Projekt zmian odłożony w czasie.

Ustawa o jawności życia publicznego nie wejdzie w życie szybciej niż w połowie 2018 roku – powiadomiła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Informację na temat stanu prac nad projektem ustawy przedstawiono na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. „Na razie w projekcie nie zaszły żadne istotne zmiany. W dalszym ciągu trwa analizowanie uwag, które m.in. ze strony samorządów spływają” – podkreślił Marcin Kamionek z KPRM. W KPRM powołany został zespół roboczy, który ma zająć się omówieniem uwag. Dopiero po posiedzeniu tego zespołu do projektu ustawy będą ewentualnie wprowadzane jakieś zmiany.

Przypominamy, że projekt ustawy o jawności życia publicznego ma uchylić m.in. ustawę o dostępie do informacji publicznej, i przejąć całość regulacji w tej materii. Projektowana ustawa  w zakresie dostępu do informacji publicznej wprowadza szereg zmian, które nadal wymagają dopracowania, gdyż niektóre z nich wymagają szerszego spojrzenia i wskazania konkretnych obszarów oddziaływania nowych regulacji, które w tym zakresie budzą wątpliwości.

Projektowane zmiany w zakresie zasad dostępu do informacji publicznej sprowadzają się do: 

W zakresie nowej regulacji w obszarze dostępu do informacji publicznej, projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza następujące zmiany:

  1. Zostanie uregulowane pojęcie informacji przetworzonej.
  2. Uregulowana zostanie procedura ustalania, czy w konkretnej sprawie mamy do czynienia z istotnością dla interesu publicznego by dokonywać przetworzenia.
  3. Zdefiniowano kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną dla potrzeb prawa do informacji, poprzez odesłanie do definicji osoby pełniącej funkcję publiczną w art. 115 § 19 k.k.
  4. Spółdzielnie mieszkaniowe stają się podmiotami wpisanymi do katalogu zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  5. Sprecyzowano na kim spoczywa obowiązek udostępniania informacji publicznej.
  6. Ekspertyzy i opinii finansowane ze środków publicznych stają się automatycznie informacjami publicznymi.
  7. Uporządkowano kwestię podstawy odmowy do informacji w sytuacji tajemnicy przedsiębiorców. Podstawą będzie tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a nie jak dotychczas budzące wątpliwości pojęcie tajemnicy przedsiębiorcy.
  8. Przeformułowano procedurę dotychczas regulowaną w art. 14 udip, wedle której brak technicznej możliwości zadośćuczynienia wnioskodawcy co do formy lub sposobu realizacji prawa do informacji kończyło się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania (bardzo rzadko stosowana procedura). Wedle nowej regulacji, kończyć się postępowanie w takiej sytuacji ma się kończyć pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
  9. Skrócony maksymalny termin na załatwienie sprawy do 30 dni. Jako pierwszy podstawowy termin pozostaje 14 dni. Dodano jednak, że zastosowanie odpowiednio ma art. 35 § 5 k.p.a.

Leave a Comment