Wynagrodzenia członków organu zarządzajacego są jawne zdaniem WSA w Szczecinie.

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 17.1.2019 r., (II SA/Sz 1213/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji w ramach którego do spółki zajmującej się obszarem wodno kanalizacyjnym wnioskodawca zwrócił się o udostępnienie:

  1. wysokości wynagrodzenia zmiennego, przyznanego w roku 2018 r. (za rok 2017 r.);
  2. przyczyn uzasadniających przyznanie ww. części zmiennej wynagrodzenia;
  3. wskazania jakie cele zarządcze do zrealizowania w 2017 r. zostały wyznaczone przez właściciela oraz w jaki sposób zostało zweryfikowane ich spełnienie.

Spółka w drodze decyzji odmówiła udostępnienia informacji żądanej w pkt 2 i 3 wniosku, informacji publicznej. W ocenie Spółki, w tym konkretnym stanie faktycznym dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu ustawowemu. Do zagadnienia stosuje się bowiem ograniczenia zawarte w ustawie z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2190, dalej: “ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń”), a w szczególności art. 11 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 i 5 ww. ustawy.


Na wstępie warto przypomniec o jakiego rodzaju podmiotach mowa jest w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń z 9.6.2016  (t.j.z 9.11.2017 r., Dz.U. z 2017, poz. 2190):

Art. 1 ust. 1. Ustawa reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących:
1) Skarbowi Państwa,
2) jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom,
3) państwowym osobom prawnym,
4) komunalnym osobom prawnym
– w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających.
Art. 1 ust. 2. Ustawa ma zastosowanie do podmiotów reprezentujących:
1) Skarb Państwa,
2) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
3) państwowe osoby prawne,
4) komunalne osoby prawne
– w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych”.

WSA stwierdził m.in.: ,,W pierwszej kolejności wskazania wymagało, że nie jest sporne pomiędzy Spółką i stroną skarżącą, że przedmiotowa informacja jest informacją publiczną, przedmiotem sporu natomiast jest to, czy organ zasadnie odmówił udostępnienia żądanej informacji, powołując się na regulację z art. 11 ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz na art. 5 ust. 2 u.d.i.p. wskazany w podstawie rozstrzygnięcia”

[dodane przez dr Piotr Sitniewski]: Art. 11 ust. 1 w/w stanowi:

1. W spółce, w stosunku do której podmiot określony w art. 1 ust. 1 posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:
1) uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego,
2) uchwała, o której mowa w art. 10,
3) uzasadnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 3,
4) uzasadnienie, o którym mowa w art. 9 ust. 4

– z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania, są jawne, nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych”. 

Ciag dalszy wyroku WSA: 

,,(…) W niniejszej sprawie Spółka odmawiając udostępnienia wnioskodawcy żądanych informacji, wskazała w podstawie prawnej art. 5 ust. 2 u.d.i.p. oraz art. 11 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 5 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że przepis art. 11 ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń nie wyłącza możliwości domagania się ujawnienia wynagrodzenia członka organu zarządzającego, gdyż celem jego wprowadzenia miało być zapewnienie możliwości skutecznej kontroli społecznej i, oprócz budowania poczucia sprawiedliwości społecznej, umożliwić przeciwdziałanie potencjalnym nadużyciom. Stanowisko takie koresponduje z zasadą jawności gospodarowania środkami publicznymi, która zakłada, że podmioty gospodarujące środkami publicznymi podlegają kontroli odpowiednich urzędów, oraz samych obywateli – co umożliwia ustawa o dostępie do informacji publicznej. Analizowana regulacja nakłada jedynie obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych wskazanych tam dokumentów, tj. uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, uchwały, o której mowa w art. 10, uzasadnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz uzasadnienia, o którym mowa w art. 9 ust. 4 – z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania. To jednak, że poszczególne składniki wynagrodzenia nie podlegają upublicznieniu zgodnie z wymienioną regulacją i jako takie nie mogą podlegać upublicznieniu w BIP nie przesądza, że w tym zakresie nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej”. 


Komentarz dr Piotr Sitniewski:  jest to przykład regulacji niejasnej , która może być różnie interpretowana. Osobiście uważam, że WSA w Szczecinie słusznie odkodował znaczenie analizowanej normy, i systemowo rzecz ujmując tak właśnie powinno się interpretować tego typu sprawy. 

Zachęcam do zapoznania się z moim najnowszym artykułem na ten temat ,,Zasady jawności wynagrodzeń”, który ukaże się w najbliższym numerze 2/2019 ,,Informacja w Administracji” C.H. BECK 

Leave a Comment