Raport z kontroli schroniska dla zwierząt jest jawną informacją publiczną.

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r. (IV SAB/Po 27/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca zwrócił się ,,drogą elektroniczną do Lekarz Weterynarii z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej: treści i postaci raportu z wizytacji schroniska dla zwierząt w G. za 2016r. Stowarzyszenie wniosło o udzielenie informacji na skrytkę ePUAP wnioskodawcy. Stowarzyszenie uzyskało urzędowe poświadczenie przedłożenia wniosku z datą doręczenia w dniu […] listopada 2017 r.”.


W terminie przewidzianym przez art. 13 u.d.i.p., pomimo monitu, podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej nie zrealizował wniosku, nie powiadomił wnioskodawcy o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, ani też nie wydał w tym przedmiocie decyzji odmownej.


WSA orzekł m.in.: ,,Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm., dalej “u.o.z.”) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin, które to zadanie obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt (por. art. 11a ust. 2 pkt 1 u.o.z.).

Na tym tle normatywnym żądane przez Stowarzyszenie informacje w postaci treści i postaci raportu z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt – jako informacje odnoszące się do realizacji gminnego zadania własnego, finansowanego ze środków publicznych – należało uznać za informację publiczną w rozumieniu u.d.i.p. Wypada zauważyć, że takiej kwalifikacji wnioskowanej informacji nie kwestionował również organ, o czym świadczy fakt jej udostępnienia, wskazany w odpowiedzi na skargę.

Następnie, Sąd wskazuje, że zgodnie z art. 34a ust. 1 u.o.z. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. Zgodnie zaś z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia […] stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 36 ze zm.), organem tej inspekcji jest m.in. powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej. Zatem kontrola schroniska dla psów jest zadaniem organu inspekcji weterynaryjnej, a powiatowy lekarz weterynarii jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej znajdującej się w jego posiadaniu”.