Oświadczenia członków zespołu roboczego są jawną informacją publiczną.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 maja 2019 r. (IV SAB/Wr 25/19) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach któreg wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora MOPS o udostępnienie:

,,fotokopii składanych na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 oświadczeń o zachowaniu poufności przez członków grupy roboczej“.


ODPOWIEDŹ DYREKTORA MOPS    ODPOWIEDŹ DYREKTORA MOPS


Dyrekor MOPS odpowiedział m..in.: ,,(…) że pismem wyjaśnił, że żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej. MOPS zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego i jest tylko dysponentem tego, co zostało udokumentowane w toku prac Zespołu Interdyscyplinarnego czy grupy roboczej. Wytworzone dokumenty, o których mowa we wniosku skarżącego nie są dokumentami urzędowymi, zawierającymi dane publiczne. Informacje, jakie obejmuje procedura “Niebieskiej Karty” nie należą do rzędu informacji publicznej. Trudno uznać, że sprawy, o jakich traktuje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to sprawy publiczne, które to informacje podlegałyby udostępnieniu. Obowiązek zachowania poufności informacji i danych uzyskanych w trakcie procedury “Niebieskiej Karty”, nałożony przez ustawodawcę na członków Zespołu Interdyscyplinarnego, świadczy o niepublicznym charakterze tego, co zostało udokumentowane przez Zespół. To kwestie ściśle osobiste danej rodziny, do których nie sposób odnosić reżimu ustawy o dostępie do informacji publicznej, w szczególności dopatrywać się w dokumentach wytworzonych przez Zespół cech informacji publicznej. Ponadto Zespół Interdyscyplinarny nie jest organem administracji publicznej, a procedura “Niebieskiej Karty” nie jest postępowaniem administracyjnym.


WYROK WSA  WYROK WSA  WYROK WSA  WYROK WSA  WYROK WSA  WYROK WSA


WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 maja 2019 r. (IV SAB/Wr 25/19):

  1. W rozpoznawanej sprawie nie budzi wątpliwości, że Dyrektor MOPS jest podmiotem zobowiązywanym do udzielenia informacji publicznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy władzy publicznej. Sporne w niniejszej sprawie pozostaje, czy żądana przez skarżącego informacja stanowi informację publiczną.
  2. Stosownie do art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym (ust. 1). Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta (ust. 2). Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej (ust. 9). Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach (ust. 10). Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
  3. W myśl art. 9c ust. 1 ustawy członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, przetwarzają dane m. in. osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób stosujących przemoc w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b (ust. 2). Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.
  4. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, oświadczenie o następującej treści: “Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.” (art. 9c ust. 3).
  5. ,,działalność zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych związana jest z publiczną sferą działalności organów władzy publicznej. Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze powołuje bowiem organ władzy publicznej, w tym burmistrz. Skarżący we wniosku z dnia 22 stycznia 2019 r. żądał udostępnienia fotokopii oświadczeń członków grupy roboczej, w której spotkaniach skarżący uczestniczył. Członkowie grupy roboczej oświadczenia te składają powołującemu ich organowi władzy publicznej, a złożenie takiego oświadczenia przed przystąpieniem do wykonywania czynności jest wymogiem ustawowym. Skarżący żądał zatem informacji związanej ze spełnieniem wymagań ustawowych przez członków grupy roboczej. Natomiast wbrew twierdzeniom organu skarżący nie żądał udostępnienia informacji związanych z realizacją procedury “Niebieskiej Karty”, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury “Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy “Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).