Wnioski o dofinansowanie jako informacja publiczna.

NSA w wyroku z dnia 17.11.2017 r. (I OSK 56/16) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego Wnioskodawca zwrócił się do WUP o udostępnienie ,,umowy o dofinasowanie z funduszy europejskich projektu pod nazwą “Nowoczesna księgowość zarządcza” nr […] wraz z załącznikami oraz treści wniosku na dofinansowanie”.

WUP stwierdził, że żądanie dotyczące udostępnienia wniosków nie jest wiedzą objętą przez ustawodawcę o dostępie o informacji publicznej i nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu tej ustawy.


WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 10.9.2015 r. (II SAB/RZ 70/15)  stwierdził m.in.: ,,Kluczowe dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest brzmienie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649). Zgodnie z nim, wszelkie dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, a także wszelkie dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawionych przez wnioskodawców, do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie w ramach konkursu nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782).

Analiza językowa cyt. wyżej art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju a contrario – prowadzi do wniosku, że po zawarciu umów o dofinansowanie lub po zakończeniu danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, udostępnieniu podlegać będą wszelkie dokumenty składane przez wnioskodawców.

Zauważyć jednak należy, że użyty przez ustawodawcę zwrot “wszelkie dokumenty przedstawiane przez wnioskodawców” podlega ocenie w ramach art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a to oznacza, że udostępnieniu w tym trybie podlegać będą jedynie dokumenty urzędowe mające walor informacji publicznej, a nie dokumenty prywatne.

Przymiot informacji publicznej posiadają dokumenty urzędowe organu (będące dowodem tego, co w nich urzędowo stwierdzono, zatwierdzono lub podano), wytworzone w ramach realizacji powierzonych mu zadań, a więc dokumenty powstałe w związku z prowadzeniem konkretnych spraw. Natomiast przymiotu informacji publicznej nie posiadają dokumenty prywatne, które podmiot prywatny kieruje do organu administracji publicznej. W rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumenty prywatne nie stanowią informacji publicznej (por. wyrok NSA z dnia 11 maja 2006 r. II OSK 812/05, Lex nr 236465).

Stosownie do treści art. 245 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Dokument prywatny różni się od dokumentu urzędowego (art. 244 k.p.c.) tym, że nie jest sporządzony przez organ władzy publicznej i inny organ państwowy (nie pochodzi od organu władzy publicznej lub innego organu państwowego) w zakresie ich działania i niczego w sposób urzędowy nie zaświadcza. Podkreślić należy, że dokument prywatny skierowany do organu administracji publicznej przez podmiot prywatny nie staje się dokumentem urzędowym tylko dlatego, że został do niego zaadresowany i znajduje się w jego posiadaniu.

Żądany przez skarżącą wniosek o dofinansowanie jest dokumentem prywatnym, który nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Fakt, że wniosek o dofinansowanie projektu jest następnie załącznikiem do podpisanej umowy nie oznacza, że wniosek ten nabiera przez to cech dokumentu urzędowego. Także umowa, nawet zawarta przez podmiot publiczny ma charakter dokumentu prywatnego w rozumieniu art. 244 § 1 k.p.c.


NSA w wyroku z dnia 17.11.2017 r. (I OSK 56/16) uchylił zaskarżony wyrok w części, i zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku oraz stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

W wyroku NSA czytamy m.in.: ,,Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej są środkami publicznymi co uzasadnia społeczną kontrolę nad sposobami ich wydatkowania. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że umowy cywilnoprawne finansowane ze środków publicznych stanowią informację publiczną, dotyczą bowiem sprawy publicznej. Umowa jest prawną formą działania administracji publicznej (tutaj Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy) i jest formułowana, a następnie zawierana w związku z wykonywaniem zadania publicznego. Reguluje sprawę publiczną dofinansowania ze środków publicznych określonego projektu i oparta jest na wzorcu sporządzonym przez organ. Pogląd ten wzmacnia zasada jawności finansów publicznych zawarta w art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiony pogląd znajduje potwierdzenie w bogatym orzecznictwie NSA  (zob. wyroki NSA z 11.1.2013 r. I OSK 2508/12; z 29.2.2012 r. I OSK 2215/11; z 3.1.2012 r. I OSK 2157/11; z 23.4.2015 r. I OSK 601/14; z 18.12.2014 r., I OSK 687/14). Podobny pogląd zawarty w wyroku NSA z dnia 27.6.2017 r., (I OSK 2855/15) wymaga zatem w tej części korekty i nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie.

Dlatego też NSA w oparciu o przepis art. 188 w zw. z art. 149 § 1 pkt 1, § 1 a p.p.s.a. uchylił zaskarżony wyrok w tej części i zobowiązał Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy do załatwienia wniosku skarżącej w części dotyczącej udostępnienia umowy wskazanej we wniosku. Trzeba przy tym wskazać, że zobowiązanie do rozpoznania wniosku nie jest tożsame z zobowiązaniem do udostępnienia umowy. Organ w przypadku uznania, że udostępnienie informacji publicznej naruszałoby którąś z prawnie chronionych tajemnic ma obowiązek wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji w oparciu o przepis art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.”.


Komentarz dr Piotr Sitniewski: Zwracam uwagę, że z dniem 2.9.2017 r.  omawiane przepisy ustawy z dnia 6.12. 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju uległy zmianie. 

Art. 37 ust. 6.Dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933).

Art. 37 ust. 7. Dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez właściwe instytucje w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców nie podlegają, do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6, udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.