Stefan Lelental. Łódź 2007 UŁ ss. 285,}
 43. GILINSKIY Yakov * Contemporary Russian Corruption. Arch.Krymin. 2007/2008 nr 29/30 s. 495-505, Archiwum Kryminologii. Tom jubileuszowy dedykowany Paniom Profesor Helenie Kołakowskiej-Przełomiec, Zofii Ostrihanskiej, Dobrochnie Wójcik. Red. Anna Kossowska. Wstęp Anna Kossowska, Irena Rzeplińska. Arch.Krymin. 2007/2008 nr 29/30 ss. 975,
 44. GOLA Jan * Działania Rady Europy w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji w administracji publicznej. W: Nowa kodyfikacja … t. 22 s. 207-217,Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 22. Red. i wstęp Leszek Bogunia. Wrocław 2008 UWr. ss. 263,
 45. GONTARSKI Waldemar * Czy godzi się naruszać prawo do godnego życia. [Dot. ustawy o CBA]. Rzeczposp. 2006 nr 160.
 46. GÓRAL Ewa * Administracja publiczna wobec zjawiska korupcji. W: Jakość administracji … s. 142-149, Sum.,r Jakość administracji publicznej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marcina Jełowickiego. Konferencja naukowa (Cedzyna, 24-26.IX.2004 r.). Red. Jan Łukasiewicz. Rzeszów 2004 Wydawn.”Mitel”, TNOiK ss. 519,}
 47. GÓRAL Ewa * Granice zaradności publicznej. [Dot. korupcji radnych]. PiŻ 2001 nr 8 s. 20-36.
 48. GÓRAL Ewa * Ograniczenia antykorupcyjne członków zarządu, sekretarzy i skarbników jednostek samorządu terytorialnego. W: Prawo do dobrej administracji … s. 363-370, Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25.IX.2002 r. Red. Zygmunt Niewiadomski, Zbigniew Cieślak. Wwa 2003 Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego ss. 687,}
 49. GÓRAL Ewa * Zamówienia publiczne obszarem korupcjogennym w jednostkach samorządu terytorialnego. W: Administracja publiczna i prawo … s. 218-226, Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej. Red. Janusz Sługocki. Szczecin 2003 U.Szczeciński ss. 422,}
 50. GÓRAL Ewa Ograniczenia antykorupcyjne pracowników samorządowych. Zesz.Nauk.USz.Praw. 2004 nr 16 s. 89-108, Sum.
 51. GÓRNIOK Oktawia * “Działalność gospodarcza” jako znamię przestępstwa korupcji gospodarczej. Prz.Sądowy 2006 nr 10 s. 3-9.
 52. GÓRNIOK Oktawia * Podstawy karania za korupcję. Kontr.Państw. 2001 nr 1 s. 37-45.
 53. GRZELAK Agnieszka * Harmonizacja polskiego prawa karnego z prawem UE w zakresie ochrony interesów finansowych WE – zagadnienia wybrane. W: Ochrona interesów finansowych … s. 17-25, Ochrona interesów finansowych rozszerzonej Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, stare problemy. Materiały konferencjne (Sopot, 16-19.03.2006 r.). Red. i wstęp Celina Nowak. Wwa 2007 Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego ss. 198,}
 54. GRZELAK Agnieszka, JASIŃSKI Filip * Unia Europejska wobec korupcji. Przegląd najnowszych rozwiązań. Służba Cywilna 2004 nr 8 s. 99-112.
 55. GRZELAK Agnieszka, JASIŃSKI Filip * Zwalczanie zjawiska korupcji w prawie Unii Europejskiej. Wspólnoty Europejskie 2004 nr 1 s. 55-60.
 56. GWIAZDOWSKI Robert * Szesnaście zasad państwa normalnego. [Dot. zwalczania korupcji]. Rzeczposp. 2003 nr 28.
 57. HALICKI Andrzej * Korupcja w Służbie Celnej. Monitor Prawa Celnego i Podatk. 2005 nr 7 s. 278-280.
 58. HALICKI Andrzej * Nowoczesne podejście do problematyki korupcji w Służbie Celnej. Monitor Prawa Celnego i Podatk. 2006 nr 12 s. 480-482.
 59. HORZINKOVA Eva * Korupcja w systemie administracji publicznej. Prz.Policyjny 2003 nr 1 s. 109-111, tekst ang.
 60. HUSSEIN Alina * Dowolność wydawania środków publicznych jako mechanizm korupcjogenny. W: Uwarunkowania i bariery w procesie … s. 333-340, Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Red. Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc. Lublin 2007 KUL ss. 524,
 61. HUSSEIN Alina * Działalność Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przeciwdziałania korupcji. Kontr.Państw. 2005 nr 4 s. 65-77.
 62. HUSSEIN Alina * Ograniczanie zjawisk korupcyjnych w Polsce. Kontr.Państw. 2001 nr 1 s. 107-115.
 63. HUSSEIN Alina * Walka z korupcją – diagnoza, terapia, kuracja. Służba Cywilna 2005 nr 11 s. 63-82.
 64. HYŻY Agnieszka * Sprzedam wagę Temidy. [Dot. korupcji w wymiarze sprawiedliwości]. W Drodze 2001 nr 4 s. 74-79.
 65. ITRICH-DRABAREK Jolanta * Korupcja w Polsce w świetle raportów Banku Światowego i Najwyższej Izby Kontroli. Służba Cywilna 2000/2001 nr 1 s. 122-134.
 66. IYER Nigel, SAMOCIUK Martin * Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie + Spacer po linie: opowieść o defraudacji i korupcji. Wwa 2007 PWN ss. XII + 197 + 105, bibliogr.
 67. JABES Jak * Combating corruption preliminary results from the ADB-OECD anti-corruption initiative for Asia and the Pacific. Admin.Publ.Białystok 2003 nr 1 s. 127-145, bibliogr.
 68. JACHIMOWICZ Marcin * Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy “antykorupcyjnej”. Prokuratura i Prawo 2006 nr 10 s. 103-109.
 69. JAROCH Waldemar * Legislacyjne uspokajanie sumienia. [Dot. obostrzeń antykorupcyjnych w k.k.]. Rzeczposp. 2004 nr 142.
 70. JAROCH Waldemar * Nowe środki prawne w zakresie przeciwdziałania przestępstwom korupcyjnym. PUG 2004 nr 1 s. 23-26.
 71. JAROCH Waldemar * Prawne aspekty przestępstw korupcyjnych w sferze gospodarczej. PUG 2003 nr 4 s. 12-18.
 72. JAROCH Waldemar * Przestępstwa w systemie zamówień publicznych. Prokuratura i Prawo 2004 nr 4 s. 93-112.
 73. JAROSZ Maria * Władza. Przywileje. Korupcja. Wwa 2004 PWN, Instytut Studiów Politycznych PAN ss. 264, Sum., Soderż.
 74. JARZĘCKA-SIWIK Elżbieta * Prawne instrumenty zapobiegania korupcji. Kontr.Państw. 2006 nr 2 s. 29-53.
 75. JASIŃSKI Wiesław * Korpucja – przeciwdziałać i karać. Policja 2005 nr 1 s. 62-66.
 76. JASIŃSKI Wiesław * Nowe rozwiązania kodeksu karnego przeciw korupcji. PUG 2003 nr 11 s. 10-15.
 77. JASIŃSKI Wiesław * Zalety nowych przepisów przeciw korupcji. Kontr.Państw. 2003 nr 6 s. 60-71.
 78. JASONEK Renata, BRAZIEWICZ Olga * Korupcja administracji samorządowej w Polsce. Wybrane zagadnienia. W: Sprawność administracji … s. 155-173, Sprawność administracji państwowej i samorządowej. Red. i wstęp Jerzy Sikorski. Kielce 2007 Akademia Świętokrzyska ss. 202 (artykuły wybrane),
 79. JERZMANOWSKI Zygmunt * Zjawiska korupcjogenne w zakresie gospodarki komunalnej. W: Unormowania antykorupcyjne … s. 166-178, Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej. Red. Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 333, bibliogr., orzecznictwo,}
 80. KAMIŃSKI Antoni Z. * Institutional and culture-related conditions for political corruption in Poland. Rev.Comp.Law 2002 vol. 7 s. 141-160.
 81. KAMIŃSKI Antoni Z., KAMIŃSKI Bartłomiej * Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji. Wwa 2004 Wydawn.TRIO, Instytut Studiów Politycznych PAN ss. 292, bibliogr.
 82. KAPUSTA Piotr * Korupcja w administracji. W: Profesora Jana Bocia … s. 87-98, Sum.,
 83. KARDAS Piotr * Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi jako ustawowe kryterium wyznaczające zakres znaczeniowy pojęcia “osoba pełniąca funkcję publiczną”. Czas.Prawa Karn. 2005 nr 1 s. 23-56.
 84. KĄKOLEWSKI Igor * Między korupcją a ksenofobią. Zmiany w postrzeganiu zjawiska korupcji w dawnej Rzeczypospolitej. Zarys problemu. Prz.Hist. 2007 nr 1 s. 11-26, Sum.
 85. KĄKOLEWSKI Igor * Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połoowie XVI wieku. Narodziny państwa wczesnonowożytnego. Wwa 2000 “Trio” ss. 243, Rés., bibliogr.
 86. KICZKA Karol * Z zagadnień ograniczeń antykorupcyjnych w prawie gospodarczym publicznym. W: Patologie w administracji … s. 254-264, bibliogr., Patologie w administracji publicznej. Red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski. Wstęp Dariusz R. Kijowski, B. Guy Peters. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 904,}
 87. Klimaty korupcji. Red. Andrzej Kojder, Andrzej Sadowski. Wwa 2002 Centrum im. Adama Smitha ss. 216, bibliogr. Recenzja: Wiścicki Tomasz. Więź 2002 nr 12 s. 169-172.
 88. KOCOT Olga * Przepisy antykorupcyjne w ustawach samorządowych. Rocz-i Administracji i Prawa Sosnowiec t.3: 2002 s. 14-28.
 89. KOJDER Andrzej * Przeciwdziałanie korupcji w państwach Unii Europejskiej. Wszechnica Polska 2003 nr 2 s. 5-20.
 90. KONIUSZEWSKA Ewa * Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 252, bibliogr., orzecznictwo.
 91. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych [2003.10.31.] oraz oświadczenie rządowe w sprawie jej mocy obowiązującej [2006.12.08]. Dz.U. 2007 nr 84 poz. 563, 564.
 92. Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych [Paryż, 1997.12.17] oraz oświadczenie rządowe w sprawie jej mocy obowiązującej [2000.11.29]. Dz.U. 2001 nr 23 poz. 264, 265.
 93. KORCZAK Jerzy * Przepisy antykorupcyjne w prawie samorządowym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Acta UWr.Prawo 2005 nr 295 s. 217-238, Sum.,
 94. KOROLUK Sławomir * Glosa do wyroku SN z 10.01.2003 r. I PK 107/02. [Dot. przepisów antykorupcyjnych w administracji]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz. 2005 nr 3 s. 131-137.
 95. Korupcja w sporcie. Red. i wstęp Andrzej J. Szwarc. Poznań 2008 Wydawn.Poznańskie ss. 217 (artykuły wybrane),
 96. Korupcja. Materiały pokonferencyjne (Szczytno. 13-14. 06.2002 r.). Red. Zbigniew Bielecki, Marek Zajder. Szczytno 2004 Wyższa Szkoła Policji ss. 104.
 97. Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałania. Red.: Aniela Dylus, Andrzej Rudowski, Marcin Zaborski. Materiały konferencyjne. Wwa-Wrocław 2006 Instytut Politologii UKSW, Ossolineum ss. 224, bibliogr.
 98. KOSEWSKI Marek * Urzędnicy w sytuacjach zawodowej pokusy. W: Profesjonalizm w administracji … s. 239-253,
 99. KOŚCIUK Dominik J. * Normatywne podstawy zapobiegania przewinieniom dyscyplinarnym funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W: Patologie w administracji … s. 827-833, bibliogr., Patologie w administracji publicznej. Red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski. Wstęp Dariusz R. Kijowski, B. Guy Peters. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 904,}
 100. KOWALCZYK Jerzy * Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją. Wwa 2009 “CeDeWu” ss. 179, bibliogr.
 101. KOWALSKI Waldemar * Korupcja w Służbie Więziennej w świetle doświadczeń lat 1995-2004. Prz.Więziennictwa Pol. 2004 nr 43 s. 24-58.
 102. KOZIELEWICZ Wiesław * Kształtowanie się pojęcia przestępstwa korupcji wyborczej w polskim prawie karnym – uwagi na tle porównawczym. W: Demokratyczne standardy … s. 163-175,
 103. KOZŁOWSKI Wojciech, KIESZKOWSKA-KNAPIK Paulina * O tym, jak zwalczać korupcję, a nie rynek leków. Rzeczposp. 2007 nr 233.
 104. KUBICKI Leszek * Przestępstwo płatnej protekcji a przestępstwo oszustwa. (Problem zbiegu przepisów ustawy). Pamięci Profesora Andrzeja Wąska. PiP 2005 nr 5 s. 20-34.
 105. KUBICKI Leszek * Różne strony korupcji. Gaz.Prawna 2001 nr 18.
 106. KUKUŁA Zygmunt * Postępowanie administracyjne a prawo karne – wokół zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną. Prz.Policyjny 2006 nr 4 s. 86-98.
 107. KUKUŁA Zygmunt * Poszukiwanie dowodów w sprawach o korupcję. WPP 2006 nr 2 s. 54-65.
 108. KULESZA Ryszard * “Nikt w państwie nie może pozostawać poza kontrolą”. Z problematyki korupcji w Atenach w V i IV w. p.n.e. Prz.Hist. 2007 nr 1 s. 1-9, Sum.
 109. KULESZA Witold * Fighting International and National Corruption by Means of Criminal Law. W: Rapports … s. 297-310, Rapports Polonais. Présentés au seizieme congres international de droit comparé. Red. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska. Łódź 2002 UŁ ss. 352,
 110. KUNICKA-MICHALSKA Barbara * Informacja o udziale Instytutu Nauk Prawnych PAN w Programie Grotius II Penal. W: Korupcja w sektorze … s. 11-19, Sum., Streszcz., Korupcja w sektorze prywatnym. Harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji; oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie. Red. Juan Carlos Ferré Olivé. Wwa 2004 Wydawn.Nauk.”Scholar”, INP ss. 301,}
 111. KUNICKA-MICHALSKA Barbara * Legislación contra la corrupción en América Latina. W: Ameryka Łacińska – rozumem i sercem. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Andrzej Dembicza. Wwa 2003 Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW s. 243-250.
 112. KUNICKA-MICHALSKA Barbara * Polityka kryminalna w dziedzinie korupcji w sektorze prywatnym w Polsce. W: Korupcja w sektorze … s. 52-71, Sum., Streszcz., Korupcja w sektorze prywatnym. Harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji; oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie. Red. Juan Carlos Ferré Olivé. Wwa 2004 Wydawn.Nauk.”Scholar”, INP ss. 301,}
 113. KURZĘPA Bolesław * Glosa do postanowienia SA w Warszawie z 18.05.2007 r. II AKz 288/07. [Dot. postępowania karnego; dowodów uzyskanych poza granicami umocowania ustawowego]. OSP 2009 nr 2 poz. 24 k.
 114. KUTYŁOWSKI Andrzej J. * Porównawcza analiza zjawisk korupcyjnych w Polsce. Założenie projektu badawczego. Ask 2002 nr 11 s. 91-108.
 115. LASKOWSKI Michał * Korupcja w polskich sądach powszechnych – zagrożenia i fakty. W: Przestępczość zorganizowana … s. 367-393, Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm – w ujęciu praktycznym. Red. Emil W.Pływaczewski. Wstęp Emil W.Pływaczewski, Zbigniew Rau. Kraków 2005 “Zakamycze” ss. 772,}
 116. LIEDEL Krzysztof * Korupcja w policji – próba analizy zjawiska. Jurysta 2005 nr 8 s. 3-5.
 117. ŁAJTAR Marek * Korupcja to nie tylko łapownictwo. Gaz.Prawna 2001 nr 30.
 118. ŁUCZAK Maciej * Zjawisko korupcji w sporcie. W: Korupcja w sporcie … s. 21-68, Zsf., Sum., Rés., bibliogr., Korupcja w sporcie. Red. i wstęp Andrzej J. Szwarc. Poznań 2008 Wydawn.Poznańskie ss. 217 (artykuły wybrane),}
 119. ŁUKASZEWICZ Agata * Łamanie łapówkarskiej zmowy. Sejm uchwalił antykorupcyjne zmiany w prawie karnym. Rzeczposp. 2003 nr 96.
 120. MALEC Jan * Sprzedajność nie znosi światła. Rzeczposp. 2003 nr 165.
 121. MAŁYSZ-SULIŃSKA Katarzyna, SULIŃSKI Grzegorz * Udział osób pełniących funkcje publiczne w spółkach prawa handlowego oraz ich organach. W: Unormowania antykorupcyjne … s. 289-310, Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej. Red. Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 333, bibliogr., orzecznictwo,}
 122. MATEUS Romulo * A corrupçao no sector privado. Conflicto de interesses; a relaçao juridica. W: Korupcja w sektorze … s. 101-112, Sum., Streszcz., Korupcja w sektorze prywatnym. Harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji; oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie. Red. Juan Carlos Ferré Olivé. Wwa 2004 Wydawn.Nauk.”Scholar”, INP ss. 301,}
 123. MĄCIOR Władysław * Plusy i minusy. Przepisy antykorupcyjne w znowelizowanym kodeksie karnym. Rzeczposp. 2003 nr 180.
 124. MĄDRZEJOWSKI Wiesław * Korupcja w działalności zorganizowanych struktur przestępczych. W: Przestępczość zorganizowana … s. 459-474, Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm – w ujęciu praktycznym. Red. Emil W.Pływaczewski. Wstęp Emil W.Pływaczewski, Zbigniew Rau. Kraków 2005 “Zakamycze” ss. 772,}
 125. MĄDRZEJOWSKI Wiesław * Środowiska zagrożone korupcją ze strony grup przestępczych. Prz.Policyjny 2007 nr 1 s. 69-78.
 126. MELEZINI Mirosława, SAKOWICZ Andrzej * Korupcja prywatna w polskim prawie karnym w ujęciu międzynarodowym i prawnoporównawczym. W: Patologie w administracji … s. 292-314, bibliogr., Patologie w administracji publicznej. Red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski. Wstęp Dariusz R. Kijowski, B. Guy Peters. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 904,}
 127. MELEZINI Mirosława, SAKOWICZ Andrzej * Nowe regulacje antykorupcyjne a standardy międzynarodowe. W: Zmiany w polskim prawie … s. 261-283, Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu Karnego z 1997 roku. (Lublin, 2005.09.20-22.). Red.: T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk. Wstęp T. Bojarski. Lublin 2006 UMCS ss. 397,}
 128. MENKES Jerzy * Ramy instytucjonalne ochrony interesów finansowych WE – stan obecny, perspektywy rozwoju w przyszłości. W: Ochrona interesów finansowych … s. 141-155; Ochrona interesów finansowych rozszerzonej Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, stare problemy. Materiały konferencjne (Sopot, 16-19.03.2006 r.). Red. i wstęp Celina Nowak. Wwa 2007 Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego ss. 198,}
 129. MICHAILOVIč Ilona * Wybrane zagadnienia zwalczania korupcji w litewskim prawie karnym. W: Aktualne zagadnienia litewskiego … s. 61-79, Sum., Aktualne zagadnienia litewskiego i polskiego prawa karnego. Red. i wstęp Krzysztof Indecki, Stefan Lelental. Łódź 2007 UŁ ss. 285,
 130. MINTA Mirosław, PALKA Przemysław * Przestępstwa korupcyjne w niemieckim prawie karnym. W: Księga pamiątkowa ku czci … t. 2 s. 1015-1033, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza. T. 1-2. Red. Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak. Toruń 2009 TNOiK ss. 595 + 599-1067,}
 131. MISIAK Elżbieta * Wypustki korupcji. Nie pomogą instytucje kontrolne, jeśli nie zostaną ograniczone sytuacje sprzyjające patologiom. Rzeczposp. 2002 nr 179.
 132. MOISIEJEWA I.A. * Ugołowno-prawowyje miery i ich miesto w borbie s korrupciej. W: Konstytucyjno-ustawowa … s. 161-168, Sum., Konstytucyjno-ustawowa regulacja stosunków społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Białoruś. Materiały konferencyjne (Białystok, 3-4.06.2008 r.). Red. Jarosław Matwiejuk. Białystok 2009 “Temida 2” ss. 349,}
 133. MORDWIŁKO Janusz * W sprawie poselskiego projektu uchwały Sejmu wzywającej Marszałka Sejmu do ogłoszenia w Monitorze Polskim “Sprawozdania Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dot. korupcji przy ustawie o RTV” Prz.Sejmowy 2005 nr 1 s.
 134. Opinie prawne dot. Komisji Śledczej Sejmu RP (varia). Prz.Sejmowy 2005 nr 1 s. 75-134,
 135. MOSIEJ Gerard * Korupcja w polskim systemie celnym. Wspólnoty Europejskie 2007 nr 1 s. 14-21, Sum.
 136. MOSIEJ Gerard * Korupcja w systemie celnym – przyczyny i konsekwencje. Monitor Prawa Celnego i Podatk. 2007 nr 3 s. 92-95.
 137. MOŻDŻEŃ-MUCHA Urszula * Zarządzenie zastępcze wojewody, jako administracyjnoprawny środek walki z korupcją w gminie. Admin. 2007 nr 1 s. 88-108, Sum.
 138. NILSSON Dag * Przeciwdziałanie zjawisku korupcji w samorządzie terytorialnym w Szwecji: przepisy prawne, rozwiązania systemowe oraz przykłady z praktyki. W: Unormowania antykorupcyjne … s. 179-206, Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej. Red. Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 333, bibliogr., orzecznictwo,}
 139. NOWAK Celina * Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie korupcji – ujęcie teoretyczne. W: Współpraca sądowa … s. 321-386, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych. Red. i wstęp Władysław Czapliński, Andrzej Wróbel. Wwa 2007 C.H. Beck ss. X + 485, indeks rzeczowy,
 140. NOWAK Celina * Instytucjonalne aspekty działań antykorupcyjnych w kontekście ochrony interesów finansowych UE. W: Organy ścigania i wymiaru … s. 255-266, Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały konferencyjne (Warszawa, 15-17.11.2007 r.). Red. Celina Nowak. Wwa 2008 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego ss. 309,}
 141. NOWAK Celina * Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych. Wwa 2008 C.H. Beck ss. XXXIV + 457, bibliogr., indeks rzeczowy.
 142. NOWAK Celina * Korupcja w sektorze prywatnym – standardy międzynarodowe a prawo polskie. W: Korupcja w sektorze … s. 151-157, Sum., Streszcz., Korupcja w sektorze prywatnym. Harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji; oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie. Red. Juan Carlos Ferré Olivé. Wwa 2004 Wydawn.Nauk.”Scholar”, INP ss. 301,}
 143. NOWAK Celina * Nowe instrumenty prawa międzynarodowego w walce z korupcją a prawo polskie. PiP 2004 nr 2 s. 82-93.
 144. NOWAK Celina * O pojęciu “osoba pełniąca funkcję publiczną”. W: Reforma prawa karnego … s. 170-183, Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej. Red. i wstęp J.Jakubowska-Hara, C.Nowak, J.Skupiński. Wwa 2008 Wydawn.Nauk.”Scholar” ss. 684,}
 145. NOWAK Celina * Szczególne przypadki bezkarności sprawców przekupstwa – wybrane zagadnienia. W: Zmiany w polskim prawie … s. 247-259,
 146. NOWAK Celina * Więcej wad niż zalet. [Dot. rządowego projektu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym]. Rzeczposp. 2006 nr 12. Polemika: Bożek Martin. Rzeczposp. 2006 nr 28.
 147. NOWAK Celina * Zakres odpowiedzialności za czyny korupcyjne w prawie polskim a zobowiązania międzynarodowe. PiP 2007 nr 9 s. 43-55.
 148. NOWAKOWSKI Krzysztof * Integracja europejska a korupcja. W: Unia Europejska i Polska … s. 195-217, Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku. Red. Mieczysław Stolarczyk. Toruń 2006 Wydawn.A. Marszałek ss. 520,
 149. NOWAKOWSKI Krzysztof * Klientelizm jako forma korupcji. Ruch PES 2007 nr 1 s. 213-230, Sum.
 150. NOWAKOWSKI Krzysztof * Unia Europejska wobec problemu korupcji. Stos.Międzynar. 2006 nr 1/2 s. 99-118.
 151. Nowela antykorupcyjna z dnia 13.VI.2003 r. Rys historyczny i podstawowe problemy interpretacyjne. Wprowadzenie Beata Mik. Kraków 2003 “Zakamycze” ss. 197.
 152. Oblicza korupcji. Zjawisko, skutki i metody przeciwdziałania. Red. Maciej Tymiński, Piotr Koryś. Wwa 2006 Centrum Edukacji Obywatelskiej – Civitas ss. 191, bibliogr.
 153. OCHNIO Ariadna * Przekupstwo menedżerskie – niedostosowanie polskich przepisów do wymogów stawianych przez prawo międzynarodowe. Edukacja Prawnicza 2006 nr 3 s. 36-39.
 154. OLSZEWSKI Bartosz * Problem nepotyzmu w administracji publicznej. Acta UWr.Prz.Prawa i Admin. 2009 nr 79 s. 173-185.
 155. OLSZEWSKI Włodzimierz * Kogo do leprozorium? [Dot. korupcji w środowisku sędziowskim]. Wywiad. Gaz.Sądowa 2001 nr 5 s. 4-7.
 156. Opinie prawne w sprawie projektu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Oprac.: Mirosław Granat, Wojciech Odrowąż-Sypniewski, Piotr Radziewicz. Zesz.Prawn.BSiE 2006 nr 2 s. 63-66. Autorzy: Granat Mirosław, Odrowąż-Sypniewski Wojciech, Radziewicz Piotr.
 157. PACIAN Jolanta * Problem korupcji w wymiarze historycznym. Prawo-Administracja-Kościół 2005 nr 1/2 s. 183-190, Sum.
 158. PALKA Przemysław * Implementacja Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Prz.Sądowy 2004 nr 4 s. 3-24.
 159. PAPRZYCKI Lech K. * Korupcja w sektorze prywatnym – w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. W: Korupcja w sektorze … s. 113-118, Sum., Streszcz.,
 160. PARKITNY Sebastian * Problem korupcyjnego charakteru prezentu w obrocie gospodarczym a odpowiedzialność karna. W: Nowa kodyfikacja … t. 15 s. 119-137, Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 15. Red. i wstęp Leszek Bogunia. Wrocław 2004 UWr. ss. 381,}
 161. PARULSKI Krzysztof * Prokuratorzy – stereotyp i fakty. Rzeczposp. 2005 nr 216.
 162. PARULSKI Krzysztof * Zmagania prokuratorów z korupcją. Prokurator 2005 nr 2/3 s. 5-9.
 163. Patologie w administracji publicznej. Red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski. Wstęp Dariusz R. Kijowski, B. Guy Peters. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 904,}
 164. PERKOWSKA Magdalena * Changes in Swiss Criminal Legislation Concerning Crimes of Corruption. W: Current Problems … s. 425-444, bibliogr., Current Problems of the Penal Law and the Criminology. Red. i wstęp Emil W. Pływaczewski. Białystok 2009 “Temida 2” ss. 722,}
 165. PERZANOWSKA Małgorzata * Demographische Veränderungen, Globalisierung – Wertesysteme in Public Administration Sektor (ethische Dilemmas, Korruptionsproblem). Admin.Publ.Białystok 2007 nr 2 s. 36-56, Sum.
 166. PICH Sebastian, WESOŁOWSKA-KRZYSZTOFEK Irena * Zanim będzie za późno. Zjawisko korupcji w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Kalisz 2008 Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej ss. 54, bibliogr.
 167. PITERA Jakub * Przepisy antykorupcyjne ustawy o samorządzie gminnym. Glosa 2002 nr 11 s. 6-11.
 168. PITERA Julia * Ta ustawa chroni porządnych ludzi. [Dot. projektu ustawy Prawo antykorupcyjne]. Wywiad. Wspólnota 2009 nr 25.
 169. PŁAŻEK Stefan * Ocena funkcjonowania tzw. przepisów antykorupcyjnych w samorządzie terytorialnym – wybrane zagadnienia. W: Stosunki pracy … s. 183-207, Stosunki pracy pracowników samorządowych. Red. i wstęp Mirosław Stec. Wwa 2008 Wolters Kluwer ss. 207,}
 170. PŁAŻEK Stefan * Przegląd antykorupcyjnych rozwiązań w obowiązującym ustawodawstwie. W: Unormowania antykorupcyjne … s. 23-38, Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej. Red. Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 333, bibliogr., orzecznictwo,}
 171. PŁOSKONKA Józef * Korupcja – zagrożenia i metody jej zwalczania. Empiryczne badania nad poziomem korupcji. Służba Cywilna 2003 nr 6 s. 109-134.
 172. PŁOSKONKA Józef * Korupcja. Zagrożenia i metody jej zwalczania. Empiryczne badania nad poziomem korupcji. W: Administracja publiczna … s. 430-449,  Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Red. Jacek Czaputowicz. Wwa 2008 PWN ss. 462, bibliogr.}
 173. PŁYWACZEWSKI Emil W., SZCZYGIEŁ Grażyna B. * Zachowania korupcyjne osadzonych (wstępne wyniki badań). Arch.Krymin. 2005/2006 nr 28 s. 299-311, Wyzwania dla europejskiej integracji. Wyzwania dla kryminologii. V Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (Kraków, 2005.08.31-09.03). Arch.Krymin. 2005/2006 nr 28 ss. 418, Sum., bibliogr.,}
 174. PŁYWACZEWSKI Wiesław * Symptomy zagrożeń korupcyjnych na rynku dzieł sztuki. Prz.Policyjny 2007 nr 3 s. 7-17.
 175. POLIWKA-PACANA Małgorzata, SKICA Tomasz * Zjawisko korupcji w administracji samorządowej. Ius et Administratio 2004 nr 3 s. 59-78, Sum.
 176. POLOCZEK Natalia * Prawo antykorupcyjne – kolejna odsłona. Wspólnota 2009 nr 29.
 177. POPIELARSKI Bartłomiej * Pojęcie reprezentanta Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki kapitałowej na gruncie tzw. ustawy antykorupcyjnej. Monitor Prawniczy 2005 nr 5 s. 250-255.
 178. PORWISZ Monika * Profilaktyka i zwalczanie korupcji w Policji. W: Patologie w administracji … s. 874-886, bibliogr., Patologie w administracji publicznej. Red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski. Wstęp Dariusz R. Kijowski, B. Guy Peters. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 904,}
 179. POSPISZYL Irena * Patologie społeczne. Wwa 2008 PWN ss. 362, bibliogr., indeks rzeczowy.
 180. POTULSKI Jacek, RUCIŃSKI Maciej * Odpowiedzialność sędziego sportowego za przyjęcie łapówki. Prokuratura i Prawo 2007 nr 9 s. 59-69.
 181. POWELL Emilia J. * Zwalczanie korupcji z perspektywy USA. Prokuratura i Prawo 2007 nr 1 s. 27-35.
 182. Prawnokarna konwencja o korupcji (Strasburg, 1999.01. 27) i oświadczenie rządowe w sprawie jej mocy obowiązującej [2004.08.23]. Dz.U. 2005 nr 29 poz. 249, 250.
 183. PRIES Hans-Joachim * Exlusio corruptoris? – wspólnotowe granice wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu przestępstw korupcyjnych. Prawo Zamówień Publ. 2009 nr 3 s. 68-80.
 184. Projekt ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Kazimierz Działocha, Stanisław Gebetner, Zygfryd Siwik, Adam Zieliński. Prz.Legisl. 2006 nr 2 s. 148-155. Autorzy: Działocha Kazimierz, Gebethner Stanisław, Siwik Zygfryd, Zieliński Adam.
 185. Projekt ustawy Prawo Antykorupcyjne. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Marian Kępiński, Konrad Nowacki, Zygfryd Siwik. Prz.Legisl. 2009 nr 3/4 s. 217-231.
 186. PRUTIS Stanisław * Instrumenty organizacyjno-prawne zapobiegania i zwalczania korupcji w samorządzie terytorialnym. W: Odpowiedzialność jako instrument … s. 93-115, Odpowiedzialność jako instrument zapewnienia prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego. Red. i wstęp Bogusław Cudowski. Białystok 2006 WSAP im. Stanisława Staszica ss. 155,
 187. PRZYBYLSKA Małgorzata * Ustawa powołująca Centralne Biuro Antykorupcyjne. Gaz.Sądowa 2006 nr 6 s. 4-12.
 188. RADWANOWICZ-WANCZEWSKA Joanna * Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi a przeciwdziałanie korupcji. W: Unormowania antykorupcyjne … s. 258-275, Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej. Red. Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 333, bibliogr., orzecznictwo,}
 189. RAGLEWSKI Janusz * Odpowiedzialność karna za korupcję gospodarczą (art. 296a k.k.). Prawo Spółek 2005 nr 6 s. 32-40.
 190. RĄCZKA Krzysztof, GERSDORF Małgorzata, MODRZEJEWSKI Jerzy * Kontrowersje wokół ustalania wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje publiczne. W: Stosunki pracy … s. 83-95,
 191. Recenzja:
 192. RĘKAWEK Marta * The European Anti-Fraud Office (OLAF) – sprzymierzeniec w walce z korupcją. Sam.Ter. 2001 nr 5 s. 49-53.
 193. RĘKAWEK-PACHWICEWICZ Marta R. * Społeczeństwo obywatelskie w walce z korupcją – wybrane przykłady działań w Polsce. W: Patologie w administracji … s. 152-161, bibliogr.,
 194. RUSINEK Michał * Dostęp Centralnego Biura Antykorupcyjnego do tajemnicy bankowej. Prawo Bankowe 2006 nr 11 s. 65-76.
 195. RUSZEWSKI Jarosław, SZCZEPANKOWSKI Robert * Korupcja i inne zachowania nieetyczne w życiu publicznym. Skrypt edukacyjny. Suwałki 2008 Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat ss. 113, bibliogr.
 196. RZEPLIŃSKA Irena, RZEPLIŃSKI Andrzej * Analiza zjawisk korupcyjnych w Polsce: struktura, uwarunkowania społeczno-polityczne i sposoby zwalczania – doniesienie z badań. Biul.PTK 2002 nr 11 s. 7-26.
 197. SAFJAŃSKI Tomasz * Zarys systemu zwalczania i zapobiegania korupcji w Polsce. Prz.Policyjny 2004 nr 1/2 s. 223-232.
 198. SAKOWICZ Andrzej * Ingerencja w prywatność musi być usprawiedliwiona. [Dot. działalności CBA]. Rzeczposp. 2006 nr 201.
 199. SANDORSKI Jan * Patologie międzynarodowe – korupcja i przestępczość zorganizowana. W: Organizacja Narodów Zjednoczonych … s. 589-621, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy. Red. i wstęp Janusz Symonides. Wwa 2006 Wydawn.Nauk.”Scholar” ss. 831,}
 200. SANETRA Walerian * Odpowiedzialność pracowników samorządowych jako istotny czynnik zapewnienia prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego. W: Odpowiedzialność jako instrument … s. 119-137, Odpowiedzialność jako instrument zapewnienia prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego. Red. i wstęp Bogusław Cudowski. Białystok 2006 WSAP im. Stanisława Staszica ss. 155,}
 201. SEKUŁA Mirosław * Najstarszy obyczaj świata. [Dot. korupcji]. Rzeczposp. 2003 nr 174.
 202. SEKUŁA Mirosław * Rolą państwa jest tworzenie prawa tak, aby zagrożenia korupcyjne były eliminowane… Wywiad. Casus 2003 nr 29 s. 3-5.
 203. SEMPRICH Żaneta * Centralne Biuro Antykorupcyjne już rusza. Rzeczposp. 2006 nr 159.
 204. SIBIGA Grzegorz * Wykorzystanie przez administrację publiczną usług publicznych świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w walce z korupcją w życiu publicznym w Polsce. W: Elektroniczna administracja – nowe … s. 19-30,  Elektroniczna administracja – nowe możliwości przeciwdziałania zjawisku korupcji. Red. Jacek Kucharczyk, Jarosław Zbieranek. Wwa 2006 ISP ss. 76,}
 205. SIKORA Piotr * Instytucja oświadczenia majątkowego jako instrument walki z korupcją – rozważania na tle art. 24h ustawy o samorządzie gminnym. Acta UWr.Prz.Prawa i Admin. 2003 nr 52 s. 151-159.
 206. SIUDZIŃSKA-DAWID Beata * Bezkarność sprawcy przestępstwa łapownictwa czynnego jako instrument walki z korupcją. WPP 2004 nr 1 s. 29-37.
 207. SKORUPKA Jerzy * Podstawy karania korupcji w kodeksie karnym de lege lata i de lege ferenda. (Wybrane zagadnienia). PiP 2003 nr 12 s. 78-87.
 208. SKORUPKA Jerzy * Podstawy karnoprawnej ochrony interesów wspólnot europejskich. Prokuratura i Prawo 2004 nr 6 s. 46-59.
 209. SKORUPKA Jerzy * Przestępstwa urzędnicze w kodeksie karnym (sprzedajność i nadużycie władzy). Fin.Kom. 2005 nr 10 s. 5-15.
 210. SKORUPKA Jerzy * Przestępstwo korupcji gospodarczej z art. 296a k.k. Pal. 2005 nr 5/6 s. 44-56.
 211. SKORUPKA Jerzy * Przestępstwo korupcji wyborczej z art. 250(a) k.k. Pal. 2006 nr 11/12 s. 43-53.
 212. SKUPIŃSKI Jan * Konflikt interesów menedżera z interesami zarządzanej przez niego spółki kapitałowej z udziałem środków publicznych. W: Korupcja w sektorze … s. 73-80, Sum., Streszcz., Korupcja w sektorze prywatnym. Harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji; oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie. Red. Juan Carlos Ferré Olivé. Wwa 2004 Wydawn.Nauk.”Scholar”, INP ss. 301,}
 213. SŁOCKI Grzegorz * Korupcja jako przedmiot badań nauki administracji. Acta UWr.Prawo 2005 nr 295 s. 355-368, Sum., Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych UWr. Red. Adam Błaś, Konrad Nowacki. Wstęp Jan Jendrośka. Acta UWr.Prawo 2005 nr 295 ss. 436,}
 214. SOBCZAK Jacek * Przestępstwo korupcji wyborczej. W: Przemiany prawa wyborczego … s. 106-116, Przemiany prawa wyborczego. Doświadczenia nowych demokracji (Czechy, Słowacja, Ukraina, Polska). Materiały Konferencyjne (Bydgoszcz, 2007.05.18-19). Red. A.Sokala, Z.Witkowski, L.Cibulka, I.Dmytriw, J.Filip. Bydgoszcz 2007 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa ss. 207,}
 215. SOLARZ Piotr * “Korupcja”, “klientelizm” i “kapitalizm polityczny” jako podstawowe pojęcia w dyskursie o jawności życia publicznego w Polsce. Kontr.Państw. 2007 nr 3 s. 114-118.
 216. SOROKA Ewa * Jakość administracji a jakość kadr administracji w III Rzeczypospolitej. W: Jakość i praworządność administracji … s. 31-140,
 217. SOWIŃSKI Piotr K. * Zniesienie karalności łapownictwa czynnego jako element walki ze zjawiskami korupcyjnymi (art. 229 § 6 k.k.). Zesz.Nauk.U.Rzeszowski 2009 Prawo 7 s. 196-207, Sum.
 218. Sprawozdanie Centralnego Urzędu ds. Przeciwdziałania Korupcji (Francja). Przekłady Aktów Prawnych 1999 nr 3 ss. 142.
 219. STASIAK Władysław * Wobec korupcji. Kontr.Państw. 2002 nr 2 s. 118-126.
 220. STEFAŃSKI Ryszard A. * Bezprawność sprawcy przestępstwa czynnej korupcji. W: W kręgu teorii … s. 335-343, W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska. Red. i wstęp: Leszek Leszczyński, Edward Skrętowicz, Zbigniew Hołda. Lublin 2005 Wydawn.UMCS ss. 805,}
 221. STEFAŃSKI Ryszard A. * Korupcja w sektorze prywatnym. Analiza praktyki. W: Korupcja w sektorze … s. 219-223, Sum., Streszcz., Korupcja w sektorze prywatnym. Harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji; oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie. Red. Juan Carlos Ferré Olivé. Wwa 2004 Wydawn.Nauk.”Scholar”, INP ss. 301,}
 222. STEFAŃSKI Ryszard A. * Przestępstwo korupcji gospodarczej (art. 296a k.k.). Prokuratura i Prawo 2004 nr 3 s. 50-67.
 223. STEFAŃSKI Ryszard A. * Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym (art. 296b k.k.). Prokuratura i Prawo 2004 nr 2 s. 60-70.
 224. STEFAŃSKI Ryszard A. * Przestępstwo korupcji wyborczej (art. 250a k.k.). Prokuratura i Prawo 2004 nr 4 s. 68-79.
 225. STRZELEC Marek * Przejrzysta gospodarka. [Dot. zapobiegania korupcji w gospodarce komunalnej]. Wspólnota 2006 nr 27.
 226. STYLIŃSKA Teresa, OSIECIMSKI Marek, TRENKNER Joachim * Prowokacja – jak to się robi na świecie. Tyg.Powszechny 2007 nr 43.
 227. SURKONT Mirosław * Kryminologiczne i prawne aspekty korupcji. Zesz.Nauk.Szkoły Wyższej im.Pawła Włodkowica w Płocku 2000 nr 16 s. 35-63.
 228. SUWAJ Patrycja J. * Preventing Corruption and Conflict of Interest – Necessity or Fashion? Case of Poland. Admin.Publ.Białystok 2004 nr 1 s. 32-49.
 229. SYGUŁA Leszek * Korupcja w administracji podatkowej w Polsce. Fin.Kom. 2006 nr 3 s. 50-59.
 230. SZCZYGIEŁ Grażyna B. * Przestępstwa służbowe – wybrane problemy. W: Odpowiedzialność jako instrument … s. 141-155,
 231. SZCZYGIEŁ Grażyna B. * Social Perception of Corruption. W: Current Problems … s. 639-648, Current Problems of the Penal Law and the Criminology. Red. i wstęp Emil W. Pływaczewski. Białystok 2009 “Temida 2” ss. 722,}
 232. SZELĄGOWSKA Grażyna * Państwo bez korupcji? Dania w XVIII i XIX wieku. Prz.Hist. 2007 nr 1 s. 41-48, Sum.
 233. SZEŚCIŁO Dawid * Uwagi w sprawie jakości samorządowego prawa antykorupcyjnego. Sam.Ter. 2009 nr 1/2 s. 63-71.
 234. SZEWCZYK Helena * Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie o służbie cywilnej. W: Patologie w administracji … s. 499-517, bibliogr., Patologie w administracji publicznej. Red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski. Wstęp Dariusz R. Kijowski, B. Guy Peters. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 904,}
 235. SZUSTAKIEWICZ Przemysław * Centralne Biuro Antykorupcyjne jako instytucja kontroli. Kontr.Państw. 2008 nr 3 s. 74-84.
 236. SZWARC Andrzej J. * Kryminalizacja tzw. korupcji sportowej. W: Reforma prawa karnego … s. 278-286, Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej. Red. i wstęp J.Jakubowska-Hara, C.Nowak, J.Skupiński. Wwa 2008 Wydawn.Nauk.”Scholar” ss. 684,}
 237. SZWARC Andrzej J. * Odpowiedzialność karna za praktyki korupcyjne w sporcie. W: Korupcja w sporcie … s. 179-196, Zsf., Sum., Rés., Korupcja w sporcie. Red. i wstęp Andrzej J. Szwarc. Poznań 2008 Wydawn.Poznańskie ss. 217 (artykuły wybrane),}
 238. SZYMAŃSKI Jerzy * Kilka uwag odnośnie do praktycznego stosowania nowych uregulowań prawnych w zakresie korupcji. W: Współpraca sądowa … s. 454-456, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych. Red. i wstęp Władysław Czapliński, Andrzej Wróbel. Wwa 2007 C.H. Beck ss. X + 485, indeks rzeczowy,}
 239. ŚWIĄTKIEWICZ Barbara * Korupcja w sektorze prywatnym. W: Korupcja w sektorze … s. 237-241, Sum., Streszcz., Korupcja w sektorze prywatnym. Harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji; oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie. Red. Juan Carlos Ferré Olivé. Wwa 2004 Wydawn.Nauk.”Scholar”, INP ss. 301,}
 240. ŚWIĄTKIEWICZ Jerzy * Konstytucyjne prawo do dobrej administracji. (Oczekiwania i rzeczywistość). PiP 2004 nr 4 s. 18-32.
 241. TARAPATA Szymon * (Nie)profesjonalne zawody sportowe? Czas.Prawa Karn. 2009 nr 1 s. 219-239.
 242. TARCHALSKI Kazimierz * Korupcja i przywilej. Zarys teorii i praktyki. Wwa 2001 Wydawn.Nauk.”Semper” ss. 105, bibliogr.
 243. TOMCZAK Janusz * Korupcja z drugiej strony. Rzeczposp. 2009 nr 303.
 244. Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej. Red. Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 333, bibliogr., orzecznictwo,
 245. URBAŃSKA Anna * Koniak od pacjenta to też korupcja. Wywiad. Rzeczposp. 2008 nr 216.
 246. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – zmiana [2009.04.24]. Dz.U. 2009 nr 85 poz. 716.
 247. Ustawa o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, Strasburg 1999.11.04 [2002.02.28]. Dz.U. 2002 nr 41 poz. 359.
 248. Ustawa o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31.10.2003 r. [2006.05.12]. Dz.U. 2006 nr 126 poz. 873.
 249. Ustawa o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Bruksela, 1997.05.26) [2004.07.23]. Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1981.
 250. Ustawa o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji Strasburg, 1999.01.27 [2002.06.05]. Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1066.
 251. WALECKI Marcin * Nowoczesne technologie w walce z korupcją na świecie. W: Elektroniczna administracja – nowe … s. 9-17, Elektroniczna administracja – nowe możliwości przeciwdziałania zjawisku korupcji. Red. Jacek Kucharczyk, Jarosław Zbieranek. Wwa 2006 ISP ss. 76,}
 252. WALENCIK Ireneusz * Antykorupcyjna przejrzystość. Od 1 stycznia. Nowe obowiązki samorządowców. Rzeczposp. 2003 nr 3.
 253. WALENCIK Ireneusz * Więcej przejrzystości, mniej prywatności. Samorządowcy musieli zdecydować: albo biznes, albo urząd. Rzeczposp. 2003 nr 77.
 254. WESOŁOWSKA Anna * Korupcja w wymiarze sprawiedliwości – symptomy i kulisy. W: Przestępczość zorganizowana … s. 707-729, Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm – w ujęciu praktycznym. Red. Emil W.Pływaczewski. Wstęp Emil W.Pływaczewski, Zbigniew Rau. Kraków 2005 “Zakamycze” ss. 772,}
 255. WIATROWSKI Piotr * Odpowiedzialność za współdziałanie przy przestępstwach korupcyjnych. Prz.Sądowy 2009 nr 9 s. 103-113.
 256. WIATROWSKI Piotr * Zjawisko korupcji i jego penalizacja w ujęciu historycznym. Cz. 1-2. Pal. 2006 nr 7/8 s. 185-192; nr 9/10 s. 175-183.
 257. WIERZBICA Anna * Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym. Wwa 2008 Wolters Kluwer ss. 232, bibliogr.
 258. WIKARIAK Sławomir * Czu prowokacja ukróci łapówki. Walka z korupcją wśród policjantów. Rzeczposp. 2003 nr 17.
 259. WIKARIAK Sławomir * Czy prowokacja ukróci łapówki. Walka z korupcją wśród policjantów. Rzeczposp. 2003 nr 17.
 260. WIŚNIEWSKI Andrzej * Strona podmiotowa korupcji w sektorze prywatnym. W: Korupcja w sektorze … s. 189-195, Sum., Streszcz., Korupcja w sektorze prywatnym. Harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji; oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie. Red. Juan Carlos Ferré Olivé. Wwa 2004 Wydawn.Nauk.”Scholar”, INP ss. 301,}
 261. WIŚNIEWSKI Andrzej, EMERLICH Marek * Problematyka prewencji zjawisk korupcji w policyjnym systemie działania. Prz.Policyjny 2001 nr 3 s. 39-53, Sum.
 262. WIŚNIEWSKI Piotr * Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w obszarze zamówień publicznych jako sposób przeciwdziałania zjawisku korupcji w Polsce. W: Elektroniczna administracja – nowe … s. 31-40, Elektroniczna administracja – nowe możliwości przeciwdziałania zjawisku korupcji. Red. Jacek Kucharczyk, Jarosław Zbieranek. Wwa 2006 ISP ss. 76,}
 263. WITKOWSKA Katarzyna * Unijne Nie dla korupcji, czyli jak “słowem i czynem” walczy się z korupcją w Unii Europejskiej. Edukacja Prawnicza 2007 nr 12 s. 33-37.
 264. WÓJCIK Jolanta * Interdyscyplinarny charakter rozwiązań antykorupcyjnych w Policji. Wybrane zagadnienia. Policja 2009 nr 1 s. 22-26.
 265. WRÓBEL Izabela * Polityka Unii Europejskiej w zakresie zwalczania korupcji. Prz.Zach. 2004 nr 3 s. 242-268, Sum.
 266. WRÓBEL Izabela * Rola państw członkowskich w walce z oszustwami i korupcją na szkodę interesów finansowych Unia Europejska. Służba Cywilna 2005 nr 12 s. 79-105.
 267. WRÓBEL Włodzimierz * Prawnokarne regulacje przeciwdziałania zjawiskom korupcji w administracji publicznej. W: Unormowania antykorupcyjne … s. 276-288, Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej. Red. Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 333, bibliogr., orzecznictwo,
 268. YONHYOK Choe * Corruption, economic crisis and reform politics in East and Southeast Asia. A hypothectical study. Prz.Politologiczny 2002 nr 4 s. 73-86, Streszcz., bibliogr.
 269. ZALEWSKI Sławomir, OSIERDA Antoni * Administracja publiczna jako czynnik bezpieczeństwa państwa. W: Administracja publiczna a bezpieczeństwo … s. 30-37, Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa. Materiały konferencyjne (Warszawa, 6.12.2006 r.). Red. Z. Piątek, B. Wiśniewski, A. Osierda. Wstęp B. Wiśniewski. Wwa-Bielsko-Biała 2007 Wyższa Szkoła Administracji ss. 173,}
 270. ZAWŁOCKI Robert, GŁOWACKI Michał * Organizacja i instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji w sporcie. W: Korupcja w sporcie … s. 143-177, Zsf., Sum., Rés., bibliogr., Korupcja w sporcie. Red. i wstęp Andrzej J. Szwarc. Poznań 2008 Wydawn.Poznańskie ss. 217 (artykuły wybrane),}
 271. ZAWŁOCKI Robert, GŁOWACKI Michał * Organizacja i instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji w sporcie. W: Korupcja w sporcie … s. 143-177, Zsf., Sum., Rés., bibliogr., Korupcja w sporcie. Red. i wstęp Andrzej J. Szwarc. Poznań 2008 Wydawn.Poznańskie ss. 217 (artykuły wybrane),}
 272. ZBIERANEK Jarosław, LINDNER Wolfgang * Internet jako narzędzie wspierające wykrywanie przypadków korupcji. W: Elektroniczna administracja – nowe … s. 41-53,
 273. ZIELIŃSKA Eleonora * Konfiskata dochodów z przestępstwa w świetle Konwencji antykorupcyjnej ONZ z 2003 roku a przepisy polskiego prawa dotyczące przepadku przedmiotów lub korzyści z przestępstwa. W: W kręgu teorii … s. 411-424,
 274. ZIELIŃSKA Eleonora * Polskie prawo karne a ochrona interesów ekonomicznych Wspólnot Europejskich. PiP 2001 nr 1 s. 32-49.
 275. ZIELIŃSKA Eleonora * Polskie prawo karne a ochrona interesów finansowych Wspólnot Europejskich – w przeddzień akcesji. W: Instytucje i instrumenty prawne … s. 31-51, Instytucje i instrumenty prawne w walce z przestępczością przeciwko interesom finansowym UE – prawo krajowe i perspektywa europejska (Warszawa, 4-6.XII.2003). Red. Michał Hudzik, Celina Nowak. Wstęp L. Paprzycki. Wwa 2005 Tow. Badawcze Prawa Europejskiego ss.254,}
 276. ZUBIK Marek * Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego regulacji antykorupcyjnych III RP. Kwart.Prawa Publ. 2005 nr 1/2 s. 311-324.
 277. ŻAK Jolanta * Korupcja? Jurysta 2001 nr 9 s. 11-12.
 278. ŻAROWSKI Jarosław * Dziurawe prawo antykorupcyjne. [Dot. radnych]. – Prawo antykorupcyjne nie zawsze egzekwowane. [Dot. członków samorządowych zarządów]. Gaz.Prawna 2001 nr 87; nr 97.
 279. ŻERAŃSKI Maciej * Obowiązek zachowania tajemnicy przez komornika a dostęp funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do jego kancelarii. Nowa Currenda 2008 nr 2 s. 81-90.
 280. ŻERAŃSKI Maciej * Obowiązek zachowania tajemnicy przez komornika a dostęp funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do jego kancelarii. Nowa Currenda 2008 nr 2 s. 81-90.
 281. ŻUROWSKA Renata, PISKORSKI Justyn * Korupcja w sporcie. Sport Wyczynowy 2003 nr 9/10 s. 56-69.

Leave a Comment