Protokoły przeglądów technicznych nieruchomości są informacją publiczną.

WSA w Szczecinie kontrolując proces realizacji prawa do informacji, w którym wnioskodawca zwrócił się do Spółki z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej – ,,trzech ostatnich przeglądów technicznych nieruchomości przy ul. […], w której zamieszkuje. Przeglądy te miały się odbyć w latach 2005, 2010 i 2015. Pismem z dnia 9 września Spółka A udzielił jej odpowiedzi, z której wynikało, że jest jedynie zarządcą wspólnoty mieszkaniowej, która jest podmiotem wykonującym zadania publiczne w ograniczonym zakresie. Ponadto wskazał, że dokumentacja 5 – letniego przeglądu technicznego budynku położonego przy ul. […] jest dokumentem stanowiącym własność Wspólnoty i nie jest dokumentem podlegającym udostępnieniu jako informacja publiczna”, wydał w dniu 9 lutego 2017 r. wyrok (sygn. II SAB/Sz 145/16). wyrok nie jest prawomocny 


WSA orzekł m.in.: ,,kluczowe znaczenie w niniejszej sprawie ma okoliczność, iż Spółka A w ramach zawartej ze wspólnotą mieszkaniową umowy zarządza nieruchomością, w której udziały posiada gmina. Zatem wszelkie informacje dotyczące zarządzania tą częścią nieruchomości wspólnej, która jest mieniem gminnym, wbrew wywodom Prezesa Spółki A, stanowi informację publiczną.W świetle przytoczonego wyżej art. 6 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p. treść i postać protokołów z przeprowadzonych kontroli budynku w tej części, w której dotyczy ona majątku gminy, stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu. Przemawia za tym po pierwsze okoliczność, że są to protokoły z czynności, których przeprowadzenie jest obligatoryjne w świetle art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 – j.t. ze zm.), a po wtóre, iż dotyczą one mienia publicznego.

Kontroli społecznej podlegać, w tym przypadku, będzie zarówno treść tych dokumentów, jak i to, czy przeglądy takie zostały przeprowadzone, czy czynności, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego dokonały osoby posiadające wymagane przepisami tej ustawy kwalifikacje, jakie były ich wyniki, bowiem przekłada się to na ocenę gospodarowania majątkiem gminy przez zarządcę, który w niniejszej sprawie jest spółką, której jedynym udziałowcem jest gmina. Pozwoli to niewątpliwie na ocenę sposobu zarządzania mieniem gminnym”.


komentarz dr Piotr Sitniewski: zwracam uwagę, że decydującym jest, iż mamy do czynienia z mieniem komunalnym, ale i również to, że zarządza nim spółka realizująca zadania publiczne. Poza tym ważne by pamiętać, że takie protokoły czysto teoretycznie mogą zawierać informacje, jakie będą podlegały anonimizacji jeżeli np. odnoszą się do  sfery prywatności osób tam mieszkających. Poza tym dane osoby kontrolującej podlegają udostępnieniu, gdyż osoby takie działając z ramienia upoważnienia stosownego przepisu ustawowego,dokonując przeglądów technicznych budynków, działają w ramach posiadanego władztwa publicznego, i jako takie są w tym zakresie osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 udip.

Zobacz w tym zakresie wyrok TK K 17/05.