Wniosek meilem nie wymaga potwierdzenia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, w § 9. 1. stanowi:

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia   wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa. 

Przepis powyższy w pełni koreluje  z przepisem art. 8 ust. 4  UIDP, w którym czytamy: Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.


 Komentarz dr Piotr Sitniewski: Zatem jeżeli podmiot obowiązany zamieści na swojej stronie BIP adres email, jako dedykowany do otrzymywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, to jest to zobowiązanie podmiotu, że wysyłane na ten adres email wnioski, będa rozpatrywane bez obowiązku potwierdzenia wniesienia podania. Warto by podmioty obowiązane o tym pamiętały. W ten sposób daje to możliwość uniknięcia chaosu, i sytuacji w których wniosek złożony emailowo krąży po instytucji, i mija czas na jego załatwienie, a  sama instytucja nie reaguje w ogóle na otrzymany wniosek w terminie 14 dni, jako wskazanym w art. 13 ust. 1 UDIP.