Wykaz adresów lokali z zaległością jest chroniony.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 maja 2018 r. (IV SA/Wr 147/18) kontrolował proces realizacji prawa do infomracji, w raach którego wnioskodawca zwrócił się o ,,udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie udzielenia informacji poprzez wskazanie “(…) adresów lokali pod Zarządem Zasobu Komunalnego (nazwa ulicy lub miejscowości, numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość) w zestawieniu tabelarycznym, zajmowanych przez osoby przeciwko którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy skierowano pozwy o zapłatę o wartości przedmiotu sporu powyżej 10.000,00 zł z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego (odszkodowanie lub wynagrodzenie) lub na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. (…)”.


Zarząd Zasobu Komunalnego odmówił udostępnienia informacji. 

W uzasadnieniu podano, że zakres wnioskowanej informacji publicznej obejmuje informację przetworzoną, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Stąd pismem z dnia 17 listopada 2017 r. nr […] ZZK wezwał wnioskodawcę do wykazania, że udzielenie żądanej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Przy tym wnioskodawca został poinformowany, że przygotowanie informacji publicznej w żądanym zakresie i formie wymaga przetworzenia posiadanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego dokumentów w oparciu o kryteria wskazane przez wnioskodawcę, w szczególności polegającego na sięgnięciu do zbiorów danych będących w posiadaniu komórek organizacyjnych Zarządu i podmiotów zewnętrznych, przeprowadzeniu analizy zestawień, wyszukaniu danych, dokonaniu ich obróbki polegającej na scaleniu w jedno zestawienie, wyboru danych do docelowego zestawienia zawierającego tylko określone dane wskazane we wniosku. Ponadto ZZK wskazał, że adresy dłużników stanowią informację publiczną a ich udostępnienie podlega ograniczeniu z uwagi na ochronę danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (art. 1 w związku z art. 5 ustawy). ZZK zaznaczył, iż zestawienie dokładnego adresu zamieszkania z informacją o istnieniu długu przekraczającego kwotę 10.000,00 zł umożliwia bez wielkich nakładów sił i środków dokładną identyfikację dłużnika. Jednocześnie stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ZZK powiadomił wnioskodawcę, o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniosku, wskazując dzień 5 stycznia 2018 r.


WSA orzekł m.in.: ,,dla oceny, czy istnieje szczególny interes publiczny, ma znaczenie nie tylko intencja wnioskodawcy i wskazany przez niego cel, lecz także istota i charakter żądanej informacji. W przepisie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy chodzi o to, czy uzyskanie – udostępnienie określonej informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, tj. może mieć realne znaczenie dla funkcjonowania określonych struktur publicznych w określonej dziedzinie życia społecznego, może wpływać na poprawę, usprawnianie wykonywania zadań publicznych dla dobra wspólnego danej społeczności.(…).

Istotną podkreślenia jest w tym miejscu okoliczność, że w podobnej sprawie, tutejszy Sąd w wyroku z dnia 21 lipca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wr 217/17 (LEX 2370534) wywiódł iż “Art. 5 ust. 1 u.d.i.p. ogranicza prawo do informacji publicznej ze względu na inne akty prawne chroniące wskazane w nich tajemnice. Jednym z takich aktów, na który wskazuje organ jest ustawa o ochronie danych osobowych – z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 r. poz. 101 z późn. zm.) – dalej o.d.o. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Przetworzenie tych danych może mieć miejsce tylko w sytuacjach określonych w ust. 2 art. 1 ustawy o.d.o.

W myśl art. 6 ust. 1 w.w. ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Powołany wyżej art. 6 w ustępie 3 stanowi: informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Zgodzić się należy z organem, że w przypadku uzyskania adresu istnieje ogromna szansa na uzyskanie danych dotyczących osoby zamieszkałej pod wskazanym adresem. Potencjalnie jest to łatwe i możliwe choćby przez rozpytanie sąsiadów. Potencjalna możliwość łatwości dokonania ustalenia imienia i nazwiska najemcy, w ocenie Sądu jest wystarczającą okolicznością dającą podstawę do ochrony danych osobowych.”


komentarz dr Piotr Sitniewski:  Zgadzam się z samym rozstrzygnięciem Sądu, że tego typu informacje nie powinny być udostępniane. Jednak z całkiem innego moim zdaniem powodu. One nie stanowią informacji publicznej w moim przekonaniu. Skoro tak zostało zadane pytanie, co pozwala na zidentyfikowanie danych konkretnych osób, a więc pytanie obejmuje informacje o prywatnych osobach, ktore wskutek bliżej nieokręslonych przyczyn stały się dłużnikami wobec Miasta. Zatem zakres zapytania nie odnosi się do informacji o sprawach publicznych. Nie jest bowiem informacją o sprawie publicznej. A w takiej sytuacji nie wydaje się decyzji, a jedynie informuje o tym fakcie wnioskodawcę w drodze zwykłego pisma. Przypomnieć nalezy bowiem o treści art. 5 ust. 3 udip, który niestety niezwykle rzadko jest cytowany przez Sądy w uzasadnieniach wyroków, a jest on kluczowy dla danej sprawy. Zgodnie z art. 5 ust. 3 udip: ,,Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji”. 

Żadan z tych przesłanek nie zachodzi w w/w sprawie, a zatem nie stanowi to informacji o sprawach publicznych.

W razie złożenia skargi kasacyjnej, istnieje moim zdaniem duże prawdopodbieństwo uchylenia wyroku  jednocześnie umorzenia postępowania.