Wyrok T.K. w/s przetworzenia.

W dniu 18.12.2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok o sygnaturze Sk 27/14, zaś w dniu 3 stycznia 2019 r. ukazało się uzasadnienie wyroku, w którym czytamy:

Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669) w zakresie, w jakim uzależnia uprawnienie do uzyskania informacji publicznej przetworzonej od wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, jest zgodny z art. 61 ust. 1 i 2 w związku z art. 61 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść całości uzasadnienia tutaj 

17630_SK 27_14

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Andrzej Zielonacki