Ordynatorzy pełnią funkcje publiczne – NSA.

NSA w Warszawie w wyroku z dnia 21.6.2018 r. (I OSK 166/18) oddalił kasację od wyroku WSA w Warszawie z dnia 4.10.2017 r. (II SA/Wa 251/17). NSA w wswym wyroku stwierdził wprost: ,,Rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy zależało więc, od odpowiedzi na pytanie, czy osoby te pełnią funkcje publiczne. Sąd pierwszej instancji odpowiedział na nie pozytywnie. NSA podziela w całości to stanowisko i argumentację przedstawioną na jego poparcie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku“.


W sprawie wnioskodawca zwrócił się do szpitala o udostępnienie umów cywilnoprawnych o wykonywanie zadań Zakładowego Koordynatora (Konsultanta) Świadczeń w dziedzinach:

 • Ginekologii i Położnictwa,
 • Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Chorób Wewnętrznych,
 • Diabetologii i Endokrynologii,
 • Otolaryngologii, Okulistyki ,
 • Neurochirurgii,
 • Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
 • Diagnostyki Ultrasonograficznej i Mammografu,
 • Pediatrii i Neonatologii,
 • Ortopedii,
 • Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.
 • w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej,
 • usług w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii,
 • usług w Oddziale Psychiatrii,
 • usług w dziedzinie Neurologii.

Zarząd Spółki prowadzącej Szpitalpodjął w formie uchwały decyzję o zanonimizowaniu danych umożliwiających identyfikację osób fizycznych, z którymi Szpital te umowy zawarł oraz o wysokości otrzymywanego przez te osoby wynagrodzenia. Spółka wyjaśniła, że decyzja taka została podjęta na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. W ocenie Spółki dane o zatrudnieniu, bez względu na to jaki jest tytuł prawny tego zatrudnienia, są danymi prywatnymi osób zatrudnionych w Szpitalu i nie podlegają udostępnieniu tak jak informacje publiczne. Z tej przyczyny udostępniono Stowarzyszeniu […] wyżej wymienione umowy po zanonimizowaniu w tych umowach wskazanych danych.


W wyroku NSA z dnia 21.6.2018 r. (I OSK 166/18oddalono kasację , zatem warte przytoczenia sa opinie WSA (II SA/Wa 251/17) uznane przez NSA za właściwe:

 1. ,, nie budzi w ocenie Sądu wątpliwości, że osoba zatrudniona w szpitalu publicznym na stanowisku ordynatora – koordynatora świadczeń zdrowotnych w oddziale szpitalnym jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Ordynator realizuje bowiem nałożone na Szpital zadanie publiczne pełniąc funkcje zarządzające w oddziale szpitalnym. Potwierdza to treść załączonych do akt kopii umów, z których wynika, że do zadań osób zatrudnionych na stanowiskach ordynatorów – koordynatorów świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych należy m. in. kierowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie działalności medycznej podległego Oddziału w celu zapewnienia ciągłej opieki medycznej nad hospitalizowanymi pacjentami” (II SA/Wa 251/17)
 2. ,, Dane znajdujące się w umowach zawartych z ordynatorami – koordynatorami świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych w zakresie numeru dyplomu lekarza, numeru wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz wysokości wynagrodzenia są danymi mającymi związek z pełnieniem tych funkcji oraz z warunkami powierzenia i wykonywania tych funkcji. Nie mogą zatem podlegać ochronie z uwagi na prywatność tych osób.” (II SA/Wa 251/17)
 3. ,, (…) zawarte w umowie ustalenia odnośnie wysokości wynagrodzenia wskazują na warunki powierzenia wykonywania funkcji ordynatora – koordynatora świadczeń zdrowotnych w oddziale szpitalnym. Informacje o wysokości wynagrodzenia wskazują ponadto na wydatkowanie środków publicznych. Orzecznictwo sądów administracyjnych opowiada się natomiast za jawnością wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne. Powyżej zaprezentowany pogląd uzyskał akceptację m. in. w wyrokach WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt II SAB/Wa 246/11, z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. VIII SAB/Wa 23/11 – dotyczących wynagrodzenia wójta gminy i innych pracowników samorządowych, w wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2010 r. sygn. akt II SAB/Wa 204/10 – dotyczącym wynagrodzenia pracowników straży miejskiej, w wyroku NSA z dnia 18 lutego 2015 r. sygn. akt I OSK 695/14 dotyczącym wynagrodzenia dyrektora samorządowego zakładu budżetowego, w wyroku NSA z dnia 20 maja 2016 r. sygn. akt I OSK 3238/14 dotyczącym wynagrodzeń członków gabinetu politycznego ministra oraz w wyroku NSA z dnia 15 czerwca 2016 r. sygn. akt I OSK 3217/14 dotyczącym wynagrodzenia rzecznika prasowego ministra (wszystkie orzeczenia dostępne na stronie internetowej Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych – http://orzeczenia.nsa.gov.pl).”. (II SA/Wa 251/17)