Oświadczenia majątkowe jawne na zawsze

Rozwiązanie stosunku pracy lub odwołanie ze stanowiska nie stanowi podstawy do usuwania z BIP wcześniej złożonych i udostępnionych przez tę osobę oświadczeń majątkowych – twierdzi dr Marek Lewicki.

O opinię prawną w sprawie związanej z dopuszczalnością udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oświadczeń majątkowych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta po odwołaniu ich ze stanowiska lub rozwiązaniu stosunku pracy zwrócił się jeden z urzędów gminy.

Zainteresowani pytali, czy ostatnie oświadczenie majątkowe osoby złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy bądź odwołaniem ze stanowiska podlega udostępnieniu w BIP i czy wszystkie poprzednie oświadczenia majątkowe tej osoby należy usunąć z BIP?

Jak przypomina prawnik, jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), o którym mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej (ust. 3).

– Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych (co nastąpiło od 1 stycznia 2003 r.) stanowi jeden z aspektów realizacji konstytucyjnej zasady obywatelskiego prawa do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (art. 61 ust. 1 Konstytucji RP) skonkretyzowanego postanowieniami u.d.i.p. Powszechnie akceptowana jest teza, iż jawność oświadczeń majątkowych jest istotnym aspektem kontroli społecznej sprawowanej nad organami władz publicznych i osób pełniących funkcje publiczne – przypomina dr Marek Lewicki.

Autor opinii podkreśla, że ustawodawca w żaden sposób nie zróżnicował przedmiotowego zakresu wynikającego z art. 24i ust. 3 obowiązku udostępniania w BIP informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych osób.

– Oznacza to, że zgodnie z literalna wykładnią tego przepisu obowiązkowi ogłoszenia w BIP podlegają informacje zawarte zarówno w pierwszym oświadczeniu osoby, oświadczeniach składanych corocznie jak i oświadczeniu składanym w związku z odwołaniem ze stanowiskiem lub rozwiązaniem stosunku pracy (“ostatnim” oświadczeniu) – tłumaczy dalej prawnik. – Nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby z obowiązku udostępnienia w BIP informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym wyłączyć te zawarte w “ostatnim” oświadczeniu osoby uniemożliwiając tym samym zainteresowanym weryfikację sytuacji majątkowej osób na ostatni dzień pełnienia przez nie funkcji wymagającej składania oświadczeń majątkowych i porównanie jej z sytuacją wykazaną we wcześniejszym (wcześniejszych) oświadczeniu – dodaje.

Rozwiązanie stosunku pracy lub odwołanie ze stanowiska nie stanowi podstawy do usuwania z BIP wcześniej złożonych i udostępnionych przez tę osobę oświadczeń majątkowych – twierdzi dr Marek Lewicki.

Odnosząc się do drugiego pytania Lewicki stwierdza, że podobne argumenty uzasadniające udostępnianie informacji zawartych w “ostatnich” oświadczeniach majątkowych osób przesądzają o niedopuszczalności usuwania informacji zawartych we oświadczeniach tych osób składanych w okresie ostatnich 6 lat. W szczególności podkreśla, że wobec braku regulacji określających procedury umożliwiające usuwanie danych z archiwum, przyjąć należy, że nie będą one usuwane w ogóle.

– Jawności oświadczeń majątkowych nie należy wiązać bowiem z faktem aktualnego (bieżącego) pełnienia funkcji przez osobę zobowiązaną do składania takich oświadczeń w tym znaczeniu, że ustanie pełnienia tych funkcji wyłącza jawność wcześniej złożonych oświadczeń – argumentuje prawnik.

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/oswiadczenia-majatkowe-jawne-na-zawsze,50438_1.html