,,Przetworzenie” to nie antidotum na wszystko !! ciekawy wyrok WSA W-wa

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30.1.2019 r. (II SA/Wa 936/18) kontrolował proces realizacji prawa do infomracji w ramach którego wnioskdawca zwrócił się do Wojewody o udostępnienie: TREŚĆ ŻĄDANIA – ,, treści wszystkich decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę w latach 2016 – 2018, w trybie art. 8 i art. 15 ustawy z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 z późn. zm.), tj. decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości”.


DECYZJA WOJEWODY 

Wydano decyzję o odmowie udpstępnienia żądanej informacji z powołaniem się na zjawisko przetworzenia.


DECYZJA MINISTRA – organu odwoławczego 

,,Organ odwoławczy w uzasadnieniu decyzji podał, że w realiach niniejszej sprawy rozstrzygnięcia wymagało, czy organ pierwszej instancji zasadnie odmówił udostępnienia żądanej informacji publicznej jako informacji przetworzonej, posiłkując się argumentem o braku istnienia interesu publicznego. Udostępnienie żądanej informacji publicznej dotyczy bardzo szerokiego spektrum informacji i wymagałoby od organu obowiązanego sporządzenia nowych zestawień danych na podstawie posiadania informacji prostych. Wojewoda […] nie dysponuje rejestrem, bądź statystyką wydanych na podstawie art. 8 i art. 15 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych decyzji, które zostały objęte wnioskiem z dnia […] lutego 2018 r., co z kolei wskazuje, że nie było możliwości udzielenia informacji w żądanym zakresie “od ręki“. Ustalenie katalogu wnioskowanych decyzji spośród innych decyzji wydanych w latach 2016 – 2018, mogłoby się sprowadzić do przeszukania całego zbioru (zbiorów) decyzji wydanych w tym okresie przez Wojewodę […], co wymagałoby zaangażowania dużego nakładu sił i środków.

Nie bez znaczenia dla sposobu rozstrzygnięcia pozostaje okoliczność, że Wojewoda […] wskazał, iż nie dysponuje środkami technicznymi umożliwiającymi zeskanowanie lub dokonanie kopii arkuszy większych niż A3. W świetle powyższego, tym bardziej żądanie skarżącej dotyczące skopiowania załączników mapowych w dostępnym formacie, a następnie ich połączenie, należało ocenić jako zadanie informacji publicznej przetworzonej. Organ pierwszej instancji podkreślił, że nie posiada skanów podpisanych ww. decyzji, które w wersji papierowej przechowywane są w aktach poszczególnych spraw. A zatem uzyskanie powyższych dokumentów również w wersji papierowej, niewątpliwie wymagałoby dodatkowego nakładu zaangażowania czasochłonności czy liczby zaangażowanych pracowników i środków finansowych. Podsumowując powyższe rozważania, organ odwoławczy stwierdził, że w niniejszej sprawie przedmiotowa informacja nie istniała u Wojewody […] w żądanej treści i postaci w dniu wpływu wniosku do organu. Organ ten co prawda posiada dokumenty, które stanowią jej źródło, jednak przygotowanie żądanej informacji wymagałoby podjęcia dodatkowych czynności – przed wszystkim przeprowadzenia selekcji właściwych dokumentów z określonego okresu oraz odpowiedniego ich przygotowania. Nie ulega zatem wątpliwości, że mamy w tym przypadku do czynienia z informacja przetworzoną, w rozumieniu art. 3 u.d.i.p.”.


WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30.1.2019 r. (II SA/Wa 936/18):

  1. ,,Okoliczność, że istnieje w systemie obowiązującego prawa norma będąca podstawą do tego aby odmówić dostępu do informacji publicznej nie oznacza zaś, że można z tej normy korzystać w dyskrecjonalny sposób, w oderwaniu od realiów sprawy. Jeżeli jakaś informacja nie może zostać udostępniona, to organ zobowiązany jest precyzyjnie przeanalizować jakiej ilości informacji dany wniosek dotyczy i ustalić, jakie informacje podlegają ochronie”
  2. ,,W kontrolowanej sprawie adresat wniosku o udostępnienie informacji publicznej niewątpliwie dysponuje żądanymi informacjami. A zatem informacja, której domaga się strona skarżąca istnieje, ale jak twierdzi organ w postaci rozproszonej. Organ co prawda organ wskazał jakie konkretnie czynności musiałby wykonać czyniąc zadość wnioskowi, ale w ocenie Sądu nie są to czynności o charakterze intelektualnym
  3. ,,Zatem w ocenie Sądu, jako gołosłowne przedstawia się twierdzenie organu, że musiałaby zostać wykonana czasochłonna praca związana z udostępnieniem żądanej informacji publicznej. To twierdzenie organu nie zostało niczym poparte i jako nie poddające się weryfikacji przez Sąd, prowadzi w konsekwencji do wniosku, że co najmniej przedwcześnie organy orzekające w sprawie zakwalifikowały informację publiczną powstałą w efekcie wskazanych przez niego czynności jako informację przetworzoną”.
  4. ,,Niewątpliwie ocena tego, czy w konkretnej sprawie występuje szczególnie istotny interes publiczny, należy do podmiotu obowiązanego do udostępnienia informacji publicznej i to on musi wykazać brak istnienia tej przesłanki ustawowej decyzji odmownej. Przy czym ocena charakteru interesu leżącego u podstaw wniosku powinna być dokonywana według kryteriów obiektywnych i abstrahować od subiektywnych intencji wnioskodawcy”.
  5. ,,rozstrzygnięcie organu w przedmiocie udostępnienia informacji przetworzonej nie ma charakteru uznaniowego. W przypadku stwierdzenia przez podmiot zobowiązany, że udostępnienie informacji przetworzonej w jakimkolwiek zakresie objętym wnioskiem nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, podmiot ten nie ma możliwości udzielenia informacji objętych żądaniem wniosku”.
  6. ,,organ wydając sporną decyzję oparł się automatycznie na twierdzeniu, że żądana przez wnioskodawcę informacja stanowi informację przetworzoną i wezwał stronę skarżącą do wykazania interesu publicznego. Tym samym zaniechał zupełnie wskazania ilu dokładnie dokumentów wniosek dotyczy, co przesądzałoby czy rzeczywiście ich zestawienie wiązałoby się z poniesieniem przez podmiot obowiązany określonych kosztów w szerokim znaczeniu tego słowa, zwłaszcza finansowych i organizacyjnych, często trudnych do pogodzenia z jego bieżącą działalnością”.

Komentarz dr Piotr Sitniewski: W omawianym wyroku zawarta jest cała kwintesencja zjawiska przetworzenia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.

Warto zwrócić uwagę, że w znakomitej części opinie WSA stanowią  odzwierciedlenie treści wyroku T.K.  z 18.12.108 r. (SK 27/14) w całości poświęconemu zjawisku przetworzenia – opracowanie wyroku TK do pobrania (autor dr Piotr Sitniewski) – SK 27_14 OPRACOWANE

Leave a Comment