Sąd polski – mowa polska.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z  dnia 28 kwietnia 2016 r. (sygn. I OSK 2456/14)  wskazał, iż ,,zgodnie z art. 27 Konstytucji RP językiem urzędowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest język polski. W tym właśnie języku funkcjonują wszystkie organy państwowe, wydawane są akty prawne, toczy się życie publiczne. Ponadto stosownie do art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm., dalej ustawa o języku polskim) podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Sąd zaznaczył, że czynności urzędowe to wszelkie czynności organów i instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych, związane z realizacją ich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, chyba że z istoty tych czynności wynika konieczność posłużenia się językiem obcym. Zatem czynności procesowe winny być dokonane w języku polskim, w tym w języku polskim powinno zostać przeprowadzone postępowanie dowodowe mające miejsce w toku postępowania administracyjnego. Uchybienie obowiązkowi wykonywania czynności urzędowych w języku polskim stanowi naruszenie przepisów postępowania administracyjnego mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W konsekwencji, Sąd stwierdził, że Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa jako podmiot wykonujący zadania publiczne winien był prowadzić postępowanie administracyjne – zakończone wydaniem zaskarżonej decyzji – w języku polskim. Wymóg ten dotyczy całego postępowania, w tym także postępowania dowodowego (art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.), którego kluczowymi elementami były przedmiotowe wyroki Trybunału Arbitrażowego. Ponadto brak tłumaczenia tych wyroków, niezależnie od tego, iż wskazuje na naruszenie przez organ powołanych wyżej przepisów postępowania administracyjnego, uniemożliwiał Sądowi zweryfikowanie stanowiska organu odnośnie odmowy udostępnienia żądanych informacji z przyczyn określonych w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Zaskarżona decyzja, z uwagi na brak tłumaczenia wymienionych dokumentów na język polski, nie poddaje się kontroli Sądu”.

Podobnie stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 19.12.2016 r. (II SA/Wa 1581/16): ,,Skład orzekający w mniejszej sprawie nie miał możliwości zweryfikowania twierdzeń organu w oparciu o przedstawione Sądowi dokumenty źródłowe, albowiem całość przedmiotowej korespondencji, prowadzonej w języku angielskim, organ przedstawił bez tłumaczenia na język polski”. Sprawa dotyczyła korespondencji między Rządem R.P. z jedną z ratingowych agencji.