Skarga do T.K. w/s art. 5 ust. 2 UDIP.

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek grupy posłów z 2 grudnia 2019 r. o 

,,o zbadanie zgodności:

A). art. 11c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sadownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 84 ze zm.) rozumianego w ten sposób, że przepis ten nie zakazuje udzielenia informacji publicznej w postaci wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka KRS wybieranego spośród sędziów z:

–     art. 2 Konstytucji RP ti. zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa
–     art. 47 Konstytucji RP tj. gwarantowaną w Konstytucji RP zasadą ochrony prawa do prywatności,
–     art. 51 Konstytucji RP, gwarantującym w Konstytucji RP tzw. ochronę autonomii informacyjnej jednostki;

B). art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1429.), rozumianego w ten sposób, że wyrażenie przez sędziego poparcia dla kandydata do KRS ma związek z wykonywaniem przez sędziego wyrażającego takie poparcie funkcji publicznych, a zatem dostęp do takiej informacji nie podlega ograniczeniu ze względu na ochronę prywatności tego sędziego, z:
–     art 47 Konstytucji RP tj. zagwarantowaną w Konstytucji RP, zasadą ochrony prawa do prywatności,
–     art. 51 Konstytucji RP, gwarantującym w Konstytucji RP, tzw. ochronę autonomii informacyjnej jednostki” [cytowane za stroną T.K. – data wejścia 7.12.2019 r. godz. 20.35].

DOKUMENTY  w sprawie: 

  1. K_21_19_wns_2019_12_02_ADO – treść wniosku 
  2. K 21/19 – dokumenty w sprawie 

KRÓTKIE ZESTAWIENIE FAKTÓW: 

  • art. 11c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sadownictwa brzmi:

Art. 11c [Zgłoszenia kandydatów] Zgłoszenia kandydatów dokonane zgodnie z art. 11a i art. 11b Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników.

  • art. 5 ust. 2 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej brzmi:

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. 

W wyroku NSA czytamy m.in.: ,,Przepis art. 11c ustawy o KRS nie reguluje kompetencji do rozstrzygnięcia sprawy dostępu do informacji publicznej. Wykładnia art. 11c ustawy o KRS dokonana na tle art. 61 ust. 1-4 Konstytucji RP, art. 5 ust. 1-2a u.d.i.p. oraz przepisów ustawy o KRS – zarówno wykładnia językowa, systemowa i celowościowa odwołująca się do istoty, celu i zakresu konstytucyjnego publicznego prawa podmiotowego do informacji publicznej – prowadzą do wniosku, że przepis ten zawiera wyłącznie normę procesową i odnosi się – i to w ograniczonym zakresie – do trybu udostępnienia informacji publicznej”. LISTY SĄ JAWNE.