Zgłoszenie robót budowlanych -każde-jest jawne.

NSA w  wyroku z dnia 1.0.2018 r. (I OSK 2549/16) oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie z 21.7.2016 r. (II SAB/Kr 105/16).

Zdaniem NSA: Nałożenie na organ obowiązku zamieszczenia informacji ogólnodostępnej o zgłoszeniu wybranych typów budów wskazuje na intencję prawodawcy udostępniania informacji o robotach budowlanych, które z uwagi na ich rodzaj i charakter powinny być znane opinii publicznej. Nie oznacza to jednak, że informacje o innych kategoriach robót budowlanych wymagających zgłoszenia, niewymienione w art. 30a Prawa budowlanego, nie podlegają reżimowi przewidzianemu w u.d.i.p.”


W  sprawie Wnioskodawca wystąpił o udostępnienie w trybie UDIP o wydanie kserokopii dokonanego w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane zgłoszenia remontu lokalu wraz z uzupełnieniem.

Adresat wniosku poinformował skarżącego, że informacja, o którą wystąpił nie jest informacją publiczną, ponieważ zgłoszenie jest dokumentem prywatnym.


WSA w Krakowie stwierdził, że skaega jest zasadna i zobowiązał do wydania aktu lub podjęcia wymaganych czynności.

Zdaniem WSA m.in: ,,W niniejszej sprawie formą działania organu administracji publicznej było milczące “przyjęcie zgłoszenia”. Ustawodawca wprowadzając w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane procedurę “zgłoszenia robót budowlanych” uregulował ją w taki sposób, że akceptacja zgłoszenia nie wymaga wytworzenia żadnego aktu administracyjnego (dokumentu urzędowego), co nie oznacza, że nie wymaga żadnego działania. Działania te (sprawdzenie zgłoszenia i załączników) jednakże nie mają formy pisemnej. Niemniej jednak milcząco “przyjęte” czyli zaakceptowane przez organ administracji publicznej zgłoszenie zamiaru wykonania robót, traci charakter dokumentu ściśle prywatnego. W przypadkach przewidzianych bowiem w art. 29 i 30 prawa budowlanego na podstawie tak dokonanego zgłoszenia obywatel uzyskuje prawo do legalnego prowadzenia robót budowlanych wskazanych w zgłoszeniu oraz do rozpoczęcia ich w określonym przepisami i sprecyzowanym w zgłoszeniu terminie. Nie jest możliwa zatem do zaakceptowania taka interpretacja przepisów zgodnie z którą udostępnieniu podlegałaby decyzja o pozwoleniu na budowę (jako dokument urzędowy) na podstawie której prowadzone są określone roboty budowlane, a udostępnieniu nie podlegałoby zgłoszenie, tylko dlatego że sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy przez inwestora a nie przez organ administracyjny, choć wywołuje podobny do decyzji o pozwoleniu na budowę skutek prawny. (tak np. NSA w wyroku z dnia 24 kwietnia 2013r. sygn. I OSK 80/13). Sąd w składzie rozpoznającym niniejsza sprawę podziela pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia 29 lutego 2012r. sygn. I OSK 2215/11, zgodnie z którym o zakwalifikowaniu określonej informacji jako podlegającej udostępnieniu w rozumieniu u.d.i.p. decyduje kryterium rzeczowe, tj. treść i charakter informacji. Informacja publiczna obejmuje bowiem swoim znaczeniem szerszy zakres pojęciowy niż dokumenty urzędowe i nie można zawężać i utożsamiać dostępu do informacji publicznej z dostępem do dokumentów. Informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i wytworzone przez organy administracji publicznej, ale także te dokumenty, których organ używa do zrealizowania powierzonych mu prawem zadań. Pojęcie dokumentu urzędowego różni się od dokumentu zawierającego informację publiczną. Istotne znaczenie ma zatem nie to, czy dokument został sporządzony przez funkcjonariusza publicznego w znaczeniu przepisów k.k., lecz przede wszystkim to, czy zawiera on informację publiczną”.


Naczelny Sąd Administracyjny  skargę kasacyjną oddalił, i w uzasadnieniu wyroku czytamy m.in.: ,,

Zwrócić należy również uwagę na to, że z dniem 28 czerwca 2015 r. w Prawie budowalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 443) został dodany przepis art. 30a, w myśl którego w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a [koniec cytatu wyroku NSA I OSK 2549/16]

—————————- dodał www.jawnosc.pl

art. 29 ust. 1 pkt 1a – ,,wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”
art. 29 ust. 1 pkt  2b – wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
art. 29 ust. 1 pkt 19a – sieci:
a)  elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych,
f) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
—————————- dodał www.jawnosc.pl

[c.d.cytatu wyroku NSA I OSK 2549/16] :

organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w BIP na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

  1. doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
  3. upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

Nałożenie na organ obowiązku zamieszczenia informacji ogólnodostępnej o zgłoszeniu wybranych typów budów wskazuje na intencję prawodawcy udostępniania informacji o robotach budowlanych, które z uwagi na ich rodzaj i charakter powinny być znane opinii publicznej. Nie oznacza to jednak, że informacje o innych kategoriach robót budowlanych wymagających zgłoszenia, niewymienione w art. 30a Prawa budowlanego, nie podlegają reżimowi przewidzianemu w u.d.i.p.[koniec cytatu wyroku NSA I OSK 2549/16]. 

Leave a Comment