Raport ekspercki nt. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym

Powołany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zespół ekspercki pod przewodnictwem prof. dr hab. Zbigniewa Kmieciaka przedstawił drugą, uzupełnioną wersję raportu nt. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym.

Raport nie obejmuje projektu przepisów o mediacji w postępowaniu administracyjnym, które mają zostać włączone do rozdziału o środkach zaskarżenia. Wynik trwających w tym przedmiocie prac przedstawiony zostanie w formie aneksu do raportu – żródło www.nsa.gov.pl