Stałe doradztwo – pełnisz funkcję publiczną.

WSA w  Gdańsku kontrolował proces realizacji prawa do informacji publicznej, w którym dzienikarz zaządął od burmistrza udostępnienia ,,wyciągu z listy obecności dotyczącej Doradcy Burmistrza – A. D. za okres od początku jego pracy”.


WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 27.09.2017 r. (II SA/Gd 258/17)  uchylił decyzje odmowne burmistrza oraz SKO, i stwierdził m.in.:

,,Osoba pełniąca w sposób stały funkcje doradcze organu i otrzymująca z tego tytułu wynagrodzenie powinna mieć świadomość, iż właśnie w związku ze stałym wpływem tej osoby na sprawy publiczne, w tym zapadające rozstrzygnięcia administracyjne, prawo do informacji będzie przeważać nad prawem do prywatności. Dostęp do informacji o działaniach podejmowanych przez organy administracji publicznej oraz wynikach tych działań winien być bowiem interpretowany szeroko. W ramach demokratycznego państwa prawa zasadą winna być zatem jawność i transparentność życia publicznego, a wyjątkiem ograniczenie dostępu do informacji, które powinno mieć swoje racjonalne uzasadnienie.”

,, czynności doradztwa należy uznać za branie udziału w przygotowywaniu decyzji. Z samej swej istoty doradztwo nie ogranicza się bowiem jedynie do czynności technicznych, służebnych, ale wskazuje na aktywną i kształtującą rolę podmiotu doradzającego. Funkcja doradcy nie polega więc na wykonywaniu poleceń innej osoby, ale na proponowaniu sposobu postępowania w danej sprawie. Doradca sam nie podejmuje decyzji, ale – z natury swojej funkcji – ma możliwość wpływania na to, jaką decyzję podejmie inny podmiot, w tym przypadku organ gminy jakim jest Burmistrz”.