Jawność operatu szacunkowego.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 3.10.2017 r., (IV SAB/Wr 136/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w trakcie którego Wnioskodawca zwrócił się do GDDKiA o. we Wrocławiu o udostępnienie m.in. kopii operatu szacunkowego.

WSA : ,,Dostęp do operatu szacunkowego wykonywanego na zlecenie organu administracji publicznej został w sposób odrębny uregulowany w art. 156 ust.1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, który to przepis stanowi lex specjalis w stosunku do przepisów udip. Wobec tego podmiot informacyjnie zainteresowany nie można dochodzić uprawnienia dostępu do operatu szacunkowego z powołaniem się na udip , gdyż jej zastosowanie jest w takim przypadku wyłączone.

Opinia WSA jest zbieżna z opinią wyrażoną w wyroku NSA z dnia 11.12.2014 r., (I OSK 142/14) : ,,operaty szacunkowe dotyczące mienia publicznego są informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o informacji publicznej, a to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f) tej ustawy. (…). Operaty szacunkowe lokali miejskich nie podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach ustawy o dostępie do informacji publicznej, lecz na podstawie art. 156 ust. 1a ustawy o gospodarce w trybie i na zasadach określonych w tym przepisie. W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej może być zatem formułowana tylko informacja oparta na wspomnianych operatach, jednak nie udostępniana ich treść.”.


Zgodnie z art. 156 [Operat szacunkowy]  Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Jednostka sektora finansów publicznych lub inny podmiot, który w zakresie, w jakim wykorzystuje środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub dysponuje nimi, zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, są obowiązani umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby.