Wyłączenie pracownika również gdy art. 17 udip.

NSA w wyroku z dnia 20 września 2o16 r.  (I OSK 230/15) rozpatrując skargę kasacyjną od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim (II SA/Go 675/14) uznał, że: ,,Art. 24 § 1 k.p.a, opisujący wyłączenia pracownika organu orzekającego od udziału w postępowaniu z mocy prawa, ma bez wątpienia zastosowanie do decyzji wydawanych w trybie art. 16 ust. 1 u.d.i.p. W takiej sytuacji art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. musi mieć także zastosowanie do stanów faktycznych, do jakich odsyła art. 17 ust. 1 u.d.i.p. Nie ma bowiem żadnych przeszkód, które uniemożliwiałyby stosowanie art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. w odniesieniu do wszystkich podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej. ”


Przypomnieć należy treść obu powoływanych przepisów:

 1. Art.  24 § 1 pkt 5 k.p.a.: 
  Art. 24 [Podstawy wyłączenia pracownika]
  § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
  5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
 2. Art. 17 [Tryb postępowania odwoławczego]
  1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.
  2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.