Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16.1.2020 r. (I OSK 1417/18) orzekł:

TEZA 1: ,,1. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z o dostępie do informacji publicznej“.

TEZA 2: ,,Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne stosowane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy stanowią materiał urzędowy w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a przez to nie są objęte przedmiotem prawa autorskiego”.

wyrok NSA z 16.1.2020 r. I OSK 1417/18.