Uchwała 7 sędziów NSA. Dostęp do akt to też prawo do kopii.

W dniu 8 października 2018 r. (godz. 14.00, sala G) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. W ocenie Rzecznika na tle orzecznictwa sądów administracyjnych powstała wątpliwości „czy w ramach udostępniania akt stronie, na podstawie art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), mieści się sporządzenie przez organ, w sposób wynikający z posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych, na wniosek strony, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy”.

link 

Wniosek RPO I_OPS_1-18_wniosek

Oto treść tezy w uchwale 7 sędziów NSA: „W  ramach udostępnienia akt stronie na podstawie art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mieści się sporządzenie przez organ, w sposób wynikający z jego możliwości technicznych i organizacyjnych, na wniosek strony, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy” – sygn. akt I OPS 1/18.