Prezes Agencji Rezerw Materiałowych wynagrodzenie – jawne.

WSA w Warszawie (II SAB/Wa 288/16) kontrolował proces realizacji prawa do informacji publicznej, rozpatrując skargę na bezczynność złożoną na Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych. Wnioskodawca wnioskował o udostępnienie następujących informacji: ,,

a) podanie uposażenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych w […] za miesiąc styczeń 2016 roku z wyszczególnieniem tego uposażenia na kwotę brutto i netto, a także z rozbiciem tego uposażenia na wszystkie jego składniki, w szczególności takie jak: składka na ubezpieczenia społeczne, podatek, wszystkie dodatki jak funkcyjne, za wysługę lat itd.

b) podanie uposażenia Zastępcy Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych w […] za miesiąc styczeń 2016 roku z wyszczególnieniem tego uposażenia na kwotę brutto i netto, a także z rozbiciem tego uposażenia na wszystkie jego składniki, w szczególności takie jak: składka na ubezpieczenia społeczne, podatek, wszystkie dodatki funkcyjne, za wysługę lat itd”.


Prezes Agencji w odpowiedzi przekazał następującą informację: ,,wynagrodzenie Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz Zastępcy Prezesa Agencji jest stałe (nie zawiera dodatków) i wynosi dla Prezesa sześciokrotność a dla Zastępcy pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zasady wynagradzania i Prezesa i Zastępcy Prezesa reguluje ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099)”.


WSA orzekł: ,,organ w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie udzielił wnioskodawcy żądanej w tych wnioskach informacji publicznej, tj. nie podał wysokości uposażenia Prezesa i Zastępcy Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych w […] za miesiąc styczeń 2016 roku z wyszczególnieniem tego uposażenia na kwotę brutto i netto, a także z rozbiciem tego uposażenia na wszystkie jego składniki, w szczególności takie jak: składka na ubezpieczenia społeczne, podatek, wszystkie dodatki jak funkcyjne, za wysługę lat. Nie wydano także decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia żądanych informacji. Samo powołanie się w odpowiedzi na skargę na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie stanowi o właściwym rozpatrzeniu wniosku. Organ nie wskazał także w piśmie z dnia […] lutego 2016 r., że nie jest w posiadaniu żądanych informacji.

Poinformowanie wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosków o regulacji prawnej dotyczącej wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i wskazanie, że wynagrodzenie jest stałe (nie zawiera żadnych dodatków) i wynosi dla Prezesa sześciokrotność a dla Zastępcy pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie stanowi udostępnienia żądanej informacjiŻądanie wnioskodawcy nie dotyczyło wskazania zasad wynagradzania, ale podania, jakie uposażenie uzyskał Prezes Agencji i jego Zastępca za miesiąc styczeń 2016 r. Informacji tej wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku nie uzyskał”.


dr Piotr Sitniewski – Sugestia natury ogólnej: wniosek powinien być zawsze rozpatrzy zgodnie z jego treścią. Nie jest prawem podmiotu zobowiązanego zmieniać jego treści, a tym bardziej domyślać się co wnioskodawca  miał na myśli pisząc tak a nie inaczej. Jak coś jest niejasne należy to wyjaśniać na etapie wniosku, później na etapie odpowiedzi na skargę do WSA jest już za późno.

Polecam lekturę poniższych wyciągów z wyroków WSA i NSA w razie wątpliwości: (zlinkowanycn na końcu)

1 ,,w ramach trybu udostępniania informacji publicznej niedopuszczalne jest domniemywanie woli wnioskodawcy i dowolna modyfikacja przez organ żądania wnioskodawcy zawartego we wniosku o udostępnienie konkretnej informacji publicznej” WSA

2. ,,celem udip jest zapewnienie dostępu do informacji w sprawach publicznych, nie zaś zobowiązanie organów do rozpatrywania w trybie tej ustawy każdego pisma, w tym jedynie formalnie i subiektywnie w ocenie wnioskodawcy stanowiącego wniosek o informację publiczną. Niesprecyzowane wnioski o informacje, zawierające sformułowania chaotyczne, nielogiczne, wadliwe językowo itp. – obiektywnie niepozwalające ustalić treści żądania wnioskodawcy – nie stanowią wniosków o informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 udip, a w rezultacie nie podlegają rozpatrzeniu w jej trybie” NSA 

3. ,,Zarówno stylistyka, jak i stosowany przez wnioskodawcę język, daleki jest od wymogów języka polskiego, przybierając postać chaotycznych wypowiedzi. Nie pozwala to na ich zrozumienie. Analiza wskazanych pism nie pozwala traktować ich jako wniosku o informację publiczną, gdyż mimo powołania się w nich na ustawę o informacji publicznej nie zawierają one dostatecznie wyraźnego żądania odnoszącego się do prawidłowo sprecyzowanej informacji należącej do sfery faktów. Nie sposób zatem stwierdzić, że znajdują do nich zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej” NSA

4. ,,W przypadku wątpliwości, co do charakteru żądania, nie było przeszkód, by wątpliwości te rozwiać, zwracając się do wnioskodawczyń o jego sprecyzowanie” WSA