Inne rodzaje bytów.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 5.09.2019 r. (IV SAB/Wr 144/19) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca zwrócił się do Polskiego Związku Łowieckiego z całym szeregiem pytań, które w znaczącej mierze odnosiły się do oceny faktów, oraz próby otrztymania wypowiedzi ocennych odnośnie ocenianych przez samego wnioskodawcę określonych stanów prawnych czy faktycznych.

W uzasadnieniu wyroku WSA czytamy m.in.: 

  1. ,,Informacja publiczna to informacja o faktach, a nie o zamiarach lub niesformalizowanych ocenach”.
  2. ,,Informacji publicznej nie stanowią plany i zamierzenia danego podmiotu, a także ocena faktów i zdarzeń”
  3. ,,W trybie informacji publicznej udziela się informacji o faktach i danych, a nie informacji opartych na przyjętym we wniosku systemie wartości czy ocen wnioskującego, determinujących treść odpowiedzi”.
  4. ,,Zdeterminowana osobistą oceną wnioskodawcy odpowiedź, mająca potwierdzić nieprawidłowości w działaniu organu, nie stanowi informacji publicznej”. 
  5. ,,Celem korzystania z dostępu do informacji publicznej nie jest i nie może być uzyskanie od organu potwierdzenia, że działania organu zasadnie zostały przez wnioskującego krytycznie ocenione jako nieprawidłowe, nieuprawnione, rażąco naruszające prawo czy wręcz przestępcze”.
  6. ,,Celem korzystania z dostępu do informacji publicznej nie jest uzyskanie od organu potwierdzenia, że działania wskazanych przez wnioskodawcę osób zasadnie zostały przez wnioskującego krytycznie ocenione jako nieprawidłowe, nieuprawnione, rażąco naruszające prawo czy wręcz przestępcze.”
  7. Tryb dostępu do informacji publicznej nie uprawnia do żądania potwierdzenia ocen wnioskującego – również w formie udostępnienia informacji, które determinowane są przyjęciem ocen wnioskodawcy. Oceny mają inny status niż informacje; są innym rodzajem bytów”. 
  8. ,,Przedmiotem regulacji zawartej w art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 u.d.i.p. są dane obiektywne, fakty, a nie kwestie ocenne czy postulatywne “
  9. ,,celem korzystania z dostępu do informacji publicznej nie jest uzyskanie od organu potwierdzenia, że działania wskazanych przez wnioskodawcę osób zasadnie zostały przez wnioskującego krytycznie ocenione jako nieprawidłowe, nieuprawnione, rażąco naruszające prawo czy wręcz przestępcze”. 
  10. ,, (…) sposób sformułowania żądań wykluczał możliwość udzielenia odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej. Żądane odpowiedzi nie stanowią informacji publicznej, gdyż nie jest możliwe ich udzielenie bez przyjęcia oceny skarżącego, stanowiącej założenie istotnie determinujące treść tych odpowiedzi. Ocena skarżącego jest elementem istotnym w postawionych pytaniach i odpowiedzi pomijające tę ocenę stanowiłyby nieuprawnioną zmianę żądania wniosku. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że skarżący nie powoływał się na ocenę interesujących go działań członków B dokonaną przez uprawnione podmioty, a więc oceny wyrażone we wniosku stanowią oceny własne skarżącego. Sam skarżący wskazuje, że są to jego zdaniem “uzasadnione podejrzenia naruszenia Prawa łowieckiego i Statutu (…)”.