Ważny wyrok NSA dla samorządów zawodowych i gospodarczych.

NSA w wyroku z dnia 24 sierpnia 2017 r., (I OSK 2918/15)  kontrolował proces realizacji prawa do informacji, rozpatrując kasację od wyroku WSA w Warszawie z dnia 9.6.2015 r. ( II SAB/Wa 1139/14). NSA oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA.  Wyrok ma ogromne znaczenie dla ustalenia, w jakim zakresie samorządy zawodowe i gospodarcze są zobowiązane do odpowiadania na wnioski o dostęp do informacji publicznej.


W sprawie ,,Skarżąca wniosła o zobowiązanie organu do udzielenia informacji publicznej żądanej wnioskiem z dnia 8 sierpnia 2014 r., którego przedmiotem było udostępnienie informacji, jakie decyzje i czynności zostały podjęte w sprawie odpowiedzialności zawodowej […] J. K. (nr wpisu […]) z wniosku J. S. i I. Z. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Jeżeli Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał postanowienia kończące postępowanie w sprawie, skarżąca wnosiła o udostępnienie ich treści, podnosząc, iż do dnia złożenia skargi nie otrzymała odpowiedzi na wniosek”.

WSA w Warszawie stwierdził m.in.: ,,Podstawą prawną zobowiązującą organy samorządu zawodowego do udzielenia informacji publicznej stanowi cytowany wyżej przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 u.d.i.p. Jest to zgodne z art. 61 Konstytucji RP, który stanowi, że prawo do uzyskiwania informacji obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności samorządu gospodarczego i zawodowego. Podnieść przy tym należy, iż art. 17 ust. 1 Konstytucji RP powierza samorządom zawodowym pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”.

,,Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej […] Okręgowej Izby Architektów RP jako organ samorządu zawodowego – jest podmiotem zobowiązanym na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej do udzielenia informacji mającej walor informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu”.


NSA w wyroku z dnia 24.8.2017 r. (I OSK 2918/15) stwierdził : ,,(…) konstytucyjna regulacja zdania drugiego art. 61 ust. 1 Konstytucji RP nie daje podstaw do przyjęcia, że konieczność kumulatywnego wystąpienia elementu wykonywania “zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa” ogranicza prawo do informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego (por. wyrok NSA z dnia 26 maja 2017 r., sygn. akt I OSK 2534/16).”.


Przypomnieć należy jak brzmi wzmiankowany powyżej  w wyroku NSA art. 61 Konstytucji zdanie 2-gie : ,,1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa“.

Wyrok NSA oznacza zatem, że organy samorządu gospodarczego i zawodowego są zobowiązane do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie tylko ww zakresie w jakim dotyczy to wykonywania zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem publicznym. 


Polecam również lekturę wyroku NSA z dnia 21 kwietnia 2017 r., (I OSK 1953/15)  w którym poczyniono niezwykle ważne rozważania na temat pojęcia ,,działalność ” o jakiej mowa w art. 61 Konstytucji R.P. 

Przypomnijmy,że art. 61 Konstytucji R.P.stanowi: ,,1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”.

Pisaliśmy o tym na portalu jawnosc.pl 11.6.2017 link