Pismo informujące o kosztach można skarżyć do WSA.

NSA w sprawie o sygnaturze I OSK 2139/13 rozstrzygał kwestię możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego powiadomienia o wysokości kosztów o jakim mowa w art. 15 ust. 2 udip.

Przypomnijmy  treść tego przepisu: Art. 15 ust. 2 udip: ,,Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek“.

NSA w postanowieniu wydanym w dniu 1.10.2013 r. stwierdził: ,,Ustalenie wysokości opłaty za dostęp do informacji publicznej następuje w drodze aktu, stwierdzającego obowiązek poniesienia opłaty oraz ustalającego jej wysokość, który kreuje zobowiązanie o charakterze finansowym. Akt ten może być określony przykładowo jako: “zarządzenie”, “zawiadomienie”, “wezwanie”, “informacja”, czy nawet “postanowienie” (choć ostatnie z tych określeń nie jest najwłaściwsze, ponieważ może wprowadzać w błąd) jak również może nie zawierać określenia formy i stanowić pismo skierowane do wnioskodawcy. Samo zawarcie w treści pisma informacji o wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej wypełnia dyspozycję normy z art. 15 ust. 2 u.d.i.p. Przyjęta nazwa pisma nie ma jednak znaczenia, gdyż nie jest to decyzja czy postanowienie, lecz akt z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.”.