ważny wyrok NSA o kolizji ustaw.

NSA w wyroku z dnia 16.3.2018 r. (I OSK 2388/17) uchylił wyrok WSA w Lublinie z dnia 25.4.2017 r. ( II SAB/Lu 22/17) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.


Wnioskodawca wnosił do Marszałka Województwa o ,,udostępnienie informacji publicznych zawartych we wszystkich wnioskach o dofinansowanie z funduszy europejskich (perspektywa 2007-2013) złożonych przez gminę Lublin, jednostki organizacyjne gminy Lublin, oraz spółki komunlane tej gminy”.


NSA stwierdził w swym wyrok m.in. : ,,Zgodnie z treścią art. 30a ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju instytucja zarządzająca, pośrednicząca lub instytucja wdrażająca, (..) ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 które zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Nie można uznać tej regulacji za przewidującą odmienny tryb dostępu do inf. Publicznych w postaci wniosków o dofinansowanie”.  


komentarz dr Piotr Sitniewski: Wyrok ten ważny jest dla właściwego rozumienia treści art. 30a ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,  zgodnie z którym: ,,2. Instytucja zarządzająca, pośrednicząca lub instytucja wdrażająca, zgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego, ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania”.

W praktyce zatem oznacza to, że:

Po pierwsze – każdy projekt a nie tylko ten, który został zakwalifikowany do realizacji jest informacja publiczną.

Po drugie: każdy z projektów zgłoszonych jest infomracja publiczną.

Po trzecie: nie zmienia to faktu,że jakies określone dokumenty zawarte w złożonych projektach, nawet będąc informacją publiczną, nie będa podlegały ujawnieniu, gdyż pierwszeństwo przed prawem do informacji będzie miało np. prawo do prywatności (chodż to raczej teoretyczne założenie),  czy bezpieczeństwo publiczne (to już bradziej realne).