RPO apeluje w/s monitoringu

RPO dr Adam Bodnar zaapelował do MSWiA w/s uregulowanie prawnego podstaw stosowania monitoringu wizyjnego. wystąpienie

Rzecznik zwraca uwagę m.in.: ,,Przepis art. 6 ust. 1 lit. f w świetle motywu 47 preambuły rodo nie pozostawia więc wątpliwości, że w przypadku braku stosownej regulacji ustawowej wiele podmiotów publicznych, dziś stosujących monitoring wizyjny w oparciu o podstawę „uzasadnionego interesu administratora”, po dniu 25 maja 2018 r. będzie musiało tego zaprzestać”. Rząd powinien zatem podjąć pilne działania mające na ceelu uregulowanie prawne podstaw stosowania monitoringu wizyjnego przez np. szkoły, banki, samorządu etc, gdyż te po wejściu ODO wymagają prawnej podstawy.


komentarz dr Piotr Sitniewski: zwracam uwgae,że w praktyce dość często podmioty obowiązane do stosowania udip spotykają się z wnioskami o udostępnienie infomracji publicnzej poprzez udostęnienie zangrania z monitoringu wizyjnego np. używanego przez Straż MIejską, POlicję  czy szkoły. 

Orzeczeń sądów administracyjnych na ten temat jest bardzo mao.

Oto jedno z nich: WSA w BYdgoszczy z 14.4.2015 r., (II SAB/Bd 77/14):

,,treść nagrań z monitoringu budynku Urzędu Gminy B., o które wnioskował skarżący, w przeciwieństwie do – na przykład informacji o zasadach finansowania systemu monitoringu w budynku urzędu, nie jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów u.d.i.p. Nagrania te nie zostały bowiem wytworzone przez władzę publiczną, ani nie odnoszą się do publicznej sfery działalności tej władzy, nie są też informacją o zasadach funkcjonowania organu władzy publicznej. Związane są natomiast z kwestią czysto techniczną – ochroną obiektu – budynku, w którym władza samorządowa ma swoją siedzibę. Nie wiążą się z czynnościami władczymi urzędu tylko z samym faktem umiejscowienia w tym obiekcie siedziby urzędu. Nie służą, tak jak nagrania z obrad kolegialnych organów władzy publicznej, o których mowa w art. 19 u.d.i.p., udokumentowaniu sprawowania władzy publicznej. Nie podlegają więc udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej”.