Pytania egzaminacyjne na uczelni sa jawną informacją publiczną.

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 6.2.2019 r. (II SAB/Sz 163/18) [wyrok prawomocny], po uchyleniu poprzedniego wyroku WSA w Szczecinie (wyrok z 29.9.2016 r.) przez NSA (wyrok z 23.10.2018 r. I OSK 2944/16), stwierdził m.in. co następuje:

  1.  ,,Sąd nie mógł więc podzielić stanowiska organu wyrażonego w odpowiedzi na skargę, stwierdzającego, że pytania z egzaminów przeprowadzanych podczas sesji egzaminacyjnych w toku studiów […] mają charakter jedynie organizacyjny i porządkowy, bowiem dają one jedynie odpowiedź na pytanie czy dany student dysponuje wiedzą wystarczająca (konieczną) do zaliczenia kolejnych etapów studiów i nie powodują one uzyskania tytułu zawodowego. Zatem zarówno treść pytań, jak i sposób organizacji egzaminów cząstkowych, pozostają jedynie elementem organizacji wewnętrznej studiów. W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie przyjąć należy stanowisko, że jawność pytań egzaminacyjnych z poszczególnych egzaminów na kolejnych etapach studiów stanowić będzie nie tylko wyraz jawności sfery publicznej […], ale także narzędzie kontroli społecznej nad jakością wykonywanych przez dany podmiot usług publicznych, do których został powołany. Zarówno bowiem w interesie samej uczelni jak i społeczeństwa będzie wysoka jakość kształcenia studentów na poziomie wyższym na uczelni publicznej. Także, co słusznie wskazano w skardze kasacyjnej Stowarzyszenia […] Polska, jawność taka niezbędna jest do zachowania rzetelności, prawidłowości i sprawiedliwości przeprowadzanych egzaminów, a co za tym idzie zrównania szans wszystkich studiujących na danej uczelni studentów”.
  2. ,,jawność działalności, w tym upublicznienie pytań z egzaminów z poszczególnych sesji egzaminacyjnych może korzystnie wpływać na działalność oraz wizerunek uczelni publicznej, jako podmiotu motywującego studentów do lepszego i pełniejszego przygotowania się do przeprowadzanych egzaminów, a co za tym idzie – lepiej przygotowanych do wykonywanego po ukończeniu uczelni zawodu, co mogło by przekładać się na dalsze korzyści dla samej jednostki edukacyjnej. Warto w tym miejscu wskazać, że podobne stanowisko zajął T.K., który w wyroku z 7 czerwca 2016 r., sygn. akt K 8/15, stwierdził, że wyłączenie możliwości zapoznania się z testami i pytaniami wykorzystanymi w trakcie egzaminów, które już się odbyły jest niekonstytucyjne, bowiem wiedza o pytaniach z poprzednich lat przyczyna się do lepszego przygotowania egzaminowanych, a ograniczenie dostępu do wcześniejszych testów nie jest uzasadnione koniecznością ochrony innych dóbr”.