Umowa szkoleniowa z dziekanem samorządu adwokackiego JAWNA.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r. (I OSK 4/16) stwierdził: ,,Sąd pierwszej instancji, dokonując wykładni powołanych przepisów zasadnie przyjął, że kształcenie aplikantów adwokackich przez samorząd adwokacki stanowi realizację ustawowego zadania tego samorządu zawodowego, wynikającego z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o adwokaturze w związku z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. W tym zakresie samorząd adwokacki wykonuje zadanie publiczne i wiedza o jego realizacji dotyczy informacji o działalności organów tego samorządu i jest niewątpliwie informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. w zw. z art. 61 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP. Umowy zawierane przez samorząd adwokacki, których przedmiotem jest odpłatne przeprowadzenie zajęć z aplikantami adwokackimi są zawierane w celu wykonania zadania publicznego i są finansowane z majątku tego samorządu. Przepis art. 76b ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze stanowi, że szkolenie aplikantów adwokackich jest pokrywane z opłat wnoszonych przez aplikantów do właściwej okręgowej rady adwokackiej. Jednocześnie wskazać należy, iż stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 6 tej ustawy zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim.”.

,,Okoliczność, że źródłem finansowania majątku samorządu adwokackiego są obowiązkowe składki poszczególnych członków oraz nie korzysta on z form wsparcia publicznego, dotacji, funduszy przekazywanych przez Skarb Państwa, nie oznacza, że wiedza o majątku tego samorządu, z uwagi na wykonywane zadania publiczne wiążące się z jego działalnością, nie podlega udostępnieniu. Kwoty za przeprowadzenie zajęć z aplikantami adwokackimi były wypłacane z majątku Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławia. Informacja ta wiąże się z funkcjonowaniem i działalnością samorządu zawodowego w ramach zadań publicznych wynikających z powołanych przepisów. Żądana przez F. od Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu informacja dotycząca umowy/umów cywilnoprawnej zawartej w 2015 r. pomiędzy samorządem adwokackim a wicedziekanem tej Rady dotyczy realizacji zadania publicznego z majątku tego samorządu zawodowego”.

Komentarz dr Piotr Sitniewski –  Sprawa wydaje się oczywista, skoro ,O.R.A. realizuje zadania publiczne i dysponuje środkami związanymi z realizacją tych zadań. Czym bowiem i  dlaczego miałaby się różnić sytuacja w której ja prowadzę szkolenie na rzecz np. urzędu miasta od opisanejd702cc4d0c934be98b4930934ec698bd w tej sprawie. W obu przypadkach mamy do czynienia z jawnością treści umowy z zachowaniem anonimizacji danych typu PESEL, adres, numer konta itd. Trzeba bowiem być konsekwentnym .