Oświadczenie majątkowe PINB nie jest jawne. Wyrok NSA.

NSA w wyroku z dnia 30.11.2018 r.(I OSK 173/17) oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Opolu z 29.9.2016 r. (II SA/Op 391/16) . W sprawie jednym z głównych aspektów spornych była odpowiedź na pytanie, czy składane przez Powiatowego Inspektora NAdzoru Budowlanego oświadczenie majątkowe jest jawny czy nie.

Stan prawny wygląda następująco: 

1. USTAWA O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM . 

Art. 25c USP stanowi  między innymi, że: 

  • kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym staroście.
  • składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko. Do pierwszego oświadczenia majątkowego kierownik jednostki organizacyjnej powiatu jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania.
  • Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska.
  • Art. 25d – Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
  • Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w BIP

2. USTAWA O OGRANICZENIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 

Art. 10 ust. 1. Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-2a3-5, 6d i 7-11 są obowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. (…)
Art. 10 ust. 3. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, z wyjątkiem oświadczenia złożonego przez Prezesa NSA, Pierwszego Prezesa SN, Prezesa NBP, wiceprezesów NBP oraz osoby, o których mowa w art. 2 pkt 6d, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, 5 lub 6, do odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat.

W wyroku NSA czytamy: ,,,,NSA w realiach tej sprawy przyjmuje jako punkt odniesienia stanowisko Sądu I instancji o tym, że informacje objęte wnioskiem stanowiły informację publiczną.(…) W ocenie NSA, Sąd pierwszej instancji zasadnie przyjął, że w sprawie znajduje zastosowanie art. 10 ust. 3 u.o.p.d.g., a co za tym idzie z tego właśnie przepisu wynika, że żądana informacja stanowi prawnie chronioną tajemnicę, która nie podlega udostępnieniu w trybie u.d.i.p.

Wskazać przy tym przyjdzie, że ustrojowa pozycja PINB nie jest tak oczywista, jak to zostało określone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Przepis art. 33b pkt 3 u.s.p. stanowi, że powiatową administrację zespoloną stanowią m.in. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych inspekcji. Z kolei zgodnie z art. 33a ust. 1 u.s.p. kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych – komend i inspektoratów. Takim inspektoratem w przypadku PINB jest powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego (art. 86 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane). W świetle tych przepisów nie ulega wątpliwości, że PINB jest kierownikiem jednostki organizacyjnej szczebla powiatowego.

Kwestia składania oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych szczebla powiatowego została uregulowana zarówno w art. 25c u.s.p., jak i w art. 10 u.o.p.d.g. Z ustrojowego punktu widzenia istotne jest, że ustawa o samorządzie powiatowym co do zasady reguluje obowiązki pracowników samorządowych, zaś art. 10 ust. 1 u.o.p.d.g. odnosi się do osób zajmujących stanowiska w administracji państwowej. PINB w rozumieniu tej ostatnio wymienionej ustawy jest kierownikiem urzędu w urzędzie terenowym organu rządowej administracji specjalnej. Nie jest pracownikiem samorządu powiatu. Przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne stanowią w odniesieniu do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, w zakresie obowiązku składania oświadczeń majątkowych, lex specialis w stosunku do ustaw samorządowych. Prawidłowo zatem Sąd pierwszej instancji przyjął, że zastosowanie w sprawie znajdzie art. 10 ust. 3 u.o.p.d.g., a nie art. 25c u.s.p.”

Leave a Comment