Rejestr spraw sądowych prowadzonych przez JST jest informacją publiczną

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 21.10.2016 r. (sygn. II SAB/Wa 147/16), kontrolując proces realizacji prawa do informacji publicznej, w sprawie w której wnioskodawca zwrócił się do Miasta o udostępnienie informacji na temat: ,,

1. czy Urząd Dzielnicy […] ewentualnie Biuro prawne lub inna jednostka prowadzą rejestr spraw sądowych dotyczący dzielnicy lub jakąkolwiek ewidencję dotyczącą tego rodzaju spraw?

2. w jakiej formie rejestr/rejestry lub ewidencja są prowadzone?

3. jakie informacje znajdują się w prowadzonym rejestrze/rejestrach lub ewidencji?

4. jakie przepisy regulują funkcjonowanie tego rejestru/rejestrów lub ewidencji?

5. czy rejestr lub ewidencja jest publikowany/a? Jeśli tak to gdzie?

6. czy rejestr lub ewidencja są prowadzone jako ogólny zbiór kontynuowany dla każdego rozpoczętego roku kalendarzowego czy osobno dla każdego rozpoczętego roku kalendarzowego?

Ponadto wniósł o przesłanie kopii wskazanego rejestru za okres od […] stycznia 2015 r. do […] grudnia 2015 r. dotyczącego spraw sądowych dotyczących Dzielnicy […] i udzielenie w formie pisemnej oraz kserokopii w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku poprzez przesłanie wnioskowanej informacji na adres wnioskodawcy wskazany we wniosku”,

stwierdził bezczynność podmiotu zobowiązanego, nie zgadzając się z argumentacją Prezydenta, że rejestr taki stanowi dokument wewnętrzny.


WSA stwierdził w swym wyroku m.in.: ,,żądana przez skarżącego informacja dotycząca rejestru spraw sądowych ma walor informacji publicznej. Sprawy sądowe niewątpliwie łączą się z realizacją tych zadań, bowiem zmierzają do rozstrzygnięcia kwestii spornych wynikających z zawartych umów, kontraktów, zleceń, gospodarowania majątkiem komunalnym, zatem zadań własnych bądź zleconych przez administrację rządową, które są zadaniami publicznymi odnoszącymi się do ogółu mieszkańców i które finansowane ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit.f u.d.i.p. udostępnieniu polega informacja publiczna o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 (osoby prawne samorządu terytorialnego) w tym o prowadzonych rejestrach i ewidencjach. Skoro (…) utworzona została aplikacja zawierająca sprawy sądowe, których stroną jest Prezydent […], to nie można przyjąć, że aplikacja ta stanowi jedynie dokument wewnętrzny nie podlegający udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, bowiem jak wcześniej wskazano zawiera ona informację publiczną”.

Orzeczenie nie jest prawomocne, chodź sprawa jest moim zdaniem oczywista.