Pełnić funkcję publiczną można czasowo.

Naczelny Sąd Administracyjny kontrolując sposób reliazacji prawa do informacji, w kilku swoich orzeczeniach zwrócił uwagę, że pełnienie funkcji publicznej w rozumieniu art. 5 ust. 2 UDIP może być stanem przejściowym, zatem jej pełnienie może mieć wymiar czasowy. W takiej sytuacji wszelkie rozważania odnośnie ograniczenia prawa do prywatności takiej osoby, należy odnośić do tego właśnie okresu w jakim osoba ta pełniała tę funkcję publiczną.

  1. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną jest zatem ujmowane szeroko i nie ogranicza się tylko do funkcjonariuszy publicznych, lecz obejmuje każdą osobę mającą związek z realizacją zadań publicznych, a nawet dopiero ubiegającą się do ich wypełniania. Zaznacza się, że dana osoba może w pewnym okresie być ujmowana jako pełniąca funkcje publiczną – i dla tego okresu informacja związana z pełnieniem tej funkcji będzie podlegać udostępnieniu – zaś w późniejszym czasie może być pozbawiona tego przymiotu. Zaprzestanie pełnienia funkcji publicznej nie oznacza jednak, że informacje z okresu, gdy ta funkcja była pełniona, przestają podlegać udostępnieniu z ograniczeniem prywatności jednostki. Przeciwnie, wciąż będą one udostępniane osobom zainteresowanym, jednak tylko w tym relewantnym zakresie czasowym (zob. wyrok NSA z dnia 31 lipca 2013 r., I OSK 742/13)” – wyrok NSA z 8.7.2015 r., I OSK 1530/14
  2. ,, dana osoba może w pewnym okresie być ujmowana jako pełniąca funkcję publiczną – i dla tego okresu informacja związana z pełnieniem tej funkcji będzie podlegać udostępnieniu – zaś w późniejszym czasie może być pozbawiona tego przymiotu. Zaprzestanie pełnienia funkcji publicznej nie oznacza jednak, że informacje z okresu, gdy ta funkcja była pełniona, przestają podlegać udostępnieniu z ograniczeniem prywatności jednostki. Przeciwnie, wciąż będą one udostępniane osobom zainteresowanym, jednak tylko w tym relewantnym zakresie czasowym.” – wyrok NSA z 31.7.2013 r., I OSK 742/13.

Leave a Comment