Ograniczenie jawności na uczelniach – projekt MNiSW

Projekt ustawy ,,Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 19 września 2017 r. (link) przewiduje pewne rozwiązania, które mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady dostępu do informacji publicznej.

 

Wątpliwości mogą budzić następujące projektowane zapisy ustawy:

 1. Art. 216 ust. 5: ,,Dane osobowe recenzentów niewchodzących w skład komisji habilitacyjnej nie
  podlegają ujawnieniu i nie stanowią informacji publicznej
 2. Art. 224 ust. 3 : ,,RDN powołuje 5 recenzentów, którym zleca wydanie opinii w zakresie spełnienia
  wymagań, o których mowa w art. 223. Dane osobowe recenzentów nie podlegają ujawnieniu i
  nie stanowią informacji publicznej
 3. Art. 339 w zw. z art. 376 ust. 2: ,,Art. 339. Minister może powoływać zespoły doradcze, ekspertów lub recenzentów w celu przedstawienia opinii, ekspertyzy lub recenzji na jego potrzeby” + ,,Art. 376 ust. 2: ,,Dokumenty wytworzone w toku prac zespołu, o którym mowa w art. 339, nie stanowią informacji publicznej
 4. Art. 299: ,,Art. 299. Akta postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego nie stanowią informacji
  publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo
  prasowe “

Dokumenty do pobrania: 

 1. projekt ustawy – projekt ustawy
 2. uzasadnienie do projektu – uzasadnienie
 3. Ocena Skutków Regulacji – OSR

   

  Stanowiska do projektu zgłoszone w ramach uzgodnień:

 • KPRM minister Kempa – KPRM Kempa
 • KPRM minister Kowalczyk – KPRM Kowalczyk
 • KPRM minister Wąsik – KPRM Wąsik
 • Ministerstwo Cyfryzacji – MC
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej – MEN uwagi 1   /  MEN uwagi 2
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej – MGMiŻŚ
 • Ministerstwo Obrony Narodowej – MON
 • Ministerstwo Rozwoju i Finansów – MRiF
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – MRIRW
 • Ministerstwo Rodziny – MRPiPS
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – MS
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki –
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – MSWiA
 • Ministerstwo Spraw zagranicznych – MSZ opinia  /  MSZ uwagi
 • Ministerstwo Środowiska – 
 • Ministerstwo Zdrowia – MZdrowia
 • Rządowe Centrum Legislacji – RCL

W ramach konsultacji publicznych zgłoszono ponad 230 uwag i propozycji. Ze względu na ich ilość ograniczam się do zamieszczenia linku do tych dokumentów – link 

Zamieszczamy opinię wobec projektu jaką wyraziła Sieć Obywatelska Watchdog Polska w zakresie regulacji dotyczących jawności – WATCHDog