SKO odmowa =Prezes podpisuje !

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 25 stycznia 2018 r. (II SA/Go 1116/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji publicznej w ramach ktorego Wnioskodawca zwrócił się do SKO z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci:

,,kserokopii delegacji służbowych prezesa SKO – R.M. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 4 sierpnia 2017 r. oraz o kopie delegacji członków Kolegium: W.P., K.S., E.B., L.K., J.P. i M.B. za ten sam okres. Jednocześnie wniosła o kopie faktur za pobyt w hotelach w czasie podróży służbowych“.

—–Omawiany wyrok nie jest prawomocny—–. 


Trzy ososbowy skład orzekający SKO wydał decyzję o odmowie udostęnienia informacji publicznej przetworoznje, argumentując,  iż ,,żądana przez Skarżącą informacja jest informacją przetworzoną w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.d.i.p. udostępnienie której uzależnione jest od istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego. Kolegium wskazało, odwołując się do poglądów wyrażonych w orzecznictwie sądów administracyjnych, iż przetworzenie informacji może polegać, np. na wydobyciu poszczególnych informacji cząstkowych z posiadanych przez organ zbiorów dokumentów (które to zbiory mogą być prowadzone w sposób uniemożliwiający proste udostępnienie gromadzonych w nich danych) i odpowiednim ich przygotowaniu na potrzeby wnioskodawcy. Tym samym również, suma informacji prostych, w zależności od wiążącej się z ich pozyskaniem wysokości nakładów, jakie musi ponieść organ, czasochłonności, liczby zaangażowanych pracowników – może być traktowana jako informacja przetworzona. (…) W ocenie SKO, taka sytuacja zaistniała w rozpoznawanej sprawie, gdyż mając z uwagi na treść wniosku (okres za jaki żądana jest informacja publiczna), jak też formę udostępnienia żądanej informacji (kserokopie) oraz zakres działań, jakie wymagane są do przygotowania żądanej informacji, należy uznać, żądana informacja jest informacją przetworzoną.”.


WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 25 stycznia 2018 r. (II SA/Go 1116/17) orzekł o nieważności decyzji SKO argumentując m.in: ,,

Samorządowe kolegium odwoławcze jest organem administracji publicznej, którego ustrój i zadania określa ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1659 ze zm. – dalej określana jako “u.s.k.o.”).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy prezes kolegium jest organem kolegium, który zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 kieruje pracami kolegium i reprezentuje je na zewnątrz. Prezes Kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

Z przepisów tych wynika, że na gruncie u.d.i.p. to właśnie Prezes SKO jest organem objętym obowiązkami wynikającymi z tej ustawy, a więc zobowiązanym do podejmowania na jej podstawie prawem określonych działań w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej (zob. wyr. WSA: z 17 września 2014 r. II SAB/Gd 97/14, wyr. WSA z 10 marca 2016 r. IV SAB/Po 1/16, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych – http://orzeczenia.nsa.gov.pl). SKO natomiast, które zgodnie z art. 18 ust. 1 u.s.k.o. orzeka w składzie trzyosobowym, decyzje wydaje jako organ wyższego stopnia w rozumieniu ustaw – Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja podatkowa w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego (art. 1 ust. 1 u.s.k.o.) oraz w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach (art. 1 ust. 2 u.s.k.o.). U.d.i.p. nie przyznaje Kolegiom jako organom orzekającym w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej kompetencji do załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Organem właściwym jest Prezes Kolegium. To Prezes jest również dysponentem informacji publicznej związanej z działalnością Kolegium.

Powoduje to, iż również decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.) winien wydać właśnie Prezes Kolegium (art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 2 u.s.k.o.)”.


Komentarz dr Piotr Sitniewski: Osobiście zawsze popierałem  twierdzenie, że w Kolegium decyzje w obszarze ustawy o dostępie do informacji publicznej wydawać powinien Prezes nie Skład Orzekający. Sam byłem członkiem Kolegium w Białymstoku, jednak wtedy w latach 2004-2008 wszelkie rozważania na temat ustawy o dostepie do informacji publicznej raczkowały. Nie znajduję bowiem żadnego argumenty za tym, by odmiennie traktować SKO niż sądy powszechne, gdzie przecież podobnie – wnioski o dostęp rozpatruje Prezes jako organ administracyjny sądu.

Cieszy zatem, że orzecznictwo sądowe w tym zakresie zaczyna sie krystalizować dośc jednolicie. 

Leave a Comment