Protokół z kontroli racjonalności gospodarki rybackiej też podlega udip.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim kontrolując proces realizacji prawa do informacji, w wyroku z dnia 23 marca 2017 r. (sygn. II SAB/Go 8/17) stwierdził: ,,wprost z u.ś.r., a mianowicie z art. 6 ust. 2d u.ś.r. wynika, iż do udostępniania informacji o wynikach oceny, o której mowa w ust. 2a, stosuje się odpowiednio przepisy o dostępie do informacji publicznej. Dokonując wykładni tego przepisu organ wadliwe uznał, iż protokół z dokonanego sprawdzenia, o którym mowa w § 5 i nast. r.o.w., poprzedzający końcową ocenę wypełnienia obowiązku przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, nie stanowi informacji publicznej. (…)

Organ stwierdził bowiem, stosując wnioskowanie a contrario, iż skoro jedynie co do wyniku powyższej oceny u.r.ś. odsyła do u.d.i.p., wspomniany protokół nie stanowi już informacji publicznej. Zwrócić należy uwagę, iż wnioskowanie a contrario można zastosować, gdy przepis upoważniający do takiego rozumowania zawiera takie zwroty jak “tylko”, “jedynie”, “wyłącznie”. Takich zwrotów brak jest w analizowanym art. 6 ust. 2d u.ś.r. ani też nie można w sposób jednoznaczny takiego funktora wyprowadzić z tego przepisu.(…).

Uwzględniając wzajemne merytoryczne sprzężenie tych dwóch dokumentów nie sposób zatem odmówić również protokołowi ze sprawdzenia waloru informacji publicznej w świetle wspomnianego art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie u.d.i.p.”.