Orzeczenie dyscyplinarne Izby Komorniczej

NSA w wyroku z dnia 15 września 2016 r., (I OSK 343/15) oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 29.10.2014 r. (sygn. II SAB/Rz 63/14) .

Wnioskodawca wystąpił do samorządu komorników o ujawnienie ,,wszystkich orzeczeń wydawanych w ramach postępowań dyscyplinarnych w latach 2012 i 2013 wskazując, iż wnioskowane informacje należy przysłać na adres mailowy w postaci skanów”.

NSA orzekł, utrzymując w mocy wyrok WSA i przyjmując za właściwa argumentację wyrażoną w wyroku WSA: ,,Rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych samorządów zawodowych nie odnoszą się do spraw organizacyjnych ani porządkowych, lecz do spraw publicznych. Rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych samorządu zawodowego dotyczą bowiem oceny działalności funkcjonariusza publicznego jakim jest komornik (art. 1 ust. 1 i art. 71 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji), który realizuje funkcje i zadania publiczne. Sprawowanie władzy dyscyplinarnej przez organ samorządu zawodowego jest formą wykonywania władzy publicznej. Komornik sądowy, wykonując swoje ustawowe funkcje, realizuje jedno z głównych zadań państwa, jakim jest zapewnienie przestrzegania prawa poprzez przymusowe wprowadzanie wyroków sądowych w życie”.

Komentarz : informacja uznana za informację publiczną wcale nie oznacza, że całość informacji uznanej za takową, będzie jawna. To, że Izba przegrała, nie oznacza wcale, że Wnioskodawca wygrał. Bo jak znam życie, długo orzeczenie nie otrzyma. Gdyż podmiot zobowiązany zawsze może argumentować, że w treści orzeczenia znajdują się informacje wymagające wyłączenia ze względu na np. prawo do prywatności. Czy to właściwe ?? NIE! Ale tak być może.

Piszę o tym, by wskazać jak ważne jest by samorządy zawodowe, szczególnie zawodów zaufania publicznego podjęły działania w celu unifikacji działań zmierzających do anonimizacji orzeczeń tego typu, lub opracowywanie określonych dokumentów opisujących substancjalne elementy orzeczeń dyscyplinarnych. To jednak wymaga zmiany ustawowej. Dziś to nie jest procedura zbyt długa … .