Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego; wyd. grudzień 2018 r.

140 

W niniejszej pracy chciałbym ukazać w jakim zakresie kolegialne organy stanowiące w jednostkach samorządu terytorialnego realizują ustrojową zasadę jawności swojego działania. Zasada jawności przejawia się przede wszystkim w obszarze najpełniejszego wykonywania funkcji stanowiących, czyli w trakcie obrad rad gmin, powiatów i sejmików województw. Rozważania na temat jawności chciałbym poprzeć wynikami bardzo szeroko zakrojonych badań jakie były prowadzone w ramach projektu „Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce”, realizowanego dzięki dotacji Fundacji Batorego, którego byłem kierownikiem. Badania zawartości stron BIP oraz statutów 619 jednostek z całej Polski były prowadzone od 1.2.2014 r. do 30.4.2015 r.

Opis

Książka syntetycznie omawia realizację konstytucyjnej zasady jawności obrad organów stanowiących w samorządzie. Dokonano kompleksowej analizy 619 jednostek samorządu terytorialnego – wszystkie rady powiatu (315), 304 gminy miejskie w trzech obszarach: statuty, zawartość stron BIP, dobre praktyki w tym zakresie. Projekt, który umożliwił dokonanie był realizowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, przez Fundację im. Stefana Batorego, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).Książka ukazuje z naukowego punktu widzenia wielowątkowość zagadnienia, z praktycznym wymiarem opisywanych zagadnień. Autor przeanalizował najważniejsze dla tytułowej problematyki, zasady ustrojowe, tj. samodzielności organizacyjnej jednostek samorządu, zasadę sesyjności i kolegialności oraz jawności (z perspektywy uregulowań statutowych, a więc z perspektywy prawa miejscowego). Książka uwzględnia najnowsze zmiany prawne w samorządzie w/z transmisji obrad.Publikacja jest przeznaczona dla osób, które organizują obrady organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Może być przydatna organom nadzoru kontrolującym proces realizacji prawa uczestniczenia w sesjach. W szczególności można ją polecić pracownikom biur rad miast, powiatów i sejmików, radcom prawnym, adwokatom oraz sędziom sądów administracyjnych, pracownikom wydziałów nadzoru w urzędach wojewódzkich.

Dodatkowe informacje

Waga 0.6 kg
Wymiary 8 × 6.5 × 4 cm
color

Yellow