PZPN – ma stosować UDIP i udostępnić budżet.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 16.11.2017 r., (II SAB/Wa 309/17 – wyrok nieprawomocny) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego Wnioskodawca wniósł o ,,o udostępnienie informacji w zakresie budżetu PZPN na rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 wraz z załącznikami”.

PZPN poinformował wnioskodawcę, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej. ,,W odpowiedzi na skargę PZPN wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując argumentacją zawartą w piśmie z dnia […] lutego 2017 r. Wskazał, że wniosek Stowarzyszenia o udostępnienie informacji publicznej opierał się na błędnym założeniu, że w PZPN funkcjonuje roczny budżet. Statut PZPN nie posługuje się terminem budżet tylko plan finansowy, w ramach którego w danym roku rozliczeniowym mogą być dokonywane przeniesienia wydatków. Związek nie mógł zatem udostępnić wnioskodawcy dokumentu, który nie istniał”.


WSA w wyroku II SAB/Wa 309/17  stwierdził: ,,Prezes PZPN, jako pomiot reprezentujący PZPN, stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia takiej informacji. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 powołanej ustawy o sporcie, minister właściwy do spraw kultury fizycznej może dofinansowywać uprawianie lub organizowanie sportu oraz jego promocję. Stosownie zaś do treści art. 76 § 1 statutu PZPN, majątek PZPN stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i pieniądze. Na fundusze PZPN składają się m.in. dotacje, subwencje, darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł (art. 76 § 1 ust. 6). Jak wynika z akt sprawy i nie jest to kwestionowane, PZPN jest beneficjentem dotacji przyznawanych przez Ministra Sportu i Turystyki, a zatem dysponuje majątkiem publicznym. Reasumując, żądana informacja jest informacją publiczną, a Prezes PZPN należy do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.d.i.p.”. 


komentarz dr Piotr Sitniewski: sprawa jest oczywista, i ewentualna skarga kasacyjna nic tu nie zmieni. Sądy administracyjne już wcześniej wyraźnie wskazały, że PZNP jest podmiotem zobowiązanym do stosowania udip. Kwestie związane z ustaleniem, czy Prezes PZPN jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej były już przedmiotem rozważań NSA – patrz post. z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt I OZ 524/12.

Podobnie orzekły sądy w/s bycia podmiotem zobowiązanym przez Polski Związek Judo (wyrok) , czy Polski Związek ALpinizmu (postwyrok)