Literatura zagraniczna:

 1. Freedom of information bibliography – czerwiec 201 –plik

 Książki:

 1. Aleksandrowicz T., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2002.
 2. Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, orzecznictwo SN, NSA i TK, Kraków Zakamycze 1999.
 3. Jabłoński M. i Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 4. Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002.
 5. Kamińska Irena, Rozbicka-Ostrowska Mirosława, Dostęp do informacji publicznej; orzecznictwo sądów administracyjnych, LexisNexis 2007 r.
 6. Mucha M., Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji publicznej, Wrocław 2002.
 7. Puwalski M., Prawo do prywatności osób publicznych, Toruń 2003.
 8. Sitniewski Piotr, Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białystok 2005.
 9. Taradejna R. i M., Dostęp do informacji publicznej a prawo ochrony informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej, zawodowej, oraz życia prywatnego, Toruń 2003.
 10. ,,Dostęp do informacji publicznej – poradnik”, Jarosław Ruszewski i Piotr Sitniewski, Suwałki 2007, ISBN 978-83-926465-0-1
 11. ,,Jawność i kompetencja I– monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej województwa podlaskiego” – raport badawczy. Współautorstwo z mgr Jarosławem Ruszewskim. Badania realizowane w ramach projektu sfinansowanego przez Fundację Batorego, realizowanego w okresie lipiec 2007 – czerwiec 2008 r. Wydany Suwałki 2008 r., ISBN 978-83-926465-4-9.
 12. ,,Jawność i kompetencja II – monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej województwa podlaskiego” – raport badawczy. Współautorstwo z dr Jarosławem Ruszewskim. Badania realizowane w ramach projektu sfinansowanego przez Fundację Batorego, realizowanego w okresie lipiec 2009 – grudzień 2010 r. Wydany Suwałki 2010 r., ISBN 978-83-926465-5-6.
 13. „Jawność i kompetencja 3 – raport z monitoringu realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządowych szczebla wojewódzkiego samorządowego w Polsce”. Współautorstwo z dr. Jarosławem Ruszewskim. Badania realizowane w ramach stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i prowadzonego projektu sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 2009-2010. Wydany Suwałki 2010 r., (ISBN 978-83-926465-9-4).
 14. Aleksandrowicz T., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2002.
 15. Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, orzecznictwo SN, NSA i TK, Kraków Zakamycze 1999.
 16. Jabłoński M. i Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 17. Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002.
 18. Kamińska Irena, Rozbicka-Ostrowska Mirosława, Dostęp do informacji publicznej; orzecznictwo sądów administracyjnych, LexisNexis 2007 r.
 19. Mucha M., Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji publicznej, Wrocław 2002.
 20. Obywatelskie prawo do informacji. Red. Teresa Gardocka. Wwa 2008 Wolters Kluwer ss. 400, bibliogr.
 21. Puwalski M., Prawo do prywatności osób publicznych, Toruń 2003.
 22. Sitniewski Piotr, Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białystok 2005.
 23. Taradejna R. i M., Dostęp do informacji publicznej a prawo ochrony informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej, zawodowej, oraz życia prywatnego, Toruń 2003
 24. ,,Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacja” – zapis w formie monografii przebiegu konferencji w 2008 r. w INP PAN. link 

Artykuły:

 1. Bałaban A., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP, Przegląd Sejmowy 1999, nr 6.
 2. Demczuk A., Tarajko M., Sakowicz M., Informacja publiczna on-line. Pierwszy etap wdrażania Biuletynu Informacji Publicznej na Lubelszczyźnie, ST 2004/4, s. 12 – 27.
 3. Górzyńska T., Prawo do informacji w konstytucjach niektórych współczesnych państw europy zachodniej, [w] pracy zbiorowej poświęconej prof. Sokolewiczowi, Konstytucja i władza we współczesnym świecie, doktryna, prawo, praktyka, Wydawnictwo Sejmowe 2002.
 4. Grabowska G., Dostęp do informacji w systemie międzynarodowego prawa środowiska, Państwo i Prawo 2002 nr 2.
 5. H. Izdebski, Dostęp do informacji publicznej – wdrażanie ustawy, praca zespołowa, Urząd Służby Cywilnej 2001.
 6. Jasińska D., Jasiński F., Dostęp do dokumentów publicznych  świetle prawa Unii Europejskiej, Służba Cywilna wiosna-lato 2002, nr 4.
 7. Jendrośka J., Stoczkiewicz M., Dostęp do informacji o środowisku, Warszawa 2002.
 8. Kudrycka B., Dylematy urzędników administracji publicznej, Temida Białystok 1995.
 9. Mik B., Nowela antykorupcyjna, Zakamycze 2003.
 10. Obłucki A., Wdrożenie rozwiązań dostępu do informacji publicznej – aspekty praktyczne, [w] pracy zespołowej pod red. prof. H. Izdebskiego, Dostęp do informacji publicznej, wdrażanie ustawy, Urząd Służby Cywilnej Warszawa 2001.
 11. Olejniczak-Szałowska E., Ustawowe podstawy prawa obywatela do informacji o działalności organów samorządu terytorialnego, ST 1995 Nr 4, s. 3-15.
 12. Pawłowski B., Obowiązujące regulacje dotyczące dostępu do informacji, Informacja Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP nr 730.
 13. Piskorz Ryń A., Dostęp do informacji publicznej. Komentarz, Wspólnota Terytorialna, nr 45, z 2001.
 14. Piskorz-Ryń A., Jawność wynagrodzeń osób pełniących najwyższe funkcje w organach samorządu terytorialnego a prawo do prywatności, ST 1997/12.
 15. Ruszewski J., Prawo dostępu do informacji o ochronie i stanie środowiska, opubl. w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, nr 2/2003, s. 175-185.
 16. Safjan M., Prawo do prywatności osób publicznych, (w): Prace z prawa prywatnego ku czci Sędziego J. Pietrzykowskiego, pod red. Z. Banaszczyka, Warszawa 2000.
 17. Sibiga G., Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, ST 2003/11, s. 9.
 18. Sitniewski P., Realizacja zasady jawności w samorządzie terytorialnym w Polsce; opubl. w: Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego pod. red. S. Dolaty, Opole 2002, s. 221-239.
 19. Sitniewski Piotr, Zasada jawności jako element strategii antykorupcyjnej w samorządzie terytorialnym, opubl. Samorząd Lokalny w Polsce, społeczno polityczne aspekty funkcjonowania, wyd. Uniwersytetu M. C .Skłodowskiej Lublin 2004, s. 477-482.
 20. Sitniewski Piotr, Czy istnieją zasady podstawowe dostępu do informacji publicznej?, opubl. w: Standardy Administracji Publicznej w Unii Europejskiej, pod red. B. Kudryckiej i P. Suwaj, Białystok 2005 r.
 21. Sitniewski Piotr, Zasady nieudzielania informacji publicznej, opubl. w: Władze lokalne a media, wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 63 – 79.
 22. Sitniewski Piotr, Formy udostępniania informacji publicznej opubl. w: Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, 2003/2, s. 164-175.
 23. Sitniewski Piotr, Kilka uwag o odpłatności za udzielanie informacji publicznej, opubl. w: Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, 2003/3, s. 132 – 140.
 24. Sitniewski Piotr, Bezpłatność czy bezkosztowość udostępniania informacji publicznej?, opubl. w: Sprawność działania administracji samorządowej, Rzeszów 2006 r., red. naukowa prof. dr hab. Elżbiety Ury.
 25. Sitniewski Piotr, Zasady nieudzielania informacji publicznych, opubl. w: Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, 1/7/2006, s. 54 – 70.
 26. Sitniewski Piotr, Tajemnica skarbowa a dostęp do informacji publicznej, opubl. w Przeglądzie Podatków lokalnych i finansów samorządowych, Nr 10(68), październik 2006 r., s. 27-29.
 27. Sitniewski Piotr, Realizacja zasady jawności w samorządzie terytorialnym w Polsce; opubl. w: Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, pod. red. naukową Prof. Stanisława Dolaty, Opole 2002,  s. 221-239.
 28. Szmyt A., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997, Przegląd Sejmowy 6 (35)/99, s. 68.
 29. Szustakiewicz P., Dostęp do informacji o środowisku, Prawo i Środowisko 2002 nr 4.
 30. Szustakiewicz P., Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, Jurysta 2002, nr 1, s. 5 -8.
 31. Śmiecikowski W., Ograniczenie prawa do informacji publicznej (de lege lata), ST 2002, nr 7/8.
 32. ADAMSKI Dariusz * Udostępnianie dokumentów urzędowych we Wspólnocie Europejskiej a cyfrowe techniki informacyjne. Kontr.Państw. 2006 nr 2 s. 123-142.
 33. Autorzy: Granat Mirosław, Kudej Marcin, Odrowąż-Sypniewski Wojciech, Repel Józef, Sarnecki Paweł, Szmyt Andrzej.
 34. Bałaban A., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP, Przegląd Sejmowy 1999, nr 6.
 35. BANASZAK Bogusław * Zasadę otwartego rządu trzeba wpisać do konstytucji. Rzeczposp. 2008 nr 116.
 36. BARAN Jolanta * Zasada jawności postępowania na tle stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Ubezpieczenia w Rolnictwie 2008 nr 32 s. 30-40, bibliogr.
 37. BARAN Jolanta * Zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kontr.Państw. 2008 nr 3 s. 85-94.
 38. BĄK Jacek, SAJEWSKI Krzysztof * Nowa dyrektywa przejrzystości. Prz.Prawa Handl. 2005 nr 11 s. 4-9.
 39. BIDZIŃSKI Mariusz * Jawność finansowania partii politycznych. Analiza porównawcza. W: Obywatelskie prawo do informacji … s. 173-195, bibliogr.; Obywatelskie prawo do informacji. Red. Teresa Gardocka. Wwa 2008 Wolters Kluwer ss. 400, bibliogr.,
 40. BODNAR Adam, BERNATT Maciej * Ujawniamy dane, ale tylko statystykom. [Dot. dostępu do informacji publicznej danych o odbiorcach unijnych dopłat bezpośrednich]. Rzeczposp. 2006 nr 138.
 41. BODNAR Adam, PUDZIANOWSKA Dorota * Korporacje na bakier ze standardami. [Dot. postępowania dyscyplinarnego w samorządach zawodowych]. Rzeczposp. 2006 nr 13.
 42. BODYŁ SZYMALA Piotr * Rozwód nie jest sprawą wyłącznie prywatną. Rzeczposp. 2008 nr 12.
 43. BOJAŃCZYK Antoni * Bezpośrednia transmisja rozprawy sądowej. Edukacja Prawnicza 2007 nr 6/9 s. 40-43.
 44. BOJAŃCZYK Antoni * Czy prawo dopuszcza bezpośrednią transmisję rozprawy sądowej. Rzeczposp. 2007 nr 73.
 45. BOJAŃCZYK Antoni * Ujawnianie wiadomości ze śledztwa jest karalne. Rzeczposp. 2006 nr 255.
 46. BRYLAK Joanna, NIEDZIŃSKI Tomasz * Państwowa Inspekcja Pracy a dostęp do informacjipublicznej. Prawo-Administracja-Kościół 2006 nr 3 s. 5-20, Sum.
 47. BZDYRA Dariusz * Ochrona interesu indywidualnego w świetle obowiązywania zasady jawności oraz prawa do informacji w miejscowym planowaniu przestrzennym. W: Problemy współczesnego ustrojoznawstwa … s. 417-437; Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa profesora Bronisława Jastrzębskiego. Red. Jarosław Dobkowski. Olsztyn 2007 U. Warmińsko-Mazurski ss. 639,}
 48. CHLUDZIŃSKI Bartłomiej * Zasada jawności i obowiązki informacyjne administracji w społeczeństwie obywatelskim. W: Znaczenie informacji … s. 15-36, bibliogr., orzecznictwo; Znaczenie informacji w społeczeństwie obywatelskim. Wybrane aspekty prawne. Red. Bartłomiej Chludziński, Joanna Marszałek-Kawa. Wstęp Małgorzata Jaśkowska. Toruń 2007 Wydawn.A. Marszałek ss. 259,}
 49. CHMAJ Marek * Jawność finansowania polityki. W: Finansowanie polityki w Polsce … s. 30-41; Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim. Red. Marek Chmaj. Toruń 2008 Wydawn.A. Marszałek ss. 236,}
 50. CZARNOW Sławomir * Prawo do informacji publicznej w Polsce w świetle prawa europejskiego. Prz.Sądowy 2007 nr 4 s. 114-130.
 51. CZERW Jarosław * Jawność działalności rady gminy. Wspólnota 2008 nr 27.
 52. Demczuk A., Tarajko M., Sakowicz M., Informacja publiczna on-line. Pierwszy etap wdrażania Biuletynu Informacji Publicznej na Lubelszczyźnie, ST 2004/4, s. 12 – 27.
 53. DOLNICKI Bogdan * Zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w ustawach samorządowych. Miscellanea Iuridica 2004 t. 4 s. 141-169, { Miscellanea Iuridica. T. 4. Współczesne problemy samorządu terytorialnego. Dostęp do informacji publicznej. Red. Andrzej Drogoń, Adam Lityński, Grzegorz Sibiga. Tychy 2004 Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych ss. 226,}
 54. DUDA Kamilla * Mamy prawo wiedzieć. Dostęp do oficjalnych dokumentów w Unii Europejskiej. Prawo Europejskie i Międzynarodowe 2004 nr 3 s. 17-26, Sum., Zsf., Rés., Soderż.
 55. GAWRYSIAK-ZABŁOCKA Aleksandra * Nowe technologie a obowiązek ujawniania dokumentów i informacji przez spółki w świetle dyrektywy 2003/58/WE. Zesz.Prawn.UKSW 2004 nr 4.1 s. 179-190, Sum.
 56. Górzyńska T., Prawo do informacji w konstytucjach niektórych współczesnych państw europy zachodniej, [w] pracy zbiorowej poświęconej prof. Sokolewiczowi, Konstytucja i władza we współczesnym świecie, doktryna, prawo, praktyka, Wydawnictwo Sejmowe 2002.
 57. GÓRZYŃSKA Teresa * Dostęp do informacji publicznej w Europie – rozwój czy stagnacja? W: Dostęp obywateli … s. 99-106; Dostęp obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwości. Red. Hubert Izdebski, Hanna Machińska. Wwa 2005 Biuro Informacji Rady Europy ss. 156,
 58. Grabowska G., Dostęp do informacji w systemie międzynarodowego prawa środowiska, Państwo i Prawo 2002 nr 2.
 59. GROCHOCIŃSKA-JARZĄBEK Anna * Jawność działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Rejent 2008 nr 12 s. 58-72.
 60. GROCHOCIŃSKA-JARZĄBEK Anna * Zasada jawności a tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Rejent 2007 nr 12 s. 120-139.
 61. H. Izdebski, Dostęp do informacji publicznej – wdrażanie ustawy, praca zespołowa, Urząd Służby Cywilnej 2001.
 62. HOC Stanisław * Glosa do postanowienia SA we Wrocławiu z 23.05.2006 r. II AKz 274/06. [Dot. konieczności dotarcia do prawdy jako przesłanki uchylenia tajemnicy bankowej w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa]. Prawo Bankowe 2007 nr 6 s. 55-58.
 63. IZYDORCZYK Jacek * Jawność rozprawy głównej w procesie karnym (art. 357 k.p.k.). Prz.Sądowy 2004 nr 2 s. 91-97.
 64. JABŁOŃSKI Mariusz, WYGODA Krzysztof * Kilka uwag o prawnych podstawach ogłaszania ocen w szkołach wyższych. (Czy wywieszenie imiennej listy studentów wraz z przyporządkowaną oceną z egzaminu jest naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych?). Acta UWr.Prz.Prawa i Admin. 2004 nr 60 s. 301-317.
 65. JARZĘCKA-SIWIK Elżbieta * Jawność warunkiem skutecznego i etycznego działania administracji. Kontr.Państw. 2005 nr 1 (specjalny) s. 114-137.
 66. JARZĘCKA-SIWIK Elżbieta * Ograniczenie dostępu do informacji publicznej o przebiegu postępowania karnego. Prokuratura i Prawo 2005 nr 3 s. 74-95.
 67. Jasińska D., Jasiński F., Dostęp do dokumentów publicznych  świetle prawa Unii Europejskiej, Służba Cywilna wiosna-lato 2002, nr 4.
 68. JASTRZĘBSKI Jacek, ZARADKIEWICZ Kamil * Akcesoryjny dług gruntowy a problem jawności i odpowiedzialności. Cz. 1-2. Prz.Prawa Handl. 2005 nr 5 s. 17-22; nr 6 s. 41-47.
 69. Jendrośka J., Stoczkiewicz M., Dostęp do informacji o środowisku, Warszawa 2002.
 70. KAŁUŻNY Tomasz * Zasada jawności unijnego prawa spółek – gwarancją bezpieczeństwa obrotu. Białostockie Stud.Prawn. 2008 nr 3 s. 112-116, Sum.
 71. KARDAS Piotr * Z problematyki dostępu do akt sprawy w postępowaniu o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. W: Nauki penalne … s. 205-219; Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70.rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle. Red. Krzysztof Krajewski. Wwa 2007 Wolters Kluwer ss. 629,}
 72. KARDAS Piotr, WILIŃSKI Paweł * O niekonstytucyjności odmowy dostępu do akt sprawy w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Pal. 2008 nr 7/8 s. 23-35, Sum.
 73. KĘDZIERSKA Małgorzata * Jawność informowania – dostęp i podstęp. Jurysta 2007 nr 1 s. 6-11.
 74. KMIECIK Zbigniew R. * Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym. Ruch PES 2008 nr 2 s. 95-107, Sum.
 75. KOPACZ Zbigniew * Zagadnienie jawności prawa. W: Prawo – Administracja – Policja … s. 393-405; Prawo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka. Red. Jarosław Dobkowski. Olsztyn 2006 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ss. 477,
 76. KOPER Radosław * Zakres obowiązywania zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a proces karny. Cz. 1-2. Pal. 2005 nr 7/8 s. 44-52; nr 9/10 s. 45-57.
 77. KORCZAK Jerzy * Jawność jako nowa jakość działań administracji publicznej. W: Jakość administracji … s. 201-213, Sum.; Jakość administracji publicznej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marcina Jełowickiego. Konferencja naukowa (Cedzyna, 24-26.IX.2004 r.). Red. Jan Łukasiewicz. Rzeszów 2004 Wydawn.”Mitel”, TNOiK ss. 519,
 78. KOSOWSKI Jakub * Posiedzenie sądu a rozprawa w procesie karnym wybrane zagadnienia. Stud.Iur.Lublin. 2007 t. 9 s. 153-170, Zsf.
 79. KOWALIK-BAŃCZYK Krystyna * Prawo dostępu do dokumentów instytucji wspólnotowych w Unii Europejskiej. Prz.Prawa Europ. 2004 nr 1 s. 42-49, Sum.
 80. Kudrycka B., Dylematy urzędników administracji publicznej, Temida Białystok 1995.
 81. KWAŚNIEWSKI Zbigniew * Legitymacja czynna w postępowaniu o usunięcie niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej. W: Ars et usus … s. 179-184; Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego. Księga została wydana przy współudziale Sądu Najwyższego. Wwa 2005 Wydawn.Prawn.”LexisNexis” ss. 395,
 82. LECIAK Michał * Kultura jawności – klauzula tajności. Dziennikarskie prawo do informacji a prawnokarna ochrona tajemnicy państwowej. Zarys problematyki. W: Znaczenie informacji … s. 125-145; Znaczenie informacji w społeczeństwie obywatelskim. Wybrane aspekty prawne. Red. Bartłomiej Chludziński, Joanna Marszałek-Kawa. Wstęp Małgorzata Jaśkowska. Toruń 2007 Wydawn.A. Marszałek ss. 259,}
 83. LECIAK Michał * Wyłączenie jawności rozprawy z uwagi na ochronę tajemnicy państwowej w procesie karnym. PiP 2007 nr 2 s. 53-62.
 84. LEWANDOWSKI Marek * Szczególne warunki formalne wniosku o wyjawnienie majątku (wybrane zagadnienia na tle uchwały SN z 12.XII. 2001 r. III CZP 70/01). Prz.Prawa Egzekucyjnego 2003 nr 2/3 s. 121-128.
 85. LIPSKI Jan * W sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe do Generalnego Inspektora Danych Osobowych zbioru danych dotyczących darczyńców. Zesz.Prawn.BSiE 2006 nr 1 s. 115-121.
 86. MAJEWSKI Zdzisław, PISKORZ-RYŃ Agnieszka * Wypełniamy oświadczenie majątkowe. Wspólnota 2003 nr 8.
 87. MATUSIAK Arkadiusz * Jawność materiału dowodowego w postępowaniu karnym dla stron i publiczności. W: Obywatelskie prawo do informacji … s. 375-398,
 88. MICZEK Zbigniew * Jawność posiedzeń sądowych w postępowaniu cywilnym i jej wyłączenia (zagadnienia ogólne). Ius et Administratio 2005 nr 2 s. 85-93, Sum.
 89. Mik B., Nowela antykorupcyjna, Zakamycze 2003.
 90. NOWACKI Artur * Jawność materialna Krajowego Rejestru Sądowego. Prawo Spółek 2007 nr 5 s. 36-43.
 91. NOWICKI Marek A. * Akta tajnej policji – jak długo niejawne. [Dot. opinii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec skargi złożonej przez grupę Szwedów, osoby publiczne, chcące poznać swoje akta]. Rzeczposp. 2006 nr 140.
 92. NYC Jacek * Zajrzeć do kieszeni. [Dot. oświadczeń majątkowych]. Wspólnota 2003 nr 6.
 93. Obłucki A., Wdrożenie rozwiązań dostępu do informacji publicznej – aspekty praktyczne, [w] pracy zespołowej pod red. prof. H. Izdebskiego, Dostęp do informacji publicznej, wdrażanie ustawy, Urząd Służby Cywilnej Warszawa 2001.
 94. Olejniczak-Szałowska E., Ustawowe podstawy prawa obywatela do informacji o działalności organów samorządu terytorialnego, ST 1995 Nr 4, s. 3-15.
 95. OLEJNIK Kazimierz * Niezależność prokuratury a wiarygodność postępowania karnego – zagadnienia wybrane. Prokurator 2007 nr 2 s. 11-17.
 96. Opinie prawne w sprawie możliwości udostępnienia opinii publicznej stenogramu z tajnych obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Oprac.: W. Odrowąż-Sypniewski, M.Granat, A. Szmyt, M. Kudej, J. Repel, P. Sarnecki. Prz.Sejmowy 2004 nr 3 s. 103-126.
 97. PALUSZKIEWICZ Hanna * Realizacja zasady jawności przy orzekaniu o warunkowym umorzeniu postępowania karnego w toku posiedzenia sądu. Prokuratura i Prawo 2004 nr 9 s. 90-99.
 98. PAWŁOWSKA Agnieszka * Jawność zewnętrzna rozprawy głównej – uwagi wybrane. Stud.Iur.Lublin. 2006 t. 8 s. 49-59, Sum.
 99. Pawłowski B., Obowiązujące regulacje dotyczące dostępu do informacji, Informacja Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP nr 730.
 100. Piskorz Ryń A., Dostęp do informacji publicznej. Komentarz, Wspólnota Terytorialna, nr 45, z 2001.
 101. Piskorz-Ryń A., Jawność wynagrodzeń osób pełniących najwyższe funkcje w organach samorządu terytorialnego a prawo do prywatności, ST 1997/12.
 102. PISKORZ-RYŃ Agnieszka * Co można ujawnić?  – Osoby publiczne na wokandzie. [Dot. prawa do prywatności osób publicznych]. Wspólnota 2005 nr 12; nr 13.
 103. PISKORZ-RYŃ Agnieszka * Jawność działania administracji publicznej. W: Prawo do dobrej administracji … s. 484-493, Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25.IX.2002 r. Red. Zygmunt Niewiadomski, Zbigniew Cieślak. Wwa 2003 Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego ss. 687,
 104. PISKORZ-RYŃ Agnieszka * Nadużywanie prawa do informacji publicznej – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Kontr.Państw. 2008 nr 6 s. 35-48.
 105. RADZIEWICZ Piotr * Jawność informacji Ministra Sprawiedliwości o toczących się przeciwko posłom postępowaniach karnych wszczętych przed ogłoszeniem wyników wyborów parlamentarnych. Zesz.Prawn.BSiE 2005 nr 4 s. 78-79.
 106. RUSINEK Michał * Na słowo informatora. [Dot. ujawniania przez dziennikarza źródła informacji]. Rzeczposp. 2005 nr 126.
 107. Ruszewski J., Prawo dostępu do informacji o ochronie i stanie środowiska, opubl. w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, nr 2/2003, s. 175-185.
 108. RYMARZ Ferdynand * Jawność i kontrola finansowania działalności statutowej partii (w praktyce Państwowej Komisji Wyborczej). Prz.Sejmowy 2004 nr 3 s. 27-46, Sum.
 109. Safjan M., Prawo do prywatności osób publicznych, (w): Prace z prawa prywatnego ku czci Sędziego J. Pietrzykowskiego, pod red. Z. Banaszczyka, Warszawa 2000.
 110. Sibiga G., Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, ST 2003/11, s. 9.
 111. SIBIGA Grzegorz * Udostępnianie z udziałem wyspecjalizowanego pośrednika informacji o zobowiązaniach pieniężnych konsumentów i przedsiębiorców. W: Prawo informacji … s. 97-115; Prawo informacji. Prawo do informacji. Red. i wstęp Wojciech Góralczyk. Wwa 2006 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego ss. 323,
 112. SIEŃCZYŁO-CHLABICZ Joanna * Zgoda uprawnionego na ujawnienie przez prasę okoliczności z życia prywatnego. PUG 2006 nr 9 s. 20-24.
 113. Sitniewski P., Realizacja zasady jawności w samorządzie terytorialnym w Polsce; opubl. w: Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego pod. red. S. Dolaty, Opole 2002, s. 221-239.
 114. SITNIEWSKI Piotr * Realization of the principle of open proceedings in the local government. Admin.Publ.Białystok 2003 nr 1 s. 229-233, bibliogr.
 115. SITNIEWSKI Piotr * Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego. Admin.Publ.Białystok 2004 nr 2 s. 144-156.
 116. SITNIEWSKI Piotr * Zasady nieudzielania informacji publicznej. Admin.Publ.Białystok 2006 nr 1 s. 54-70.
 117. Sitniewski Piotr, Bezpłatność czy bezkosztowość udostępniania informacji publicznej?, opubl. w: Sprawność działania administracji samorządowej, Rzeszów 2006 r., red. naukowa prof. dr hab. Elżbiety Ury.
 118. Sitniewski Piotr, Czy istnieją zasady podstawowe dostępu do informacji publicznej?, opubl. w: Standardy Administracji Publicznej w Unii Europejskiej, pod red. B. Kudryckiej i P. Suwaj, Białystok 2005 r.
 119. Sitniewski Piotr, Formy udostępniania informacji publicznej opubl. w: Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, 2003/2, s. 164-175.
 120. Sitniewski Piotr, Kilka uwag o odpłatności za udzielanie informacji publicznej, opubl. w: Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, 2003/3, s. 132 – 140.
 121. Sitniewski Piotr, Realizacja zasady jawności w samorządzie terytorialnym w Polsce; opubl. w: Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, pod. red. naukową Prof. Stanisława Dolaty, Opole 2002,  s. 221-239.
 122. Sitniewski Piotr, Tajemnica skarbowa a dostęp do informacji publicznej, opubl. w Przeglądzie Podatków lokalnych i finansów samorządowych, Nr 10(68), październik 2006 r., s. 27-29.
 123. Sitniewski Piotr, Zasada jawności jako element strategii antykorupcyjnej w samorządzie terytorialnym, opubl. Samorząd Lokalny w Polsce, społeczno polityczne aspekty funkcjonowania, wyd. Uniwersytetu M. C .Skłodowskiej Lublin 2004, s. 477-482.
 124. Sitniewski Piotr, Zasady nieudzielania informacji publicznej, opubl. w: Władze lokalne a media, wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 63 – 79.
 125. Sitniewski Piotr, Zasady nieudzielania informacji publicznych, opubl. w: Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, 1/7/2006, s. 54 – 70.
 126. SKICA Tomasz * Znaczenie jawności i przejrzystości finansów publicznych dla kształtowania dobrych relacji państwo-obywatel. Fin.Kom. 2004 nr 11 s. 5-17.
 127. SKOWRON Andrzej * O możliwości rejestrowania rozprawy decyduje sąd. [Dot. jawności procesu zgodnie z k.p.k.]. Rzeczposp. 2006 nr 262.
 128. SOKAL Piotr * Glosa do uchwały SN z 12.12.2001 r. III CZP 70/01. [Dot. braków formalnych związanych ze składaniem wniosków o wyjawienie majątku]. Prz.Prawa Egzekucyjnego 2003 nr 6/8 s. 91-102.
 129. SOLARZ Piotr * “Korupcja”, “klientelizm” i “kapitalizm polityczny” jako podstawowe pojęcia w dyskursie o jawności życia publicznego w Polsce. Kontr.Państw. 2007 nr 3 s. 114-118.
 130. STAWECKI Tomasz * Jawność jako wartość prawna. Stud.Iur. 2004 nr 43 s. 215-232.
 131. STEFAŃSKI Ryszard A. * Tajemnica przesłuchania z wyłączeniem jawności. Prokuratura i Prawo 2003 nr 11 s. 33-47.
 132. STEFAŃSKI Ryszard A. * Udostępnienie akt postępowania przygotowawczego. WPP 2008 nr 4 s. 60-76.
 133. SWORA Mariusz * Jawność i partycypacja przy wydawaniu decyzji zobowiązujących w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W: Europeizacja … s. 581-586, Europeizacja polskiego prawa administracyjnego. Red. Zbigniew Janku, Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Michał Waligórski, Krystyna Wojtczak. Wrocław 2005 “Kolonia Limited” ss. 696,
 134. SZKUDLAREK Piotr * Glosa do wyroku NSA z 10.08.2005 r. OSK 1856/04. [Dot. znaczenia terminu “przetwarzanie danych”; udostępniania danych osobowych]. Gaz.Sądowa 2006 nr 1 s. 32-33.
 135. Szmyt A., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997, Przegląd Sejmowy 6 (35)/99, s. 68.
 136. SZMYT Andrzej * Niektóre z aspektów ograniczenia jawności prac komisji sejmowych i ich dokumentacji. Opinia prawna. Zesz.Prawn.BAS 2007 nr 3 s. 42-48.
 137. SZUMA Krzysztof * Realne możliwości zapoznawania się klientów z wzorcami umownymi. W: Ochrona konsumenta … s. 53-59; Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne. Red. Bogusława Gnela. Wwa 2007 Wolters Kluwer ss. 336,
 138. Szustakiewicz P., Dostęp do informacji o środowisku, Prawo i Środowisko 2002 nr 4.
 139. Szustakiewicz P., Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, Jurysta 2002, nr 1, s. 5 -8.
 140. SZWARC Monika * Czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej rzeczywiście wpłynie na wzmocnienie statusu prawa wglądu do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich. Prz.Prawa Europ. 2003 nr 3 s. 61-67, Sum.
 141. SZYMAŃCZYK Anna * Kogo ujawniać w rejestrze. Rzeczposp. 2005 nr 222.
 142. Śmiecikowski W., Ograniczenie prawa do informacji publicznej (de lege lata), ST 2002, nr 7/8.
 143. ŚWIĘCKI Juliusz S., ŚWIĘCKA Krystyna * Dostęp do informacji publicznej. Rocz-i Nauk Praw. 2004 t. 14 z. 3 s. 81-92, Sum.
 144. TOMALA-PIECHOWSKA Patrycja * Pełny dostęp do przepisów ma tylko urzędnik. [Dot. rejestracji samochodu]. Rzeczposp. 2006 nr 211.
 145. Ustawa o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców [2006.09.22]. Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1411.
 146. Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz ich treści – zmiany [2007.02.14]; [2007.04.13]. Dz.U. 2007 nr 25 poz. 162; nr 83 poz. 561.
 147. WAŁĘCKI Jacek * Wybrane problemy jawności akt postępowania przygotowawczego. W: Adwokatura gwarantem … s. 113-126; Adwokatura gwarantem prawa do obrony. (Wrocław, 2008.12.05). Red. i wstęp Jacek Giezek. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 186,
 148. WITKOWSKA Beata * W sprawie ujawniania przez posła w Rejestrze Korzyści otrzymanych za rok 2005 płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Opinia prawna. Zesz.Prawn.BAS 2006 nr 3 s. 147-148.
 149. WOŹNIEWSKI Krzysztof * Glosa do postanowienia SN z 12.03.2008 r. II KZ 3/08. [Dot. znaczenia prawnego orzeczenia o jawności akt zakończonych postępowań lustracyjnych]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz. 2008 nr 4 s. 123-127.
 150. ZWARA Andrzej * Kwestia jawności postępowania dyscyplinarnego adwokatów. Pal. 2006 nr 7/8 s. 137-140.
 151. M. Bernaczyk, M. Jabłoński ,,Wniosek o udostępnienie informacji przetworzonej” link 
 152. A. Korzeniowska – Polak ,,Postępowanie z wniosku o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej”, Kwwartalnik Prawa Publicznego 2012/3, str. 109-123. link  
 153. Karolina Tybuchowska-Hartlińska ,,Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym”, Preferencje Polityczne 3/2012 link
 154. P.  Sitniewski, ,,Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz“, C.H. BECK 2017 r., link 

Leave a Comment