Platforma Obywatelska RAŻĄCO BEZCZYNNA

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 4 kwietnia 2017 r. (II SAB/Wa 748/16) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w którym Wnioskodawca zwrócił się do partii politycznej PAltforma Obywatelska o udostępnienie: ,,spisu wszystkich umów zawartych przez Platformę Obywatelską RP w okresie od […].09.2015 do […].11.2015. Wniósł, żeby spis zawierał przynajmniej: datę zawarcia umowy, numer lub inny unikatowy identyfikator umowy, strony umowy, kwotę, na jaką opiewa umowa, przedmiot umowy”.


Partia nie zrealizowała wniosku przez ponad 3 miesiące nie informując o przyczynach wnioskodawcę, który złożył skargę na bezczynność.


WSA stwierdził: ,,Sąd wskazuje, że nie ma podstaw, aby w niniejszej sprawie stwierdzić, że bezczynność partii politycznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia […] grudnia 2015 r., nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa. Partia polityczna Platforma Obywatelska nie wykazała, aby na przeszkodzie udzieleniu w ustawowym terminie żądanej we wniosku z dnia […] grudnia 2015 r. informacji stanęły przeszkody, które można byłoby zakwalifikować jako usprawiedliwiające całkowity brak reakcji na wniosek z dnia […] grudnia 2015 r. przez okres ponad 11 miesięcy. Pamiętać należy, że przedmiotem oceny Sądu w danej sprawie nie jest sposób rozpatrywania wniosków złożonych przez inne osoby, czy też innych jeszcze wniosków tego samego wnioskodawcy. Przedmiotem oceny, czy bezczynność miała charakter rażącego naruszenia prawa, jest wyłącznie sposób działania podmiotu zobowiązanego w odniesieniu do wniosku, którego rozpatrzenia w ramach skargi na bezczynność, domagał się skarżący.

Przyjmując nawet, że przygotowanie żądanego przez wnioskodawcę we wniosku z dnia […] grudnia 2015 r. zestawienia obejmującego 3-miesięczny okres zajmuje, jak podniesiono w odpowiedzi na skargę, “sporo” czasu, to nie było przeszkód, aby we właściwym czasie wystosować w tym zakresie zawiadomienie do strony o powodach opóźnienia (art. 13 ust. 2 u.d.i.p.). Tym bardziej, że partia polityczna nie informowała wnioskodawcy, że nie posiada żądanej informacji. W sprawie niniejszej, mimo ponaglających pism wnioskodawcy, nie było reakcji podmiotu zobowiązanego. Okoliczność, że w biurze partii nie istnieje etat dedykowany do obsługiwania wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie stanowi usprawiedliwienia dla braku rozpatrzenia wniosku w sposób wskazany w u.d.i.p. przez okres prawie jednego roku. Z tego względu, Sąd stwierdził, że bezczynność miała charakter rażącego naruszenia prawa.


Komentarz dr Piotr Sitniewski:  brawo !