Pisma władz organizacji poselskich do Marszałka Sejmu są inf. publiczną !

NSA w wyroku z dnia 13 maja 2017 r. (I OSK 1314/14) kontrolował proces realizacji prawa do informacji publicznej w trakcie którego  wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do Kancelarii Sejmu R.P. o udostępnienie ,,informacji polegającej na przesłaniu kopii lub skanów pism, jakie w latach 2012 i 2013 przewodniczący klubów lub kół poselskich skierowali do Kancelarii Sejmu zgodnie z § 7 ust. 1 zarządzenia nr 5 Marszałka Sejmu z dnia 21 września 2001 r. w sprawie trybu wypłacania pracownikom biur klubów i kół poselskich oraz biur poselskich dodatkowego wynagrodzenia rocznego a także trybu obliczania i wypłacania nagród za wieloletnią pracę oraz odpraw w związku z zakończeniem kadencji Sejmu”.


W ocenie Szefa Kancelarii Sejmu ,,żądana informacja nie stanowiła informacji publicznej i nie podlegała upublicznieniu”.


Wnioskodawca złożył skargę do WSA w Warszawie, który wyrokiem z dnia 30 stycznia 2014 r. (II SAB/Wa 545/13) oddalił skargę argumentując m.in., że : ,,brak jest przepisów prawnych, które stanowiły podstawę legalizującą udzielenie skarżącemu informacji zgodnie z § 7 ust. 1 zarządzenia nr […] Marszałka Sejmu z dnia […] września 2001 r. w sprawie trybu wypłacania pracownikom biur klubów i kół poselskich oraz biur poselskich dodatkowego wynagrodzenia rocznego a także trybu obliczania i wypłacania nagród za wieloletnią pracę oraz odpraw w związku z zakończeniem kadencji Sejmu”.


NSA uchylił wyrok WSA i orzekł m.in.: ,,informacje o zasadach funkcjonowania podmiotów wykonujących zadania publiczne, w tym o prowadzonej przez nie korespondencji – mogą mieć (i często w praktyce mają) także charakter zestawu danych finansowo – osobowych. Tym samym należy stwierdzić, że ustawodawca nie wyłącza w sposób generalny tego typu danych (informacji) z kręgu wchodzącego w zakres pojęcia “informacji publicznej”. Dostrzega wszak, że także kwestie finansowe mogą świadczyć o stanie i funkcjonowaniu sfery publicznej, umożliwiając jej kontrolę przez obywateli”. 

,,Treść dokumentów wytworzonych i kierowanych do władz publicznych przez oficjalne organizacje poselskie w związku z wykonywaniem obowiązków poselskich, co do zasady musi być uznana za informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p., tym bardziej, że ma ona na celu wydatkowanie określonych funduszy publicznych. Bez znaczenia jest to, że korespondencja ta może mieć charakter czysto techniczny. W szczególności ustawa o dostępie do informacji publicznej w żadnym przepisie nie wyklucza wprost informacji technicznych z zakresu informacji publicznej”.