Wykaz dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania przygotowawczego, posiada walor informacji publicznej.

WSA Białymstoku w wyroku z dnia 29.10.2019 r. (II SAB/Bk 88/19) kontrolował proces realizacji prawa do informacji staiając nastepująca tezę:

,,Informacja w postaci wykazu dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania przygotowawczego, posiada walor informacji publicznej”. 

STAN FAKTYCZNY 

Wnioskodawca swrócił się do Prokuratury o udostępnienie ,,informacji publicznej przez udostępnienie wykazu dokumentów znajdujących się w aktach prawomocnie zakończonego postępowania przygotowawczego o konkretnie wskazanej  sygnaturze”.

ODPOWIEDŹ ADRESATA

Prokurator poinformował , że powyższe żądanie nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu UDIP,  bowiem udostępnieniu podlega jedynie informacja skonkretyzowana, tj. określony dokument urzędowy, a nie zbiór, w którym tylko niektóre z dokumentów posiadają walor informacji publicznej, za jaki należy uznać akta prawomocnie zakończonego postępowania przygotowawczego. W szczególności zaś, zdaniem Prokuratora, za informację publiczną nie można uznać karty przeglądowej akt sprawy, do czego w istocie sprowadza się żądanie wnioskodawcy, bowiem jest ona dokumentem techniczno-przeglądowym, a jej treść nie stanowi oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalonego i podpisanego w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego. W konsekwencji, ze względu na fakt, że wniosek nie dotyczył informacji publicznej, organ nie wydał decyzji o odmowie jej udostępnienia.

WYROK WSA  WYROK WSA  WYROK WSA

WSA w BIałymsotku uwzględnił skargę, stwierdzając istnienie nierażaćej bezczynności, i jednocześnie nie uwzględnił wniosku skarżącego o wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a.

W wyroku WSA czytamy m.in: 

  1. ,,(…) akta postępowania, będące zbiorem dokumentów, nie stanowią jako całość informacji publicznej (vide: uchwała NSA z 9 grudnia 2013 r., I OPS 7/13). Poszczególne, znajdujące się w nich dokumenty, mogą natomiast być przedmiotem informacji publicznej wówczas, gdy dotyczą określonych sfer życia publicznego. Udostępnieniu podlegają jednak co do zasady określonego rodzaju informacje, natomiast udostępnienie dokumentu stanowi jedynie w niektórych wypadkach sposób udzielenia informacji publicznej”.
  2. ,,jeżeli we wniosku o udostępnienie informacji publicznej zostaną wskazane konkretne informacje publiczne, zawarte w określonych dokumentach urzędowych znajdujących się w aktach zakończonego postępowania karnego, wówczas informacje takie winny być udostępnione przez podmiot zobowiązany (por.: wyrok NSA z 14 lutego 2013 r., I OSK 2662/12; wyrok WSA w Warszawie z 3 kwietnia 2014 r., VIII SAB/Wa 72/13)”.
  3. ,,W konsekwencji uznać należy, że skoro organ, jako prowadzący postępowanie przygotowawcze o wskazanej przez skarżącego (…)  sygnaturze, dysponuje aktami tego postępowania, to znajduje się w posiadaniu danych publicznych objętych wnioskiem, które po ich zanonimizowaniu, powinny były zostać udostępnione skarżącemu. Sporządzenie żądanego wykazu powinno zaś poprzedzać wykonanie czynności technicznej, polegającej na zewidencjonowaniu zgromadzonych w tych aktach dokumentów. W ocenie tut. Sądu, wnioskowana przez skarżącego (…) informacja w postaci wykazu dokumentów, zgromadzonych w aktach postępowania przygotowawczego, posiada bowiem walor informacji publicznej“.