Zamówienia publiczne a dostęp do informacji publicznej.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 19 czerwca 2019 r. (II SAB/Go 125/19) [wyrok nie jest prawomocny na dzień 7 lipca 2019 r.] w ramach kontroli prawa do informacji, poczynił bardzo ciekawe, trafne rozważania, gdy chodzi o stosunek pomiędzy prawem do informacji wywodzonym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a prawem zamówień publicznych.

Wyrok czyta się z przyjemnością, jasny i klarowny. 


STAN FAKTYCZNY    STAN FAKTYCZNY    STAN FAKTYCZNY    STAN FAKTYCZNY 


WNIOSKODAWCA prowadzący działalność gospodarczą powołując się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.d.i.p. zwrócił się do Nadleśnictwa o udostępnienie informacji dotyczącej wykonywania usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa w roku 2019, zawartych umów na pakiet I, II, III, zawartych umów z pracownikami, zgłoszeń do ZUS, uprawnień, umów na sprzęt, UDT – dotyczy pakietu I, II, III. Na podstawie art. 14 ust. 1 u.d.i.p. wniósł o udostępnienie powyższych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Pracownik Nadleśnictwa przesłał wnioskodawcy dokumenty za pośrednictwem poczty e-mail, wskazując, że ze względu na duży rozmiar plików wysłano załączniki w czterech wiadomościach. Jako załącznik do wiadomości pierwszej wskazano “pakiet 1”, do wiadomości drugiej – “pakiet 2”, do wiadomości 3 – “pakiet 3”, do wiadomości 4 – “umowa 3”.

Jednakże w przesłanej odpowiedzi co do umów o pracę, zgłoszeń do ZUS i dokumentów potwierdzających uprawnienia imiona i nazwiska pracowników zostały całkowicie zanonimizowane, co zdniem Wnioskdoawcy uniemożliwiało zidentyfikowanie osób, których te dokumenty dotyczyły.


WYROK WSA  WYROK WSA  WYROK WSA  WYROK WSA  WYROK WSA  WYROK WSA


W uzasadniu wyroku z dnia 19 czerwca 2019 r. (II SAB/Go 125/19) czytamy m.in.: 

  1. ,,Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 u.d.i.p. przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Oznacza to, że ustawa o dostępie do informacji publicznej reguluje ogólne zasady postępowania w tych sprawach, a jej przepisów nie stosuje się wyłącznie wtedy, gdy są one nie do pogodzenia z przepisami ustaw szczególnych, które w sposób odmienny regulują zasady i tryb dostępu do informacji publicznych (…)”. 
  2. ,,W świetle art. 96 ust. 3 p.z.p. protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Kwestie “techniczne” związane z udostępnieniem protokołu i załączników określa § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128). W orzecznictwie wskazuje się, że przywołane przepisy stanowią leges speciales w stosunku do u.d.i.p. Określają one sposób udostępniania informacji publicznych dotyczących zamówień publicznych“.
  3. ,,Nie eliminują natomiast uregulowań ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczących sposobu załatwiania wniosku, tj. m.in. art. 14 ust. 2 i art. 16 u.d.i.p. Szczególny charakter przywołanych przepisów nie oznacza, że p.z.p. poprzez choćby czasowe ograniczenia możliwości udostępniania określonych informacji, odbiera przymiot informacji publicznej innym niż umowy i protokoły, dokumentom posiadającym taki walor, a dotyczącym postępowań przetargowych i szeroko pojętej realizacji zamówień. Ustawa ta zawiera uregulowania szczególne, które należy uwzględniać przy stosowaniu trybu dostępu do informacji publicznej. Innymi słowy, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej stosuje przepisy u.d.i.p. przy uwzględnieniu szczególnych unormowań p.z.p. (por. wyroki NSA z 9 października 2009 r., I OSK 322/09 i z 14 grudnia 2012 r.; I OSK 2208/12, wyrok WSA w Lublinie z dnia 6 września 2018 r., II SAB/Lu 98/18, CBOSA)”.
  4. ,,z uwagi na specyfikę postępowania z zakresu zamówień publicznych należy przyznać priorytet prawu do informacji publicznej względem prawa do prywatności (art. 5 ust. 2 u.d.i.p.). Niewątpliwie dla skarżącego jako uczestnika postępowania z zakresu zamówień publicznych, jest istotne to, czy wykonawca z którym została zawarta umowa na wykonywanie usług leśnych spełnił wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odnośnie zgodnego z prawem zatrudnienia konkretnych pracowników, w tym w zakresie zgłoszenia ich do ubezpieczenia społecznego”.